Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Сучасні методики навчання анлійської мови дітей дошкільного віку та визначити іх переваги

Автор:   •  Май 21, 2019  •  Курсовая работа  •  12,960 Слов (52 Страниц)  •  192 Просмотры

Страница 1 из 52

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний університет

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Курсова робота методики навчання англійської мови в ЗДО

Виконавець:                                          студентка 4 курсу 461 групи

напряму підготовки

012 Дошкільна освіта  

                                                                                     Топчій Олександра

Науковий керівник:                                    доц. Коткова В.В.

Херсон – 2018

ЗМІСТ

ВСТУП..............................................................................................................3

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Зміст дошкільного навчання англійської мови.........................................5

1.2. Форми  навчання англійської мови дошкільників…………………………7

1.3.  Вимоги до англомовної підготовки в закладах дошкільної освіти  ........10

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДОШКІЛЬНИКІВ

2.1. Традиційні методи навчання  англійської мови ………………………....15

 2.2. Сучасні методики навчання  англійської мови..........................................19

2.3. Переваги сучасних методів навчання англійської мови дітей дошкільного віку ……………………………………………………………………………….21

ВИСНОВКИ.........................................................................................................27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….28

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….31

ВСТУП

Актуальність теми.  Стратегія мовної освіти визначається Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті щодо обов’язкового оволодіння громадянами України державною та однією з іноземних мов. Мовленнєве виховання дітей є однією з найважливіших умов їхнього всебічного розвитку. Вимога особистісно орієнтованої дошкільної освіти в Україні передбачає звернення до базових якостей особистості дошкільника, пов’язаних з реалізацією його потреби в активності, розв’язання завдань формування у дітей іншомовних умінь і навичок в умовах закладу дошкільної освіти. У зв’язку зі стратегіями розвитку держави, та великим запитом суспільства – сучасна система іншомовної підготовки передбачає більш раннє навчання іноземних мов, оскільки покращення ефективності навчання дітей дошкільного віку іноземної мови є одним із нагальних питань сучасної педагогічної системи.                                 Важливим питанням лишається пошук ефективних підходів, методів, форм і засобів підготовки дітей дошкільного віку до якісного іншомовного спілкування.                                                                                                 Доцільність раннього навчання іноземних мов знайшла відображення в працях вітчизняних і зарубіжних науковців: навчання іноземних мов дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (В.М. Плахотник, Т.К. Полонська, К.Д. Ушинський, В.Г. Редько, А.Ф. Гергель, Ш.О. Амонашвілі); стратегія навчання з опорою на імітаційні здібності дитини (З.Я. Футерман, O. Dunn, P.A. Freppon, M. Williams); стратегія засвоєння мови у пізнавальній діяльності дитини (Н.В. Імідадзе, D. Vale, J. Moon); стратегія інтегрування навчання мов у краєзнавчу підготовку дитини (О.О. Першукова); розвивальне значення вивчення іноземних мов у ранньому віці, його вплив на удосконалення мисленнєвих і мовних операцій (Л.В. Щерба); дослідження розвитку мовленнєвих механізмів рідною та іноземними мовами (О.І. Зимня, О.О. Леонтьєв).                                                                                         Не дивлячись на проведені дослідження, деякі аспекти навчання дітей дошкільного віку іноземних мов, так і залишаються не розв’язаними, а саме вік дітей дошкільного віку з якого доцільно починати навчання, не достатня кількість навчально-методичних комплексів для дітей дошкільного віку, не достатньо вивчене питання щодо сучасних методів навчання іноземних мов дітей дошкільного віку, проблема недостатності практичного досвіду серед молодих фахівців і до певної міри не бажання практикуючих спеціалістів до переосмислення та впровадження нових методів навчання іноземних мов дітей дошкільного віку.                                                                        Об’єктом дослідження є викладання англійської мови в закладі дошкільної освіти.                                                                        Предмет дослідження -  сучасні методики навчання англійської мови дітей дошкільного віку        .                                                                        Мета дослідження: теоретично дослідити сучасні методики навчання анлійської мови дітей дошкільного віку та визначити іх переваги.                         Мета роботи визначає наступні завдання:                                1.Проаналізувати зміст дошкільного навчання англійської мови.        2.Визначити вимоги до англомовної підготовки в закладах дошкільної освіти.                                                                                          3.Узагальнити сучасні методи навчання англійської мови дітей дошкільного віку.                                                                                         4.Обгрунтувати  переваги сучасних методів навчання англійської мови дітей дошкільного віку.                                                                                   Для досягнення мети і завдань дослідження нами були використані наступні методи:                                                                                 1) теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури;                                 2) вивчення та аналіз педагогічної документації та передового педагогічного досвіду.                                                                                Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

...

Скачать:   txt (102.1 Kb)   pdf (337.1 Kb)   docx (36.5 Kb)  
Продолжить читать еще 51 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club