Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Жаш окуучулардын билим берүү ишмердүүлүгүн баалоо маселеси

Автор:   •  Январь 23, 2023  •  Курсовая работа  •  5,518 Слов (23 Страниц)  •  16 Просмотры

Страница 1 из 23

ТтКиришүү

I БӨЛҮМ. ЖАШ ОКУУЧУЛАРДЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНӨ БАА БЕРҮҮНҮН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

1.1 Башталгыч класстардагы контролдоо жана баалоо иш-чаралары

1.2 Педагогикалык баа берүүнүн түрлөрү

1.3 Мугалимдин баалоосу менен окуучунун өзүн өзү баалоосунун өз ара байланышы

II БӨЛҮМ. ОКУУДАГЫ ДИАГНОЗ ЖАНА КОНТРОЛДОО

2.1 Учурдагы студенттерди баалоо системасынын көйгөйлөрү

2.2 Окуу натыйжаларын баалоо жана эсепке алуу

2.3 Изилдөөнүн натыйжаларын талдоо

Корутунду

Библиография

Киришүү

Учурда мектепке такай барбаган балдардын саны көбөйүп, мектепте окуучулар менен мугалимдердин мамилеси бузулууда. Мектепте окутуунун салттуу ыкмасы үстөмдүк кылат. Салттуу методология беш баллдык баалоо системасын камтыйт, ал окуучунун билим деңгээлин, жөндөмүн жана жөндөмүн аныктайт.

Мугалимдерди түйшөлткөн көйгөйлөрдүн бири – кенже окуучулардын окуу ишмердүүлүгүнө кандай баа берүү маселеси. Акыркы убакта класссыз окутуу жөнүндө көп сөз болуп жатат.

Ушуга байланыштуу окуучулардын баалоону маңыздуу, объективдүү жана дифференциялуу кылуу максаттардын бири болуп саналат. Психологдордун айтымында, бул мугалимге баланын эмоционалдык ден соолугуна зыян келтирбөөгө жана билим жана көндүмдөрдү натыйжалуураак көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет.

Ошентип, көйгөйдүн темасы, жаш окуучулардын билим берүү ишмердүүлүгүн баалоо актуалдуу болуп саналат.

Менин курстук ишимди изилдөө объектиси болуп башталгыч мектептеги окуу процесси саналат.

Менин курстук ишимдин предмети – кенже студенттердин окуу-тарбия иштерин баалоонун ар кандай формалары.

Менин курстук ишимдин максаты: кенже студенттерди баалоонун формаларын изилдөө жана кичүү студенттердин билим берүү ишмердүүлүгүн баалоо маселелерин чечүүнүн ар кандай жолдорун сунуштоо.

Менин иш милдеттерим:

1. Изилдөө темасы боюнча теориялык жана илимий-методикалык адабияттарды үйрөнүү.

2. Кенже класстын окуучуларынын окуу-тарбия иштерине баа берүүдө мугалим кетирген каталарды аныктоо.

3. Кичинекей окуучулардын билим берүү ишмердүүлүгүн баалоодо орун алган көйгөйлөрдү аныктоо.

4. Жаш окуучулардын билим берүү ишмердүүлүгүн баалоонун эң натыйжалуу ыкмаларын жана ыкмаларын сунуштаңыз.

Мектепте «баа» жана «баалоо» сыяктуу түшүнүктөр синонимдер катары колдонулуп, көбүнчө «баа» деген сөздү «баалоо» деген сөз менен алмаштырып коюшу да маанилүү. Мындай кемсинтүү мугалимдерге гана тиешелүү эмес. Ошентип, окуучулардын күндөлүктөрүндө, баа коюлган графада «баалоо» деген рубрика бар.

Ошентип, бул эки түшүнүк адегенде окуучулар жана алардын ата-энелери үчүн аныкталган. Бирок мектептен башка иш-аракеттин эч бир түрүндө эч кандай белги жок, баалоо адамдын кандайдыр бир иш-аракетине мүнөздүү.

Изилдөөнүн проблемасы – баалардын жана белгилердин балага тийгизген таасирин изилдөө жана ага ылайык мугалим окуучулардын эмгегин кантип баалоо жана аларга баа берүү керек экендигин билүү.

Изилдөөнүн максаты мугалим окуучулардын эмгегин кандай баалоосу керек экендигин аныктоо.

педагогикалык баа окуучунун билим берүү

I БӨЛҮМ. ЖАШ ОКУУЧУЛАРДЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНӨ БАА БЕРҮҮНҮН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

1.1 Башталгыч класстардагы контролдоо жана баалоо иш-чаралары

Билимди жана окуучунун, өзгөчө башталгыч класстын окуучусунун билимге болгон умтулуусун баалоо маселеси педагогикада ар дайым актуалдуу болуп келген.

Педагогикалык теориядагы бул маселенин өнүгүү даражасын терең жана ар тараптуу талдоосуз,

...

Скачать:   txt (84.6 Kb)   pdf (123.6 Kb)   docx (33 Kb)  
Продолжить читать еще 22 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club