Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Управління антикризовою діяльністю підприємства

Автор:   •  Май 4, 2018  •  Контрольная работа  •  989 Слов (4 Страниц)  •  1,064 Просмотры

Страница 1 из 4

Блок А

А.1.

Показник

Значення показника

 1. Показники оцінювання ліквідності підприємства

Коефіцієнт покриття

1,21

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,34

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,05

Частка оборотних коштів у активах

0,95

Частка виробничих запасів у поточних активах

0,09

 1. Показники для оцінювання платоспроможності підприємства

Коефіцієнт загальної платоспроможності

0,28

 1. Показники оцінювання економічної стійкості підприємства

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

1,00

Крефіцієнт співвідношення позикових до власних коштів

3,6

Коефіцієнт фінансової автономії

0,22

Коефіцієнт маневреності власних коштів

4,36

Коефіцієнт ефективності використання власних коштів

0,48

Модель економічної стійкості

1. Власні оборотні кошти (ВОК), тис.грн.

5067

2. Власні оборотні та довгострокові позикові кошти (ВДК), тис.грн.

5067

3. Загальна сума коштів для формування запасів  (ЗК), тис.грн.

28726

4. Запаси (З), тис.грн.

20660

5. ΔВОК, тис.грн.

2465

6. ΔВДК, тис.грн.

2465

7. ΔЗК, тис.грн.

2313

8. Тип економічної стійкості

Абсолютна фінансова стійкість

 1. Показники ліквідності підприємства

Баланс ліквідності

1. Найбільш ліквідні активи А1, тис.грн.

573

2. Середньоліквідні активи А2, тис.грн.

7403

3. Активи повільної реалізації, А3, тис.грн.

20660

4. Активи, що важко реалізуються А4, тис.грн.

1494

5. Найбільш термінові зобов’язання П1, тис.грн.

18399

6. Короткострокові пасиви П2, тис.грн.

5170

7. Довгострокові кредити і позики П3, тис.грн.

0

8. Постійні пасиви, П4, тис.грн.

6561

А1 – П1

-17826

А2 – П2

2233

А3 – П3

20660

П4 – А4

5067

Отже, провівши необхідні розрахунки можна зробити висновки:

 • Коефіцієнт покриття Показник вище нормативного свідчить про наявність значного обсягу вільних ресурсів, які сформувалися власним джерелам. З позиції кредиторів підприємства такий варіант формування оборотних коштів є найбільш прийнятний. Одночасно, з погляду менеджера, значне нагромадження запасів на підприємстві, відволікання коштів у дебіторську заборгованість може бути пов'язане з неефективним  управлінням активами. У той же час підприємство, можливо, не повністю використовує свої можливості з одержання кредитів.
 • Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6. Наш бізнес продає товари за готівку без використання комерційних кредитів, а отже, залишатиметься платоспроможним при відносно низькому значенні швидкої ліквідності. 
 • Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і визначається як відношення суми грошових коштів підприємства та короткотермінових фінансових вкладень до суми короткотермінових зобов’язань. Значення показника нижче нормативного, компанія може залучити позикові кошти, реалізувати частину зайвих активів для збільшення суми найбільш ліквідних активів. 

Оцінка економічної стійкості

Отже, провівши необхідні розрахунки можна зробити висновки:

 • Коефіцієнт економічної незалежності капіталізованих джерел. Зниження коефіцієнта фінансової незалежності означає зниження економічної стійкості підприємства і є негативним моментом для підприємства.
 • Коефіцієнт співвідношення позикових до власних коштів частка позикових коштів перевищує власні кошти підприємства.
 • Коефіцієнт автономії характеризує частку коштів, вкладених власниками підприємства в загальну вартість майна >0,5. Власний капітал складає незначну частину у загальних вкладеннях підприємства і реалізувавши майно, сформоване із власних джерел, підприємство зможе погасити зобов’язання. Економічна незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування його діяльності є незначною.
 • Коефіцієнт маневреності показує частку власних коштів, вкладених в оборотні активи. Чітких рекомендацій у значенні цього коефіцієнта немає, але вважається, що його значення повинно бути не менше 0,5, що дозволить забезпечити достатню гнучкість у використанні власного капіталу. Для оцінки коефіцієнта маневреності необхідно порівняти його значення з рівнем минулих періодів, середньогалузевим значенням або рівнем у найближчих конкурентів.
 • Коефіцієнт ефективності використання власних коштів - показує скільки прибутку дає 1 грн. власних коштів. Нормальним значенням цього коефіцієнта є значення не менше 0,4. Наш показник є вищим норми.

Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах значною мірою мірою обумовлюється його діловою активністю. Ділова активність підприємства проявляється через розширення ринків збуту продукції чи його асортименту, підтримання ділової репутації (іміджу), вихід на ринок праці та капіталу тощо. Тож, побудувавши модель економічної стійкості ми бачимо, що дане підприємство має абсолютно стійкий економічний стан.

...

Скачать:   txt (15.9 Kb)   pdf (153.4 Kb)   docx (19.4 Kb)  
Продолжить читать еще 3 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club