Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Експериментальна перевірка використання методів навчання молоших школярів на уроках іноземної мови

Автор:   •  Март 22, 2019  •  Курсовая работа  •  7,558 Слов (31 Страниц)  •  46 Просмотры

Страница 1 из 31

Зміст

ВСТУП……………………………………………………………….….......3

РОЗДІЛ 1.Теоретичні питання використання методів навчання молодших                   школярів…………………….………………..     ……………………..…..…5

1.1. Поняття про методи навчання та їх класифікація……………...……..5

1.2. Характеристика методів навчання………………………..……..…….6

1.2.1. Група словесних методів………………………………..…….……..6

1.2.2. Група практичних методів навчання……………….………………..11

1.3. Психолого-фізіологічні особливості молодших школярів……..….11

1.4. Специфіка використання методів навчання на уроках іноземної мови………………………………………………………………………....25

РОЗДІЛ 2. Експериментальна перевірка використання методів навчання молоших школярів на уроках іноземної мови………………….……….29

2.1 Організація та проведення констатувального етапу педагогічного експерименту………………………………………….………………….…29

2.2 Висновки до другого розділу……………..…………………….……32

ВИСНОВКИ…………………………………………………………..……33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................34

Вступ

Визнання на державному рівні доцільності запровадження іноземної мови у початковій школі стало предметом зацікавлених дискусій педагогів, філологів та батьків. У наш час вкрай важливо реалізувати завдання раннього шкільного навчання цього предмета і визначити можливості його реалізації, оскільки в суспільстві існує велика потреба в фахівцях з якісно високим рівнем мовної підготовки.

Зокрема у країні відкривається все більше й більше ліцеїв, гімназій, де іноземна мова займає пріоритетне місце в навчальному процесі. З’являється все більше й більше загальноосвітніх шкіл, в навчальний план яких вводиться іноземна мова з першого класу. В багатьох дитячих садках та приватних школах програма передбачає обов’язкове вивчення іноземної мови. Збільшується кількість батьків, які бажають платити за навчання своїх дітей іноземної мови у групах при палацах культури, будинках творчості, в лінгвістичних центрах тощо.

У сучасних умовах іноземна мова розглядається як засіб спілкування і залучення до культури іншого народу. Це поступово стає домінуючою стратегією викладання іноземної мови в початковій школі. Особлива увага приділяється навчанню іноземної мови школярів в початкових класах, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша. Останнім часом в педагогіці, як і в багатьох інших галузях науки відбувається перебудова практики та методів роботи в школі, а головною є проблема підтримки інтересу учня до навчання взагалі та іноземної мови зокрема.

Актуальність дослідження  полягає в тому, що в педагогіці викладання іноземної мови  висвітлено певні аспекти використання методів навчання іноземної мови на початковому етапі та гостро стоять проблеми, як допомогти дитині.

Об’єктом дослідження є процес навчання іноземній мові молодших школярів.

Предмет дослідження представляють методи навчання,які використовуються на уроках іноземної мови на початковій школі.

Мета  роботи  розробка певних питань методики викладання іноземної мови на початковому етапі, що сприяло б подоланню труднощів на шляху засвоєння іноземної мови.

Завдання дослідження:

  1. Схарактеризувати психологічні, фізичні та фізіологічні особливостей молодших  школярів на початковому етапі навчання іноземної мови;
  2. З’ясувати сутність найбільш ефективних методів навчання іноземної мови;
  3. Узагальнення методики розвитку навичок аудіювання, читання, письма та говоріння;
  4. З’ясувати особливості практики використання методів навчання іноземної мови учнів початкової школи

РОЗДІЛ 1.Теоретичні питання використання методів навчання молодших школярів

1.1. Поняття про методи навчання та їх класифікація Поняття про методи навчання та їх класифікація

Слово "метод" походить від грецьких слів "metha" — шлях до мети і "odos" — слідувати. У дидактиці існують різні підходи до визначення методів навчання. Так, у педагогічній літературі до середини XX ст. під методом навчання розуміли той засіб або шлях, за допомогою якого вчитель, спираючись на свідомість і активність учнів, озброює їх знаннями, уміннями і навичками. Далі окремі дослідники для визначення методів навчання почали враховувати не тільки діяльність вчителя, а й діяльність учнів (М. М. Верзилін, Б. П. Єсипов, М. О. Данилов та ін.).З 70-80-х років XX ст. метод навчання визначають як спосіб організації пізнавальної діяльності школярів, яка забезпечує оволодіння знаннями, здійснює процес пізнання і формує певні навички практичної діяльності. Найпоширенішим стало визначення методів навчання як впорядкованих способів взаємозв’язаної діяльності вчителя і учнів, які спрямовані на досягнення мети освіти. Під прийомом навчання розуміють певну частину (деталь) методу. Кожен метод навчання складається з певної кількості прийомів. Вони виступають його частинами, тобто структурними елементами. Метод — це спосіб роботи, який охоплює весь її шлях, тоді як прийом застосовується тільки для окремих разових дій.

...

Скачать:   txt (105.3 Kb)   pdf (374.2 Kb)   docx (52.1 Kb)  
Продолжить читать еще 30 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club