Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Адамның өзін-өзі тануындағы Абай шығармаларының маызы

Автор:   •  Май 28, 2018  •  Статья  •  2,215 Слов (9 Страниц)  •  430 Просмотры

Страница 1 из 9

ӘОЖ 808.1

UDC 808.1

АДАМНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУЫНДАҒЫ АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ МАҢЫЗЫ


THE IMPORTANCE OF ABAY’S CREATIVITY IN SELF COGNITION

Аманбекқызы Ж.

Amanbekkyzy Zh.

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан,

M.Auezov South Kazakhstan StateUniversity, Shymkent, Kazakhstan

Резюме:

В этой статье рассматривается влияние стихов Абая на самообразование. Предмет самопознания в школе являются незаменимым инструментом для самопознания человека и самоуважающий человек может познать мир.

Будущее страны, воспитания молодого поколения является первой колыбелью - семья, родителя, второй колыбели - учебное заведение. Вот почему мы должны уметь оценивать традиции и обычаи наших современных народов как ценное сокровище и организовывать всесторонную школьную работу.

Со дня рождения люди постоянно растут в окружении традиции. Существует огромная образовательная роль в раскрытии причин рождения, развитии народных традиций и традиций в воспитании детей. Мы должны уметь организовывать и проводить учебную работу на научной основе, руководствуясь древними традициями детей и народной педагогикой в ​​школе.

Можно решив проблему самореализации человека и решить многие другие проблемы. И это правда, что люди, которые признают и уважают себя, всегда далеко от оскорбительного поведения, и никогда не совершает вреда. Поэтому, имея глубокое понимание учения Абая, мы признаем себя и глубоко связываем его с психологией через предмет «самопознания», обучение школьников - это настоящее будущее, которое завтра воспитывает нашу страну.

 Аbstract:

This article deals with the influence of Abay's verse on self cognition. Linking to the subject of self cognition in school, it is said that the poet's works are an indispensable tool for the self cognition of the person, and that the person who knows him can recognize the world.

The future of the country is the first cradle of the upbringing of the younger generation - the family, the parent, the second cradle - the educational institution. That is why we need to be able to evaluate the traditions and customs of our contemporary peoples as a precious treasure and to organize a comprehensive schooling work.

From the day of birth, human beings are constantly growing in tradition. There is an enormous educational role in disclosing the causes of the birth, development of folk traditions and customs in the upbringing of children. We need to be able to organize and conduct educational work on a scientific basis, guided by the traditions of the ancestors and folk pedagogy according to the age characteristics of children in schools.

A person's self-realization, self-denial, and solving many issues can be addressed. Obviously, if a person is deeply rooted in his historical roots, he will be able to absorb all the spiritual heritage of his way, to grow, to grow and to grow. And it is true that human beings, who have recognized and respected themselves, are always free from abusive behavior and whoever does not commit mischief. That is why, having a deep understanding of the teachings of our great ancestor Abai, we have a good future, the future of our country, without the knowledge of our students.

Кілттік сөздер: Абай поэзиясы, тәрбие, құндылықтар, рухани мәдениет, Өзін-өзі тану, ар ілімі, ақыл-ой тәрбиесі.

Keywords: Abay poetry, education, values, spiritual culture, self-knowledge, every science, mental education.

Өткен жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын жариялады. Онда: «Ұлттық жаңғыру ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейту, ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту» деп ашық жазған еді [1,2]. Осы бағдарлама аясында Абайды шамамыз келгенше терең зерттеп, жастарға насихаттасақ,  бабамыз төккен маңдай терінің мәнісін білуге ұмтылсақ, ол еңбектердің дәл осы руханият құнсызданған жаһандану заманында халқымызды аман алып қалар рухани қару ретінде қазіргі замандағы зор сұранысқа ие болып отырған батыс зерттеушілерінің еңбектерімен салыстыра отырып қолдансақ, халқымыздың шын мәнінде  рухани жаңғыруына тамшыдай болса да өз үлесімізді қосар едік.

«Адам -  ғалам, ғажайып, жеке-дара,

Жан құмары ізденген мәңгі сана.

Өзіңді өзің танысаң істің басы,

Түзеген өз ғаламын болған дана», деп Ақжан Жақсыбекұлы әл-Машани айтқандай,пәнаралық байланыс негізінде мектеп бағдарламасында оқытылатын «Өзі-өзі тану» пәнін оқыта отырып, қазақ халқындағы адамтану, адамды ізгілікке тәрбиелеу туралы жазылған ақын-жазушылардың рухани мұраларымен де кеңінен сусындауға болады. Бұл бағдарламаны ұсынған «Бөбек» балалар қорының президенті С.Назарбаеваның «Руханияттың кәусар бастауына апаратын жолды іздеу - бүгінгі таңда өмір сүріп келе жатқан адамдардың әрқайсысының және баршамыздың басты міндетіміз екеніне сенемін, тіпті егер қаласаңыз, оны адам туралы білімдер көмбесіне апаратын жол деп те атауға болады» деген пікірімен келіспеске болмайды. Бұл пәннің бала дамуына дұрыс әсер етіп, баланы рухани байытуға күш салып жатқанын байқаймыз. Және біздің елде бұл ілімді осыған дейін болмады деп те айта алмаймыз. Оған дәлел тіршіліктің мәнін білуге тырысқан Шәкәрімнің ар ілімі, Абай шығармаларындағы ізденістер.

...

Скачать:   txt (28 Kb)   pdf (212.2 Kb)   docx (23.1 Kb)  
Продолжить читать еще 8 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club