Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Биология

1,049 Естественные науки Бесплатные рефераты: 1 - 30

Перейти на страницу
 • "Белое золото" - богатство природы

  "Белое золото" - богатство природы

  Текст доклада. (Слайд 1). Тема моей работы «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» - БОГАТСТВО ПРИРОДЫ. Природные дары часто называют «золотом», потому что они дороги и имеют очень большое значение в жизни человека (Слайд 2). Например, нефть – это черное золото, природный газ называют голубым золотом, а в Вавилоне хлопок называли «белым золотом». Хотя

  Рейтинг:
  Слов: 971  •  Страниц: 4
 • Aқyыздың құpылыmы. Aқyыз: құpылыmы жәнe қызmeті

  Aқyыздың құpылыmы. Aқyыз: құpылыmы жәнe қызmeті

  Aқyыздың құpылыmы. Aқyыз: құpылыmы жәнe қызmeті. Бeлokтapдың қacиeттepі Бeлokтapдың қaйтaлaнaтын біpліkтepі дeп aтaлaды Жacyшaның тіpшіліk әpekeті moлekyлaлық дeңгeйдe бoлaтын жәнe биoхиmияның пәні peтіндe қызmeт eтeтін биoхиmиялық пpoцecтepгe нeгіздeлгeн. Tиіcіншe, тұқыm қyaлayшылық пeн өзгepгіштіk құбылыcтapы opгaниkaлық зaттapдың, eң aлдыmeн нykлeин қышқылдapы meн бeлokтapдың moлekyлaлapыmeн дe бaйлaныcты. Aқyыз құpamы Aқyыздap - бұл

  Рейтинг:
  Слов: 14,185  •  Страниц: 57
 • BACILLUS 78 шиамынын фитопатогендi микроорганизмдерге катасты антагонистiк белсендiлiгiн баfалау

  BACILLUS 78 шиамынын фитопатогендi микроорганизмдерге катасты антагонистiк белсендiлiгiн баfалау

  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Әл - Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Ораз Мәдина BACILLUS 78 ШТАМЫНЫҢ ФИТОПАТОГЕНДІ МИКРООРГАНИЗМДЕРГЕ ҚАТЫСТЫ АНТАГОНИСТІК БЕЛСЕНДІЛІГІН БАҒАЛАУ ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС мамандығы - 5В070100 – «Биотехнология» Алматы 2018ж ________________ Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Әл - Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Қорғауға жіберілген» ________________________

  Рейтинг:
  Слов: 12,187  •  Страниц: 49
 • Bacillus туысына жататын топырақ бактерияларының биологиялық ерекшеліктері және олардың бидай өнімділігіне әсерін зерттеу

  Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Мұратова Ырысты Болатқызы Bacillus туысына жататын топырақ бактерияларының биологиялық ерекшеліктері және олардың бидай өнімділігіне әсерін зерттеу ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ Мамандық: 5В 060700 – Биология Ақтөбе 2018 Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Қорғауға

  Рейтинг:
  Слов: 16,366  •  Страниц: 66
 • Bartonella bacilliformis

  Bartonella bacilliformis

  Жоспар 1. Кіріспе 2. Негізгі бөлім 1. Жалпы сипаттама……………………………………………………3 2. Археологиясы………………………………………………………..4 3. Тарихи оқиға........................................................................................5 4. Патофизиологиясы………………………………………………….6 5. Ауру фазалары……………………………………………………….6 6. Ауру белгілері……………………………………………………….7 7. Емдеу…………………………………………………………………8 3. Қорытынды……………………………………………………………..…..9 4. Тексеру сқрақтары.......................................................................................... 5. Пайдаланылған әдебиет көздері…………………………………………10 Кіріспе Bartonella - бұл грамм-теріс бактериялар, Bartonellaceae отбасына жататын жалғыз тұқым. Олар, әдетте, эритроциттер мен эндотелий жасушаларында

  Рейтинг:
  Слов: 1,062  •  Страниц: 5
 • Braсhypodium distachyon өсiмдiгiн культивиpлeу әдiсiн өңдeу

  Braсhypodium distachyon өсiмдiгiн культивиpлeу әдiсiн өңдeу

  КIPIСПE Тaқыpыптың өзeктiлiгi: Braсhypodium distachyon мoдeлдiк aстықты мoлeкулaлық-гeнeтикaлық, биoхимиялық, цитoлoгиялық зeрттeу жәнe туыстaс aстық тұқымдaстaрмeн гeнeтикaлық сaлыстыру aуылшaруaшылығының мaңызды өсiмдiктeрiн эвoлюциялaнуын түсiнугe мүмкiндiк бeрeдi. Бұл зeрттeу нысaнaсын құрылымдық жәнe функциoнaлды гeнoмды, мoлeкулaлық биoлoгия мeн гeнeтикa, aуыл шaруaшылығындaғы фундaмeнтaльдi жәнe иннoвaциялық зeрттeулeрдe қoлдaну бидaй мeн aрпaның биoтикaлық (вирустaрмeн, бaктeриялaрмeн жәнe сaңырaуқұлaқтaрмeн

  Рейтинг:
  Слов: 12,731  •  Страниц: 51
 • Breakout - lateral root emergence in Arabidopsis thaliana

  Breakout - lateral root emergence in Arabidopsis thaliana

  Калинин Михаил ББ15-04б. Рецензия по статье : Breakout - lateral root emergence in Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana-растение; рода резуховидка (Arabidopsis) семейства капустные (Brassicaceae). Небольшое цветковое растение; исходный ареал Европу, Азию и север Африки, а в наше время резуховидка Таля распространилась по всем континентам, кроме Антарктиды.В связи с относительно коротким циклом

  Рейтинг:
  Слов: 270  •  Страниц: 2
 • Cальмонеллез

  Cальмонеллез

  История открытия Род Сальмонелла назван в честь ученого, американского ветеринарного врача Дэниэла Сэлмона выделившего совместно с бактериологом Теобальдом Смитом одного из представителей рода во время эпидемии холеры свиней 1885 года, известного как возбудитель пищевой токсикоинфекции Salmonella choleraesuis. Это родовое название было принято международным соглашением на основе приоритета в соответствии с

  Рейтинг:
  Слов: 4,249  •  Страниц: 17
 • Cүт өнімдерінің сапасын биотехнологиялық әдіспен анықтау

  Cүт өнімдерінің сапасын биотехнологиялық әдіспен анықтау

  МАЗМҰНЫ НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 6 АНЫҚТАМАЛАР 7 БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 8 КІРІСПЕ 9 1 НЕГІЗГІ БӨЛІМ 11 1.1 Әдебиттерге шолу 11 1.1.1 Сүт қышқыл бактериялардың жалпы сипаттамасы. Табиғатта таралуы 14 1.1.2 Сүт қышқыл бактериялардың практикалық маңызды қасиеттері және қолданылуы 18 1.2. Өзіндік зерттеулер 22 1.2.1 Зерттеу жадығаттары 22 1.2.2 Зерттеу әдістері

  Рейтинг:
  Слов: 15,904  •  Страниц: 64
 • Fungi патшалыfы

  Fungi патшалыfы

  1 БЛОК FUNGI ПАТШАЛЫҒЫ САҢЫРАУҚ¥ЛАҚТАР БӨЛІМІ - МҮСОРНҮТА Сыңырауқүлақтардың 100000-дай түрі белгелі. Бірқатар белгілері бойынша саңырауқүлақтар балдырларға үқсас, бірақ олардың клеткаларында хлорофилл болмайды. Саңырауқүлақтардың кейбіреулері бірклеткалы, алайда олардың көншілігі көпклеткалы организмдер болып келеді. Қоректену срекшеліктеріне қарай саңырауқүлақтарды не сапрофиттерге, не паразиттерге жатқызады. Сапрофитті саңырауқұлақтар өлі органикалық заттармен қоректенеді: ал паразитті

  Рейтинг:
  Слов: 5,453  •  Страниц: 22
 • Gipsophila perfoliata өсiмдiгiнен биологиялык белсендi кешен алу жолы

  Gipsophila perfoliata өсiмдiгiнен биологиялык белсендi кешен алу жолы

  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Абукасова А.Б ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС GIPSOPHILA PERFOLIATA ӨСІМДІГІНЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ КЕШЕН АЛУ ЖОЛЫ Мамандығы 5В072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» Алматы 2018 ________________ Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Химия және химиялық технология факультеті «Қорғауға

  Рейтинг:
  Слов: 12,382  •  Страниц: 50
 • GlobeCore технологиясы бойынша жұмыс істейтін биодизельді кешендер

  GlobeCore технологиясы бойынша жұмыс істейтін биодизельді кешендер

  Студент:Шолан.А Тобы:Бт17-17 GlobeCore технологиясы бойынша жұмыс істейтін биодизельді кешендер Біздің кәсіпорын өндіретін биодизель зауыттарының (реакторлардың) өнімділігі сағатына 1000-нан 16000 литрге дейін болады, бұл ретте биодизель (метилэфир) өсімдік майлары мен жануарлардың кез келген түрлерінен алынуы мүмкін. Бұдан басқа осы биодизельді қондырғыларда қуырылған майдан биодизель, балдырлардан биодизель, фуздан биодизель алуға болады. Биодизельді

  Рейтинг:
  Слов: 1,068  •  Страниц: 5
 • HLA жұйесі

  HLA жұйесі

  HLA жұйесі Адамдардың ликоцитарлық антигендер жұйесі яғни ШТРИХ КОДы деп айтсақ болады ОРНАЛАСУЫ: 6 хромосомада қысқа иығында орналасады 5 локустан тұрады A,B,C,D,DR әрқайсының ішінде өте көп аллельдік варианттар болады А- 60, B- 136 , C-36 D локустың өзi 2 локустан тұрады, соның iшiнде DQ, DP. DR- локусына - 139

  Рейтинг:
  Слов: 943  •  Страниц: 4
 • Limonium туысының дәрілік өсімдігінің морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктерін зерттеу

  Limonium туысының дәрілік өсімдігінің морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктерін зерттеу

  Қaзaқстaн Республикaсының бiлiм және ғылым министрлiгi әл- Фaрaби aтындaғы Қaзaқ Ұлттық Университетi Әбілдашева Арайлым Нұғманқызы Limonium туысының дәрілік өсімдігінің морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктерін зерттеу Дипломдық жұмыс 5В060700- «Биология» мамандығы Алматы 2018 Қaзaқстaн Республикaсының бiлiм және ғылым министрлiгi әл- Фaрaби aтындaғы Қaзaқ Ұлттық Университетi «Қорғaуғa жiберiлдi» « » 2017ж. Биоaлуaнтүрлiлiк және

  Рейтинг:
  Слов: 9,642  •  Страниц: 39
 • Mucor pusillus – продуцента сичужних ферментів (реніну)

  Mucor pusillus – продуцента сичужних ферментів (реніну)

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кафедра біотехнології та мікробіології РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до курсової роботи з дисципліни “Загальна мікробіологія і вірусологія” Виконав студент групи БТЕК-3-2 Черепанський В. В. Перевірила Ключка Л. В. Київ НУХТ 2018 РЕФЕРАТ Курсова робота складається із 38 сторінок друкованого тексту,

  Рейтинг:
  Слов: 8,256  •  Страниц: 34
 • Peganum harmala L. Материалы и методы

  Peganum harmala L. Материалы и методы

  3 Peganum harmala L. (Peganaceae) - многолетнее травянистое растение, и оно долгое время использовалось в лечебных целях в качестве гербицида из-за присутствия гармин [19]. Peganum harmala размножается семенами, которые имеют очень короткий жизнеспособность [28]. Несмотря на то, что использование этого вида в медицине мало известно о системе размножения, генетической структуре

  Рейтинг:
  Слов: 641  •  Страниц: 3
 • Streptomyces staurosporinius - продуцент стауроспорину

  Streptomyces staurosporinius - продуцент стауроспорину

  РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНОГО АГЕНТА. 2.1. Морфолого-культуральні ознаки Streptomyces staurosporinius - аеробний, грампозитивний, не кислото- і не-спирто стійкий актиноміцет , котрий утворює сильнорозгалужений субстратний міцелій з повітряними гіфами, які диференціюються в спіральні ланцюжки складчастих спор на вівсяному агарі.[1] Зрілий повітряний міцелій утворює ланцюжки від трьох і більше спор. Організм синтезує

  Рейтинг:
  Слов: 2,711  •  Страниц: 11
 • SV40 вирусы молекулалық вектор ретінде

  SV40 вирусы молекулалық вектор ретінде

  Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Факультеті: «Биология және биотехнология» Кафедрасы: «Биотехнология» СӨЖ Тақырыбы: SV40 вирусы молекулалық вектор ретінде Орындаған:Әбдірахман Малика Тобы: Бт 18 – 08 Тексерген: Тайпақова С.М. Алматы - 2021 жыл ЖОСПАР: І. Кіріспе ІІ. Негізгі бөлім * SV40 вирусы молекулалық вектор ретінде

  Рейтинг:
  Слов: 2,166  •  Страниц: 9
 • SV40 вирусы молекулалық вектор ретінде. Аденовирус геномы молекулалық вектор ретінде

  SV40 вирусы молекулалық вектор ретінде. Аденовирус геномы молекулалық вектор ретінде

  Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті СӨЖ Факультет: Биология және биотехнология Кафедра: Биотехнология Тақырыбы:« SV40 вирусы молекулалық вектор ретінде. Аденовирус геномы молекулалық вектор ретінде. Папиловирус геномы молекулалық вектор ретінде.Ретровирустардың молекулалық генетикалық ұйымдасуы..Ретровирустық молекулалық векторлар. Ретровирустық молекулалық векторлар көмегімен трансгенді жануарлар алу » Орындаған: Сазанова М.А

  Рейтинг:
  Слов: 2,981  •  Страниц: 12
 • XXI ғасыр мектебінде оқу тәжірбиелік учаскені ұйымдастыру:проблемалар мен оларды шешудің мүмкіндіктері

  XXI ғасыр мектебінде оқу тәжірбиелік учаскені ұйымдастыру:проблемалар мен оларды шешудің мүмкіндіктері

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Ш.ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КАСПИЙ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ «Педагогика» факультеті «Биология және география» кафедрасы «Қорғауға жіберілді» «Биология және география» Кафедрасының меңгерушісі Бисенова.Л.Е «___» 2017 ж Курстық жұмыс Тақырыбы:XXI ғасыр мектебінде оқу тәжірбиелік учаскені ұйымдастыру:проблемалар мен оларды шешудің мүмкіндіктері 5В011300 – «Биология» мамандығы бойынша Орындаған

  Рейтинг:
  Слов: 8,651  •  Страниц: 35
 • «Биология» оқулығына талдау жүргізу

  «Биология» оқулығына талдау жүргізу

  «Биология» оқулығына талдау жүргізу Бұл Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бекіткен жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану математика бағытындағы 11- сыныбына биология пәніне арналған оқулық. Оқулықтың авторлары Р.Сәттімбеков, Р.Әлімқұлов, Ж.Шілдебаев. Бұл 2015 жылы Алматы «Мектеп» баспасы ұсынған кітап. 11-сыныпқа арналған биология оқулығы 5 бөлімнен және 13 тараудан тұрады. Оқулық жалпы

  Рейтинг:
  Слов: 1,121  •  Страниц: 5
 • «Биология» пәнінен зертханалық және практикалық сабақтарды өткізудің әдістемелік ерекшеліктері

  «Биология» пәнінен зертханалық және практикалық сабақтарды өткізудің әдістемелік ерекшеліктері

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ М.ӨТЕМІСОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ АСКАРОВА АЙДАНА АСКАРОВНА БЕЛГІЛІ БИОЛОГИЯ ТАҚЫРЫПТАРЫ БОЙЫНША ӨЗДІК ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ӨТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ (КУРСТЫҚ ЖҰМЫС) 5В011300-БИОЛОГИЯ Ғылыми жетекші: б.ғ.к., доцент Бимагамбетова Г.А Орал, 2016 МАЗМҰНЫ КІРІСПЕ_________________________________________________________3 І.«БИОЛОГИЯ» ПӘНІНЕН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫ ӨТКІЗУ___________________________7 1. «Биология» пәнінен зертханалық және практикалық

  Рейтинг:
  Слов: 10,662  •  Страниц: 43
 • «Биохимия» пәні бойынша СОӨЖ тапсырмалары

  «Биохимия» пәні бойынша СОӨЖ тапсырмалары

  5В060700-Биотехнология мамандығының «Биохимия» пәні бойынша СОӨЖ тапсырмалары СОӨЖ жұмыстары жазбаша, презентация түрінде орындалады және СОӨЖ кестесіне сәйкес тапсырылады. СОӨЖ қабылдау кезінде оқытушы қосымша сұрақтар қоя алады. Үй жұмыстары белгіленген уақытта тапсырылуы керек, басқа уақытта қабылданбайды. Медициналық анықтамасы бар студенттерге СОБЖ тапсырмаларын белгіленген уақыттан кейінірек тапсыруға мүмкіндік беріледі. № СОӨЖ тақырыптары

  Рейтинг:
  Слов: 1,102  •  Страниц: 5
 • «Зубр» - повесть о великом учёном

  «Зубр» - повесть о великом учёном

  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) КАФЕДРА Биологии, медицинской генетики и экологии ЭССЕ ТЕМА «Зубр» - повесть о великом учёном Исполнитель Кулабухова Татьяна Константиновна Факультет лечебный Курс 1 Группа 19 Курск-2020 Генетика – наука, занимающаяся изучением

  Рейтинг:
  Слов: 812  •  Страниц: 4
 • «Сандықтас» шаруа қожалығы жағдайында арпаның оптималды себу мерзімін анықтау

  «Сандықтас» шаруа қожалығы жағдайында арпаның оптималды себу мерзімін анықтау

  КІРІСПЕ Дипломдық жұмыстың өзектілігі.Қазақстан Республикасының географиялық орналасуына қарай әр түрлі ауа-райы және топырақ климат жағдайымен ерекшеленеді. Республикамыздың солтүстік облыстарында арпаны азықтық және мал азығына арнап өсіріп-өндіреді. Сыра дайындауға арналған арпа сорттары негізінде еліміздің оңтүстік және оңтүстік-шығыс облыстарында егіледі. Әр аймақтың климат ерекшеліктеріне қарай арпа дәнінің пайдалану бағыттарының талаптарына сай келетін

  Рейтинг:
  Слов: 10,841  •  Страниц: 44
 • «Хронобиология» пәнінен тест сұрақтары

  «Хронобиология» пәнінен тест сұрақтары

  HB6305 «Хронобиология» пәнінен тест сұрақтары 1. <question1>Бірінші микроскопты жасап шығарған кім? <variant> Р.Гук <variant> Янсен <variant> А.Ван Левенчук <variant> Браун <variant> Мендель 2.<question1> Бірінші рет қандай органелла ашылды және қай жылы ? <variant> ядро 1831ж <variant> митохондрия 1890ж <variant> пластид 1983ж <variant> Гольджи комплексі 1898ж <variant> рибосома 1928ж 3.<question1> Электрондық

  Рейтинг:
  Слов: 6,385  •  Страниц: 26
 • «Штучна» клітина і етичні проблеми промислового створення життя

  «Штучна» клітина і етичні проблеми промислового створення життя

  Семінар 5. «Штучна» клітина і етичні проблеми промислового створення життя» Піонер геноміки Крейг Вентер 20 травня 2010 року оголосив про створення «штучного життя» — в живу клітину було трансплантовано штучно синтезований геном (1 хромосома), який перебрав на себе керування всіма процесами в цій клітині. Британська The Independent публікує інтерв’ю з

  Рейтинг:
  Слов: 1,136  •  Страниц: 5
 • «Ұлт және генетика» ашық сабағы қазақ ұлтының генетикалық тарихын зерттеуге

  «Ұлт және генетика» ашық сабағы қазақ ұлтының генетикалық тарихын зерттеуге

  «Әулиекөл ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Шайсұлтан Шаяхметов атындағы Сұлукөл орта мектебі» ММ Ұлт және Генетика Ашық сабақ Автор: Саметов Мадияр Капсултанович Абдухалимов Досбол Кенжебекович 2018 жыл Түсінік хат «Ұлт және генетика» ашық сабағы қазақ ұлтының генетикалық тарихын зерттеуге бағытталған. Оқытудың мақсаты Қазақстан Республикасы халқының ұлттық құрамын үйретумен қоса, оқушылардың өз

  Рейтинг:
  Слов: 848  •  Страниц: 4
 • Ірі қара малын темір жол көліктері арқылы импорттау тасымалдау кезіндегі қойылатын ветеринариялық-санитариялық талаптар және оларды жақ

  Ірі қара малын темір жол көліктері арқылы импорттау тасымалдау кезіндегі қойылатын ветеринариялық-санитариялық талаптар және оларды жақ

  ҚР АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТІРЛІГІ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ «Ветсансараптау және гигиена» кафедрасы РЕФЕРАТ Тақырыбы: Ірі қара малын темір жол көліктері арқылы импорттау тасымалдау кезіндегі қойылатын ветеринариялық-санитариялық талаптар және оларды жақсарту Орындаған:_______________ Топ:_______ Тексерген:________________ Алматы, 2017 жыл Жоспар І. Кіріспе...................................................................................................................3 ІІ. Негізгі бөлім...................................................................................................4-23 2.1. Малдарды тасымалдау кезінде қолданылатын заңдар.........................4-9 2.2. Жануарлардың барлық

  Рейтинг:
  Слов: 5,589  •  Страниц: 23
 • Ірімшікті жетілдіру

  Ірімшікті жетілдіру

  Ірімшікті жетілдіру Жақында ірімшік өндірісінің технологиясын жетілдіру дәстүрлі технологиялық үрдістерді механикаландыру және автоматтандыруға бағытталған. Бұл іргелі өндірістің консерватизміне байланысты болды. Жаңғырту негізінен ірімшіктерді өндіруге арналған еңбекке негізделген процестерді (құю, басу, тұздату, пісіп-жетілу кезінде ірімшікке күтім жасау) байланысты. Биотехнология және ірімшік өндіру процестеріндегі соңғы жетістіктерге негізделген бірқатар ғылыми-зерттеу жұмыстары оларды іске

  Рейтинг:
  Слов: 1,628  •  Страниц: 7

Перейти на страницу
Поиск
Расширенный поиск