Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку Івано-Франківської області (SWOT-аналіз)

Автор:   •  Март 2, 2019  •  Доклад  •  1,906 Слов (8 Страниц)  •  185 Просмотры

Страница 1 из 8

1.1        Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку Івано-Франківської області (SWOT-аналіз)

SWOT-аналіз Івано-Франківської області проведено з урахуванням стану та тенденцій розвитку регіону, актуальних проблемних питань галузей господарського комплексу та соціальної сфери, висновків до розділів описово-аналітичної частини стратегії (соціально-економічного аналізу розвитку області за 2003-2013 роки), а також пропозицій, наданих членами обласної робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року.

SWOT-аналіз Івано-Франківської області

Сильні сторони

Слабкі сторони

1.

позитивна демографічна динаміка

1.

низька диверсифікація промисловості,

2.

близьке розташування до кордонів ЄС

висока залежність від газу

3.

розвинута промислова інфраструктура

2.

технологічна відсталість

4.

наявність кваліфікованих трудових

промисловості, в т.ч. висока

ресурсів, наукових кадрів та наукових

енергоємність, та низька капіталізація

розробок

об‘єктів інтелектуальної власності

5.

наявність природних ресурсів (надра лісу,

3.

недостатній розвиток дорожньої,

продукти лісу)

інженерної інфраструктури

6.

наявність відновлювальних та

4.

високий ступінь зносу житлово-

альтернативних джерел енергії

комунального господарства

7.

наявність сировинної бази відходів

5.

висока трудова міграція населення,

аграрного сектору

відтік інтелектуальних ресурсів за межі

8.

значний туристичний та рекреаційний

області

потенціал

6.

недостатня зайнятість населення,

9.

національні, релігійні та культурні

високий рівень безробіття

традиції, релігійність населення,

7.

не раціональне використання лісових

автентичні промисли

ресурсів

10.

значна частина екологічно чистих

8.

слаборозвинуте, дрібнотоварне

територій

агровиробництво

11.

високий рівень самоорганізації населення

9.

невідповідність окремих видів

12.

свідома та громадсько-активна молодь

агропродукції стандартам ЄС

13.

значний обсяг надходження коштів від

10.

низька купівельна спроможність

заробітчан з-за кордону

населення

14.

інвестиційна привабливість регіону

11.

низький рівень екологічної свідомості

12.

недостатній рівень протипаводкового

захисту

13.

недостатність забезпечення якісною

питною водою окремих територій

14.

незадовільний стан поводження з

відходами

15.

погана екологія окремих територій

16.

висока смертність населення

працездатного віку, значний рівень

пияцтва та алкоголізму

Можливості

Загрози

1.

активізація транскордонного

1.

зростання трудової міграції і втрата

співробітництва.

трудових ресурсів.

2.

розвиток екотуризму, зокрема

2.

виникнення надзвичайних ситуацій

міжнародного.

природного (паводки, зсуви, селі,

3.

інвестиції трудових мігрантів.

ерозії) та техногенного характеру.

[pic 1]

...

Скачать:   txt (36.8 Kb)   pdf (586.3 Kb)   docx (285.6 Kb)  
Продолжить читать еще 7 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club