Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Iмідж менеджера соціокультурної діяльності як засiб кар'эрного зростання

Автор:   •  Сентябрь 21, 2022  •  Курсовая работа  •  5,365 Слов (22 Страниц)  •  7 Просмотры

Страница 1 из 22

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М. П. ДРАГОМАНОВА
історико-філософський факультет
кафедра менеджменту
та інноваційних технологій соціокультурної діяльності

курсова робота

на тему:

ІМІДЖ МЕНЕДЖЕРА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ КАР'ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ

Виконала:

студентка 2М1 групи
спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Загородна Аліна Сергіївна

Науковий керівник:

канд. філос. н., доцент кафедри менеджменту інноваційних технологій соціокультурної діяльності
НПУ ім. М. П. Драгоманова
Гриньків А. П.

Київ – 2022


ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  ІМІДЖУ МЕНЕДЖЕРА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ЯК ЗАСОБУ КАР'ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ        6

1.1. Сутність понять «імідж»: структура та основні характеристики        6

1.2. Технології формування, реалізації та корегування іміджу  менеджера соціокультурної діяльності        10

1.3. Вплив іміджу менеджера на успішність його кар’єри        15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІМІДЖУ ЯК ЗАСОБУ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ        17

2.1. Формування іміджу залежно від гендерної приналежності        17

2.1.1. Особливості ділового іміджу менеджера-чоловіка        20

2.1.2. Особливості ділового іміджу менеджера-жінки        22

2.2. Рекомендації для студентів щодо створення іміджу майбутнього менеджера соціокультурної діяльності        24

ВИСНОВКИ        27

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА        29

ДОДАТКИ        31


ВСТУП

Актуальність. На сьогоднішній день поняття особистісного іміджу обговорюється у наукових працях вчених України та світу. Академіки розглядають типологізацію образів та їх елементів як систему; технології створення та керування власним іміджем; методи формування, адаптації та реалізації іміджу особистості та організації.

Імідж (з англ. мови – образ або вид) – це цілеспрямовано сформований образ, покликаний емоційно та психологічно впливати на будь-кого. Саме тому він є одним із найважливіших аспектів побудови кар'єри, особливо для менеджерів, які відіграють важливу роль у бізнесі. Часто саме особистість керівника використовується для оцінки компанії в цілому. Тому проблема формування іміджу стає все більш актуальною.

Створюючи власний образ, потрібно продумати кожну деталь, адже в подальшому це матиме певні наслідки. Повинні бути враховані власні здібності та якості, вміння їх об’єктивно оцінювати. Завдяки іміджу формується перше враження, яке в майбутньому дуже важко змінити. Тому його створення – важка і тривала робота, адже від цього залежить успіх не тільки однієї людини, а й всієї компанії. Дослідження ролі іміджу для кар'єрного зростання було проведено в наукових працях Н. Барної, О. Мельника, В. Маценко та ін.

Теоретичне значення нашої роботи полягає в систематизації існуючого матеріалу про імідж менеджера соціокультурної діяльності. Практичне значення дослідження полягає у створенні практичних рекомендацій у формуванні іміджу менеджера для майбутніх спеціалістів та розмежуванні особливостей формування іміджу залежно від статі. 

Мета – на основі дослідження складових іміджу менеджера соціокультурної діяльності розробити рекомендації щодо формування іміджу як засобу кар’єрного зростання для студентів спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Реалізація поставленої мети передбачає виконання наступних дослідницьких завдань:

  • визначити поняття «імідж» та виявити основні його характеристики;
  • виявити основні принципи та методи формування іміджу менеджера;
  • дослідити вплив іміджу на кар’єрне зростання менеджера;
  • розробити способи створення та управління особистісним стилем;
  • розробити  рекомендації для формування іміджу майбутнім менеджерам соціокультурної діяльності. 

Об’єкт дослідження – імідж менеджера соціокультурної діяльності.  

Предмет дослідження – складові формування менеджером соціокультурної діяльності власного іміджу як засобу кар’єрного зростання.

        Під час проведення дослідження були використані такі методи:

  • метод термінологічного аналізу (використано для вивчення історії поняття «імідж», його варіацій, а також встановлення взаємозв’язку між ними);
  • метод порівняння (використано для виявлення та зіставлення подібних характеристик у існуючих визначеннях поняття «імідж»);
  • метод узагальнення (використано для встановлення загальної дефініції поняття «імідж»);
  • метод систематизації (використано у формуванні особливостей іміджу залежно від статі та у розробці рекомендацій щодо створення особистого іміджу);
  • структурно-функціональний метод (використано для виділення структури та основних характеристик іміджу менеджера; визначення їхнього впливу на формування особистого іміджу менеджера).

        Структура роботи. Дане дослідження складається зі Вступу, двох розділів, семи підрозділів, загального Висновку, Списку використаної літератури, а також 3 Додатків.

...

Скачать:   txt (72.8 Kb)   pdf (515.8 Kb)   docx (372.8 Kb)  
Продолжить читать еще 21 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club