Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Ринок фінансових послуг

Автор:   •  Март 15, 2018  •  Курсовая работа  •  8,409 Слов (34 Страниц)  •  111 Просмотры

Страница 1 из 34

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..

РОЗДІЛ 1 СВІТОВИЙ РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІКИ……………………………………………………………………...

1.1 Особливості функціонування та структура ринку фінансових послуг…....

1.2 Учасники світового ринку фінансових послуг..............................................

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ…………………………………………………………..……………...

2.1 Особливості розвитку ринку на сучасному етапі…………………………

2.2 Тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг………………….

РОЗДІЛ 3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ………….

ВИСНОВКИ……………………………………………………………..……….

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..

ВСТУП

     Сучасний світ увійшов у якісно новий етап розвитку глобалізації − поширення процесів нестабільності у світовій економічній системі значною мірою вплинуло на розвиток суспільства в цілому, охопивши економічну, політичну, соціальну і культурну сфери життя. Водночас, попри значні структурні трансформації, світовий ринок фінансових послуг продовжує займати вагоме місце в структурі фінансового ринку, що пов'язане з розширенням масштабів і ускладненням характеру економічних зв'язків, зміною структури, пріоритетів та якісного змісту потреб споживачів.

     Основні положення, що визначають загальні теоретико-методологічні основи світового фінансового ринку, базовані на концепціях провідних представників економічної думки – Р. Вернона, С. Ліндера, Б. Оліна, М. Портера, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, О. Хекшера та ін. Дослідженню особливостей і закономірностей світового фінансового ринку й, зокрема, ринку фінансових послуг значну увагу приділяють провідні вітчизняні науковці С. Богачов, В. Будкін, О. Булатова, Г. Савіна, Ю. Козак, В. Корнєєв, Д. Лук’яненко, А. Поручник, Ю. Макогон, В. Новицький, Є. Савельєв, О. Сохацька, Г. Чижиков, О. Шнирков та ін. Практичну значимість проблеми дослідження функціонування світового ринку фінансових послуг в умовах сучасної глобальної нестабільності важко переоцінити – адже мова йде про трансформаційні тенденції у функціональній підсистемі світового фінансового ринку. Торговельні та інвестиційні потоки також істотно залежать від валютних, кредитних і фондових ризиків, які безпосередньо пов'язані з проблемою функціонування досліджуваного ринку. При цьому, світова економіка в цілому й за галузями неспроможна стабільно функціонувати без певних загальних для всіх країн механізмів координації та управління.

     Таким чином, системне дослідження особливостей функціонування світового ринку фінансових послуг в умовах сучасних економічних реалій є важливим як в теоретичному, так і в практичному плані.

     Метою статті є аналіз особливостей функціонування світового ринку фінансових послуг

РОЗДІЛ 1 СВІТОВИЙ РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІКИ

  1. Особливості функціонування та структура ринку фінансових послуг

     Аналізуючи різке зростання частки фінансового сектору в світовому валовому національному продукті та домінування доходів від операцій на фінансових ринках у структурі сукупних доходів розвинутих країн, А. Мовсесян підкреслив особливо важливу роль фінансових послуг. «Товар у звичному розумінні випав, − наголосив науковець, − його замінив фінансовий інструмент, і фінансова сфера стала самодостатньою − вона знаходить ресурси для свого зростання в собі самій. У суспільну свідомість розвинутих країн впроваджена нова модель поведінки з орієнтацією на домінування послуг у процесах нагромадження капіталу і використання фінансових інструментів» [13].

...

Скачать:   txt (116.6 Kb)   pdf (874.4 Kb)   docx (985.5 Kb)  
Продолжить читать еще 33 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club