Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Әбіш Кекілбаев прозасының көркемдік ерекшелігі

Автор:   •  Февраль 18, 2018  •  Курсовая работа  •  33,771 Слов (136 Страниц)  •  1,570 Просмотры

Страница 1 из 136

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ ФАКУЛЬТЕТІ

Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы

«6М020500 – Филология» мамандығы

МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯ

«Әбіш Кекілбаев прозасының көркемдік ерекшелігі»

Oрындaғaн:

магистрант _____________Жанбырбаев Б. «____» ________________2017 ж.

                 /қoлы/

Ғылыми жeтeкшici:

ф.ғ.д., профессор         __________ Темірболат А.Б. «____» _____________2017 ж.

                         /қoлы/

Қoрғaуғa жiбeрiлдi:

Кaфeдрa мeңгeрушici

ф.ғ.д., профессор                 __________ Темірболат А.Б. «____» ________2017 ж.

                                 /қoлы/

Aлмaты, 2017


НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

  1. Магистрлік диссертация туралы ереже. БЕКІТКЕН әл-Фараби

атындағы ҚазҰУ ғылыми-әдістемелік кеңесі. Протокол №2 07.12. 2012 ж.

1.1. Магистрлік диссертацияның бұл ережесі Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына, Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» заңына,и Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарына «ҚР МЖБС 5.04.033 – 2011. Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім, Магистратура», ҚР білім және ғылым министрлігің бұйрықтары мен норма актілеріне сәйкес дайындалған.

1.2. Бұл ереже ҚазҰУ ғылыми-әдістемелік кеңесінің №09.06.2006 ж. отырысында қабылданған. «Магистрлік диссертация ережесі» протоколымен және ҚазҰУ ғылыми-әдістемелік кеңесінің №28.01.2010 ж. отырысында қабылданған «Магистратураның қорытынды аттаестациясына байланысты талаптары» протоколымен алмастырылды.


РЕФЕРАТ

Жұмыстың тақырыбы: Әбіш Кекілбаев прозасының көркемдік ерекшелігі

Жұмыстың көлемі: 98 бет

Пайдаланылған әдебиеттер саны: 51

Кілт сөздер: проза, көркемдік ерекшелік, аңыз, тарих, фольклор, көркемдік бейне.

Жұмыстың мақсаты: Зерттеу жұмысының басты мақсаты – Әбіш Кекілбаев прозасын жан-жақты, кешенді түрде талдау; жазушының өзіндік суреткерлік даралығын танытыту; шығармаларының стиль, жанрлық ерекшеліктерін анықтау.

Жұмыстың міндеттері:

- аңыз, тарихи және көркемдік шындықты суреткердің шеберлігі арқылы анықтау;

- образ жасаудағы қаламгер қолданған көркемдік әдіс-тәсілдердің сырын ашу;

- жазушы шығармаларында кейіпкерлер жүйесін және кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін терең талдау;

- Ә.Кекілбаев шығармаларды талдаудың негізінде авторлық концепциясының ерекшеліктерін ашу;

- роман, повестерінің жанр, стиль ерекшеліктерін ашу.

Зерттеудің нысаны: Зерттеуде Ә.Кекілбаевтің көркем әдебиетте кейіпкерді типтендіру, образ, характер жасау шеберлігі, фольклор мен тарихты пайдалану тәсілі және оларды көркемдеу әдісі талданады. Қаламгер прозасының көркемдік ерекшелігі «Аңыздың ақыры», «Шандоз», «Елең-алаң» сынды шығармалары арқылы танылады.

Пайдаланылған әдістер: салыстырмалы-тарихи, типологиялық, тарихи-функционалдық, рецептивтік, кешенді.

Жұмыстың құрылымы: Жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.


РЕФЕРАТ

Тема исследовательской работы: Художественное своеобразие Абиша Кекильбаева

Объем работы: 98 с.

Количество использованной литературы: 51

Ключевые слова: проза, художественная особенность, легенда, история, фольклор, художественный образ.

Цель работы: Основная цель работы заключается во всестороннем, комплексном анализе прозы Абиша Кекильбаева, постижении его авторского мастерства, выявлении жанровых, стилевых особенностей его произведений.

...

Скачать:   txt (466.5 Kb)   pdf (1.2 Mb)   docx (164.4 Kb)  
Продолжить читать еще 135 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club