Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Підстави припинення трудового договору як проблемне питання науки трудового права

Автор:   •  Март 19, 2018  •  Статья  •  1,750 Слов (7 Страниц)  •  335 Просмотры

Страница 1 из 7

Підстави припинення трудового договору як проблемне питання науки трудового права

УДК 349.22                                              Нестерова Ю. О. студентка 3 курсу

                                                                          Факультету Економіки і права

                                                                                ХНЕУ ім. Семена Кузнеця


        Анотація: У статті досліджено поняття і сутність припинення трудового договору. Визначено особливості та функціональне призначення суміжних понять: розірвання трудового договору, звільнення, вивільнення, анулювання, відсторонення.

Ключові слова: трудові відносини, трудовий договір, припинення

трудового договору, розірвання трудового договору, звільнення.

Аннотация: В статье исследованы понятие и сущность прекращения трудового договора. Определены особенности и функциональное назначение смежных понятий: расторжение трудового договора, увольнение, аннулирование, отстранение.

Ключевые слова: трудовые отношения, трудовой договор, прекращение трудового договора, Расторжение трудового договора, увольнение.

Abstract: The article explores the concept and essence of termination of an employment contract. Specific features and functional purpose of related concepts are defined: termination of the employment contract, dismissal, cancellation, removal.

Keywords: labor relations, labor contract, termination of employment contract, Termination of employment contract, dismissal.

У науці трудового права та навчальній літературі велика увага завжди приділяється трудовим договорам, розглядаються роль і функції трудового договору, але, насамперед, виділяється значення такого правового інституту, як трудовий договір. Відомий вчений                                       Р. Ф. Шершеневич звертав увагу на те, що тільки розуміючи всі аспекти функціонування того чи іншого інституту, знаючи умови його виникнення та припинення його дії, законодавець може визначити, який має бути його розвиток.

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується [1].

Саме  поняття «припинення трудового договору» може означати різні явища. Ним може називатися процес, що протікає в певний відрізок часу і складається з необхідних дій, вчинених працівником, роботодавцем, його представниками, в результаті яких відбувається припинення трудових та інших пов'язаних з ними відносин між роботодавцем і найманим працівником, дія та припинення їхніх взаємних зобов'язань. У законодавстві про працю України щодо припинення трудових відносин застосовуються терміни «припинення трудового договору», «розірвання трудового договору», а також «звільнення з роботи». В юридичній літературі найбільше поширення має думка, згідно з якою «припинення трудового договору» визнається загальним поняттям, що включає в себе всі види завершення дії трудового договору, в тому числі і звільнення працівника; зазначається, що припинення трудового договору і звільнення мають єдину підставу, порядок, тому ці терміни — синоніми, але припинення стосується трудового договору, а звільнення — працівника.

Термін «припинення трудового договору» охоплює всі підстави припинення трудових відносин, передбачених законодавством, а також і таку підставу, як подія, наприклад смерть працівника (у зв'язку зі смертю працівник виключається зі списку працівників організації).

Підставами припинення трудового договору є:

— угода сторін;

— закінчення терміну (п. 2 і 3 ст. 23 КЗпП України), крім випадків, коли трудові відносини фактично продовжуються і жодна зі сторін не висунула вимоги про припинення їх;

— призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;

— розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38, 39 КЗпП України), власника або уповноваженого ним органу (ст. 40, 41 КЗпП України), а також на вимогу профспілкового або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (ст. 45 КЗпП України);

— переведення працівника з його згоди на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду [2].

Термін «звільнення з роботи» застосовується законодавством, коли йдеться про працівника, і означає те саме, що й термін «припинення» стосовно трудового договору. Звільнення працівника (крім випадку смерті працівника) є припиненням трудового договору і визначає процедуру припинення трудових відносин з працівником. Як юридичний факт звільнення складається з комплексу узгоджених дій роботодавця і працівника, в результаті яких відбувається припинення трудових відносин між ними, погашення їхніх взаємних прав та обов'язків, обумовлених трудовим договором, змінюється соціально-правовий статус працівника, який перестає бути найманим працівником цього роботодавця, а роботодавець позбавляється дисциплінарної влади відносно колишнього працівника. Звільнення як комплекс узгоджених дій працівника і роботодавця здійснюється в просторі, обмеженому організацією роботодавця, і в часі, початком якого є перший день процедури звільнення, а кінцем — останній день роботи. Припинення трудового договору слід відрізняти від відсторонення працівника від роботи. Термін «відсторонення від роботи» означає не припинення трудових відносин з працівником, а їх тимчасове припинення у передбачених законодавством випадках, як правило, без виплати заробітної плати за цей час.

...

Скачать:   txt (19.2 Kb)   pdf (93.5 Kb)   docx (16.9 Kb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club