Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Дене т рбиесі ж йесіні ма саты мен міндеттері ә ү ң қ

Автор:   •  Сентябрь 24, 2021  •  Реферат  •  4,797 Слов (20 Страниц)  •  10 Просмотры

Страница 1 из 20

Дене т рбиесі ж йесіні ма саты мен міндеттері ә ү ң қ

Дене т рбиесі ж йесі дегеніміз– леуметтік-экономикалы за - ы ты , ылыми- ә ү ә қ ң құқ қ қ ғ

ә ғ қ ң ғ ә ә дістемелік нормативтік-ба дарламалы негіздерді жиынты ы ж не республика дене т рбиесі

мен спорт м селелерін йлестіріп, рі басшылы етіп отыратын йымдар мен мекемелер. Дене ә ү ә қ ұ

т рбиесі ж йесіні басты ма саты–к ш- уаты мы ты, жан-т ні сау, елімізді ор ау а зір, ә ү ң қ ү қ қ ә қ ғ ғ ә

шы армашылы ж мыс а штар, жан-жа ты дене т рбиесі дайынды ынан ткен адамдарды ғ қ ұ қ құ қ ә ғ ө

т рбиелеу. Б л ма сат т мендегідей жалпы міндеттерге негізделген:1. Білім беру міндеттері – ә ұ қ ө

қ ң ғ ң ә ә ө имылды ептілігі мен да дысын ме герту ж не дене т рбиесі к лемінде арнайы білім беру. 2.

Сауы тыру міндеттері-дене т рбиесі жатты уларыны к мегімен денсаулы ты ны айтады. 3. қ ә ғ ң ө қ ғ

Т рбиелік міндеттері–адамгершілік, дене асиеттерін алыптастыру а, негелі, к ркемдік ә қ қ ғ ө ө

танымдарды йренуге негізделген. ү

Қ қ ң ә ү ң аза стан Республикасыны дене т рбиесі ж йесіні негіздері

Дене т рбиесі ж йесіні мазм ны о амны леуметтік-экономикалы , за - ы ты , ылыми- ә ү ң ұ қ ғ ң ә қ ң құқ қ қ ғ

ә ғ ә ұ ө дістемелік, ба дарлама-нормативтік ж не йымдастыру негіздерінен к рінеді.

Ә қ леуметтік-экономикалы негіз. Дене т рбиесі ж йесі о амымызды бас а леуметтік- ә ү қ ғ ң қ ә

экономикалы ж йелерімен, саясатпен, ылыммен, м дениетпен ты ыз байланысты. Б л қ ү ғ ә ғ ұ

байланыстарды объективті негізі - дене т рбиесі ж йесіні о амды ндіріске керектігінде. ң ә ү ң қ ғ қ ө

Ж йе о амды нім шы армаса да сол орта а ндірістік атынастарды иесі – адам ар ылы сер ү қ ғ қ ө ғ ғ ө қ ң қ ә

етеді. Ол адамны леуметтік жа дайын алыптастырып, о амды атынастарды жетілдіреді. ң ә ғ қ қ ғ қ қ

За - ы ты негіз ң құқ қ қ . Дене т рбиесі ж йесі з ж мысын ба ыттайтын ы ты к ші бар, ә ү ө ұ ғ құқ қ қ ү

к птеген нормативтік актілерге с йенеді. Ол Ата за ымыз аза стан Республикасыны ө ү ң Қ қ ң

Конституциясыны 23-бабында на тылы к рсетілген. ң қ ө

Еліміз егемендігін ал ан кезе нен бері дене т рбиесі мен спортты дамыту туралы к птеген за дар, ғ ң ә ө ң

қ қ арарлар абылданды. Олар:

1. аза стан Республикасыны 1999 жылы шілде айыны 6-ж лдызында абылдан ан № 389–1 Қ қ ң ң ұ қ ғ

«Білім туралы» за ы. ң

2. аза стан кіметіні 1999 жылы желто сан айыны 2-ж лдызында абылдан ан «Дене Қ қ Ү ң қ ң ұ қ ғ

шыны тыру ж не спорт» туралы за ы. қ ә ң

3. «Дене т рбиесі мен спортты дамытуды 2005-2011 жж. арнал ан Мемлекеттік ба дарламасы». ә ң ғ ғ

4. аза стан Республикасы Білім ж не ылым министрлігіні №148 б йры ымен 11.03.2003 ж. Қ қ ә ғ ң ұ ғ

бекітілген «Дене т рбиесіні мемлекеттік ба дарламасы». ә ң ғ

Дене т рбиесі ж йесі ә ү ғ ә құ ылыми- дістемелік негізде рылады. Оны барлы теориялы ң қ қ

ж не іс-т жірибиелік ж мыстары ылыми т рде негізделген. ә ә ұ ғ ү

Дене т рбиесі ж йесіні рылу ж не даму за дылы тарын о амды , педогогикалы - ә ү ң құ ә ң қ қ ғ қ қ

психологиялы , дістемелік-биологиялы ілімдер (дене м дениеті тарихы, леуметтік спорт, қ ә қ ә ә

гигиена, физиология, спортты медицина т.б.), спортты -педагогикалы п ндер (же іл атлетика, қ қ қ ә ң

ша ы спорты, гимнастика т.б.) зерттейді. Осыларды ішінде негізгі орынды дене т рбиесі ж не ңғ ң ә ә

спортты теориясы мен дістемесі п ні алады. ң ә ә

Дене т рбиесі ж йесіні ә ү ң ба дарлама-нормативтік ғ негізіне жататындар:

1. Дене т рбиесіні мемлекеттік ба дарламасы. ә ң ғ

2. Президенттік сынама.

3. Мемлекеттік спортты классификация. қ

Дене т рбиесіні мемелекеттік ба дарламасы ә ң ғ барлы о у-т рбие орындарында: бала қ қ ә

ба шаларда, жалпы білім беру мектептерінде, жо ар ы о у орындарында,

...

Скачать:   txt (40.2 Kb)   pdf (74 Kb)   docx (23.4 Kb)  
Продолжить читать еще 19 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club