Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Анализ исследований отечественных и зарубежных ученых по поводу саморегуляции и самоконтроля детей старшего дошкольного возраста с общи

Автор:   •  Сентябрь 30, 2018  •  Статья  •  1,747 Слов (7 Страниц)  •  213 Просмотры

Страница 1 из 7

УДК 376-056.264-053.4:159.923.2:001.891(091)

Т. Г.  Харченко

кандидат психологічних наук,

ст. викладач кафедри логопедії,

Сумський державний педагогічний

університет імені А.  С. Макаренка

В. С. Нечитайло

Спеціальна освіта

(Логопедія. Спеціальна психологія)

Сумський державний педагогічний

університет імені А. С. Макаренка

ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ І САМОКОНТРОЛЮ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ВЧЕНИХ

В статті представлено теоретичний аналіз  досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених щодо саморегуляції і самоконтролю дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення.

В статье представлено теоретический анализ исследований отечественных и зарубежных ученых по поводу саморегуляции и самоконтроля детей старшего дошкольного возраста с общим  недоразвитием  речи.

The article presents the theoretical analysis of researches of domestic and foreign scientists concerning self-regulation and self-control of children of the senior preschool age with general underdevelopment of speech.

Ключові слова: саморегуляція, самоконтроль, загальне недорозвинення мовлення, старший дошкільний вік.

Ключевые слова: саморегуляция, самоконтроль, общее недоразвитие речи, старший дошкольный возраст.

Keywords: self-regulation, self-control, general underdevelopment of speech, senior preschool age.

Постановка проблеми. Сьогодні в нашій країні як і в цілому світі кількість дітей дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ) збільшується. В сучасній системі дошкільної освіти основною проблемою процесу навчання є недостатньо сформовані навички саморегуляції, вольових зусиль а також навички самоконтролю саме в дошкільників означеної категорії. В подальшому навчанні дитини в школі, розвинуті самоконтроль і саморегуляція допомагають як знаходження помилок, так і їх запобіганню. У дошкільному віці структура своєї діяльності недостатньо свідома, більшість дошкільників із ЗНМ не приймають вказівки на способи діяльності, тому якість їх результату виходить низькою. Не достатня сформованість самоконтролю і самооцінки призводить до неуспішності навчання в школі та затримки всього розвитку.

  Проблема формування саморегуляції та самоконтролю у осіб дошкільного віку із ЗНМ ще недостатньо вивчені. Наукові дослідження відображають деякі спільні моменти розвитку саморегуляції в контексті формування певних умінь та навичок, що пов'язані з упорядкуванням діяльності дітей означеної категорії. В даний час проблема вивчення особливостей розвитку саморегуляції та самоконтролю дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ в цілому залишається малодослідженою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Початком вивчення самоконролю в процесі навчання можна вважати вітчизняних педагогів П. Блонтського, Л. Виготського, П. Каптьорова. К. Ушинського. Необхідність достатнього рівня формування у дитини саморегуляції для успішності виконання начальних завдань висвітлена в дослідженнях Л. Венгер, Д. Ельконіна, О. Запорожця, З. Калмикової К. Мальцевої, А. Маркової, Н. Менчинської, О. Смирнової, та інші.

Формування мотваційної сфери і саморегуляції у дітей із тяжкими мовленнєвими вадами, зокрема у дітей із ЗНМ досліджували С. Бєлих, Л. Волкова, І.  Грішанова, В. Терентьєва, О. Усанова, Л. Шипіцина.

В нашій країні вивченням старших дошкільників із ЗНМ, зокрема становлення у них саморегуляції та самоконтролю займаються О. Бєлова, О. Вінокурова, Н. Дроздова, В. Ладейко, І. Мартиненко, М. Синельник,  О. Таран.

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз наукових досліджень з питань становлення саморегуляції та самоконтролю у дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення.

...

Скачать:   txt (23.6 Kb)   pdf (203 Kb)   docx (955.1 Kb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club