Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Стратегія як фундаментальна категорія стратегічного управління

Автор:   •  Декабрь 31, 2017  •  Курсовая работа  •  4,804 Слов (20 Страниц)  •  241 Просмотры

Страница 1 из 20

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Кафедра «Державного менеджменту»

Стратегія як фундаментальна категорія стратегічного управління

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТЕМАТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Автор: слухач групи 1 1-ого курсу денної форми навчання

Гапонюк Віталій Валерійович

«15» грудня 2016

Оцінка за якість і своєчасність підготовки:

Консультант: доктор економічних наук, доцент Романюк Сергій Андрійович

«18» грудня 2016

Підсумкова оцінка

(з урахуванням результатів презентації ІТЗ:

Консультант: доктор економічних наук, доцент Романюк Сергій Андрійович

«__»_________2016

Київ – 2016

ЗМІСТ

Анотація та ключові слова ………………………………………..…….3

Вступ………………………………………………………………………..4

1. Сутність поняття «стратегія»………………………………………...6

2. Види стратегій, особливості вибору та формування стратегії..…12

3. Стратегія в публічному управлінні….……………………………...16

Висновки……………………………………………………………...…...18

Список використаних джерел (бібліографічний список)……….......20

Анотація та ключові слова

Актуальність дослідження визначається необхідністю узагальнення теоретичних поглядів на поняття «стратегія», розкриттям сутності різних видів стратегій та особливості їх вибору та формування.

У роботі наведено критичний аналіз різних трактувань поняття «стратегія», узагальнено теоретичні погляди на вказане поняття, сформульовано узагальнене визначення поняття «стратегія», надано визначення різних видів стратегій. Доведено, що стратегія необхідна будь-якій організації, що претендує на успіх, щоб визначити, в якому напрямку вона буде розвиватися. Добре розроблена стратегія є основою підвищення конкурентоспроможності, сильної конкурентної позиції і формування такої організації, яка за допомогою удосконалювання структури управління і підвищення організаційної культури могла б успішно працювати у жорстких ринкових умовах.

Ключові слова: поняття стратегія, стратегічне управління, стратегія в публічному управлінні, види стратегій, вибір стратегій, формування стратегії

Abstract

The relevance of the study is determined by the necessity synthesis of theoretical views on the concept of «strategy», disclosure of different types of strategies and features for their selection and formation.

The paper review of different interpretations of the term «strategy», summarizes the theoretical views of this term, formulated generalized definition of «strategy», given the definition of different types of strategies. It is proved that any organization  requires strategy if it claims to success for determination in which direction it will develop. A well developed strategy is the basis of competitiveness, a strong competitive position and the formation of such an organization, which through improving the management structure and improve organizational culture could successfully operate in tough market conditions.

Key words:  strategy, strategic management, strategy in public administration, types of strategies, selection strategies, strategy formation.

Вступ

Сучасне ринкове середовище в умовах політичної нестабільності в Україні та світі характеризується змінюваністю економічних параметрів, нестабільністю, тому в таких умовах головною проблемою стає здатність організацій пристосовуватись до змін у середовищі, тобто розвиватись у відповідності з цими змінами.

Підприємствам України останні кілька років критичну ситуацію створюють динаміка ринку, що важко прогнозується, безліч нових директивних рішень і законодавчих актів, танучі внутрішні ресурси і зростання агресивності зовнішнього середовища. В цих умовах велике значення відводиться вдалому застосуванню в практику управління ідей і технологій стратегічного управління розвитком.

...

Скачать:   txt (69.7 Kb)   pdf (320.1 Kb)   docx (45.8 Kb)  
Продолжить читать еще 19 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club