Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Інноваційні форми проведення уроків з української мови

Автор:   •  Май 27, 2019  •  Курсовая работа  •  4,151 Слов (17 Страниц)  •  28 Просмотры

Страница 1 из 17

ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ        5

1.1.        Теоретичні підґрунтя та класифікації форм, методів та прийомів на уроках української мови        5

1.2. Основні відмінності стандартних і нестандартних уроків, які передбачає сучасна методика викладання української мови        6

Висновки до розділу 1        8

РОЗДІЛ 2. НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ        9

2.1        Використання новітніх методів під час засвоєння нових знань        9

2.2. Практичний досвід застосування вчителями-словесниками інноваційних форм під час осмислення знань, формування на їх основі необхідних умінь і навичок        12

2.3.        Нетипові форми проведення контролю учнівських знань        15

Висновки до розділу 2        17

ВИСНОВКИ        18

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        19

ДОДАТКИ        21

ВСТУП

Актуальність проблеми пошуку інноваційних форм проведення уроків з української мови постійно зростає, оскільки збільшується вимогливість учнів, змінюються концепції навчання. Слід також враховувати технічний прогрес, та розширення кола інтересів дітей. Адже сучасному учневі, який вільно володіє комп’ютером, смартфоном, має, зазвичай, кліпове мислення, класичне слово вчителя, вправи та робота з підручником стають нецікавими, через що знижується пізнавальна активність та мотивація до навчання.

Під час роботи ми спиралися на праці вчених, які досліджували проблему введення у педагогічний процес інноваційних форм навчання: Онищука В. О., Дайрі Н. Г., Підласого І. П., Кларіна М. В., Олійника В. В.; а також доробок практикуючих учителів Дубрової Н. О., Рум’яненко Г. Д., Хворостяного І. П.

Об’єкт дослідження: стандартні та інноваційні форми проведення уроків, зокрема з української мови, а також принципи, методи, засоби та прийоми.

Предмет дослідження: оригінальні, новітні ідеї прогресивного навчання, які можна застосувати при реалізації інноваційної форми проведення уроків.

Мета дослідження: дослідити інноваційні форми проведення уроків з української мови, які можна вдало пристосувати до сучасного покоління учнів.

У відповідності з метою дослідження ставляться такі завдання:

1. Виявити актуальні форми проведення уроків відповідно до етапів засвоєння знань.

2. Проаналізувати доцільність використання новітніх методів, прийомів та засобів для реалізації сучасної концепції навчання.

3. Систематизувати отриману інформацію про інноваційні форми, методи, прийому та засоби навчання.

Методи дослідження: описовий, дедуктивний, порівняння, формалізація, абстрагування, узагальнення.

Наукова новизна дослідження полягає у розкриті сутності інноваційних форм навчання, знаходження взаємозв’язку між нестандартними методами та прийомами та актуалізації їх впровадження безпосередньо в освітньому процесі

Теоретичне та практичне значення. Робота може бути корисною для подальшого використання студентами філологічних та педагогічних факультетів, практикуючими вчителями та науковцями, які розглядають проблему впровадження інноваційних форм навчання у сучасній українській школі.

Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел із 12 найменувань, 2 додатків. Загальний обсяг 20 сторінок.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ефективність засвоєння учнями знань, формування у них умінь та навичок залежить не лише від вдалого підбору методів і прийомів навчання, а й від форм організації навчальної роботи.

Форма організації навчання — зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі. [11]

...

Скачать:   txt (56.6 Kb)   pdf (264.8 Kb)   docx (31.2 Kb)  
Продолжить читать еще 16 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club