Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Застосування SWOT-аналізу при визначенні конкурентоспроможності машинобудівного підприємства

Автор:   •  Октябрь 10, 2020  •  Статья  •  1,631 Слов (7 Страниц)  •  6 Просмотры

Страница 1 из 7

ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 65.011                                                                                      Малець С. А.,

студентка 3 курсу                                                                                                                                                                                                                                                    

Факультету КіМБ                                                                                  ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація: Досліджено використання матричного методу SWOT-аналізу при визначенні конкурентоспроможності машинобудівного підприємства. Визначено сильні та слабкі сторони, а також можливості та загрози АТ “ТУРБОАТОМ”.

Ключові слова: SWOT-аналіз, матричний метод, конкурентоспроможність, підприємство, стратегія.

Аннотация: Исследовано использование матричного метода SWOT-анализа при определении конкурентоспособности машиностроительного предприятия. Определены сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы АО "Турбоатом".

Ключевые слова: SWOT-анализ, матричный метод, конкурентоспособность, предприятие, стратегия.

Abstract: The use of the matrix method of SWOT-analysis in determining the competitiveness of a machine-building enterprise is investigated. Strengths and weaknesses, as well as opportunities and threats of JSC "TURBOATOM" are identified.

Keywords: SWOT-analysis, matrix method, competitiveness, enterprise, strategy.

Будь-яке підприємство є відкритою системою, тому що не може існувати ізольовано. Воно постійно перебуває у взаємодії з зовнішнім середовищем. Кожна дія підприємства можливо в разі, якщо середовище допускає таке здійснення, тобто вона безпосередньо впливає на можливість підприємства існувати, функціонувати і розвиватися [4].

Пристосування підприємств до сучасних умов господарювання має проводитися в ході робіт по всебічному аналізу діяльності конкурентів, власного потенціалу підприємства та оцінки ефективності його використання, визначення положення підприємства щодо конкурентів, а також в ході розробки стратегії конкурентної поведінки на ринку і її реалізації [2]. Тобто, для збереження підприємствами наявних конкурентних позицій і виявлення стратегічних альтернатив підвищення конкурентоспроможності, необхідний не тільки аналіз власної внутрішнього середовища, а й безперервний моніторинг зовнішнього середовища, що забезпечить оперативне реагування на її зміни шляхом розробки і впровадження в діяльність заходів адаптаційного характеру.

Для того, щоб визначити рівень конкурентоспроможності, досить часто фахівці обирають SWOT-аналіз – один із методів стратегічного аналізу. Багато науковців, а саме Л. Шкуліпа [1], Г. Семенов та О. Ярошевська [3], А. Шаповалов, М. Загуровський та інші, у своїх роботах висвітлювали методику проведення цього аналізу.

Мета статті полягає у дослідженні використання матричного методу SWOT-аналізу на прикладі АТ “ТУРБОАТОМ” при визначенні конкурентоспроможності машинобудівного підприємства.

Для того, щоб підтримувати або укріплювати положення підприємства на ринку, необхідно аналізувати маркетингову середу. Завдяки цьому, з'являється можливість визначити потреби покупців, ймовірні зміни, необхідні ресурси і затвердити цілі. Через відсутність аналізу маркетингового середовища, у підприємства можуть бути наступні негативні наслідки [5]:

• необґрунтовані нераціональні рішення;

• введення інновацій несвоєчасно;

• уразливість на ринку.

При аналізі факторів маркетингового середовища, нам необхідно розглянути кілька етапів - моніторинг основних факторів зовнішнього середовища і діагностику основних факторів внутрішнього середовища.

Найбільш частим методом, який використовують для стратегічного аналізу, є SWOT-аналіз. Абревіатура SWOT походить від англійських слів strengths (сильні сторони), weaknesses (слабкі сторони), opportunities (можливості), threats (загрози). SWOT-аналіз - групування чинників на зовнішні і внутрішні, які в наслідок аналізуються з боку позитивного або негативного впливу на маркетингову діяльність підприємства. Це має велику цінність (як управлінську, так і стратегічну), так як пов'язує зовнішні і внутрішні чинники.

...

Скачать:   txt (18.1 Kb)   pdf (83.5 Kb)   docx (15.2 Kb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club