Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Саланың технологиялық процестерін автоматтандыру

Автор:   •  Июнь 28, 2020  •  Тест  •  764 Слов (4 Страниц)  •  6 Просмотры

Страница 1 из 4

Пән: «Саланың технологиялық процестерін автоматтандыру»

 

 

1.

Контактілік жүйесі полюс санына қарай бөлек пакеттен жиналатын рубильник түрі

А

басқару кнопкалары

В

кілт

С

пакетті ажыратқыш

D

командоконтроллер

Е

автоматты ажыратқыш

 

 

2.

Компрессорлық станциялар құрылымының кешенінде болатын объектілер мен құрылымдар

А

технологиялық қорғау

В

бір н/е бірнеше компрессорлық цехтар,жинау жүйесі,қосалқы және көмекші объектілер

С

сигнализация

D

автоматты реттегіш

Е

жинақтаушы құрылғылар

 

 

3.

Компрессорлы станцияның негізгі объектісі  

А

қазандық қондырғы

В

желдеткіш

С

электр жетегі

D

компрессорлы цех

Е

қозғалтқыш

 

 

4.

Күштік комутациялық аппараттарға жататындар

А

рубильниктер, пакетті ажыратқыштар ,күштік контроллерлер

В

электр жетегі

С

команда-аппараттары

D

басқару кілттері

Е

ауалық ажыратқыштар

 

 

5.

Көлемдік шығынның өлшем бірлігі

А

кг/сағ

В

кг/м3

С

Па

D

м3/сағ

Е

кг с/см2

 

 

6.

Қазандық қондырғылардағы жүйелер

А

мұнай скажиналары

В

автоматты реттеу, қауіпсіздік автоматикасы, жылу техникалық бақылау

С

компрессорлық станция

D

сораптық станция

Е

желдеткіш

 

 

7.

Қазіргі заманғы өндірісте коммуналдық шаруашылықта ең көп қолданылатын жетектің түрі .... деп аталады

А

жылулық

В

гидравликалық

С

электрлік

D

нөлдік

Е

механикалық

 

 

8.

Ескерту сигнализациясы персональға нені ескертеді?

А

берілген шектен парметрдің ауытқығандығын ескертеді

В

сигналдың авариялық ауытқығандығын ескертеді

С

реттеуші органның жағдайын ескертеді

D

технологиялық объектіні басқарудағы қателіктің болуын ескертеді

Е

қондырғының істен шыққанын ескертеді

 

 

9.

Қателіктің бөлінуі    

А

3

В

2

С

5

D

4

Е

6

 

 

10.

Қызмет алгоритмін орындау үшін белгілі бір сыртқы команданы орындайтын қондырғы немесе машина

А

датчик

В

түрлендіргіш

С

реттегіш

D

автоматты басқару құрылғысы

Е

күшейткіш

 

 

11.

Қызмет алгоритмін орындау үшін белгілі бір сыртқы команданы орындайтын машина

А

автоматты басқару

В

қолмен басқару

С

басқару

D

басқару объектісі

Е

реттеу

 

 

12.

Қызмет алгоритмін орындау үшін белгілі бір сыртқы команданы орындайтын қондырғы не машина  

А

басқару процесі

В

басқару

С

технологиялық процесс

D

басқару объектісі

Е

реттеу

 

 

13.

Қысымды өлшейтін аспап  

А

термометр

В

манометрлер

С

шығын өлшегіштер

D

деңей өлшегіштер

Е

ротометр

 

 

14.

Қысқа тұйықталған роторлы үш фазалы асинхронды қозғалтқышты басқару үшін арналғанарнаулы комплексті аппарат    

А

ток бергіштері

В

магнитті қосқыш

С

жылдамдық бергіштері

D

уақыт бергіштері

Е

кернеу бергіштері

 

 

15.

Қозғалтқыштың уақыт релесі.... тұрады  

А

қозғалтқыш, редуктор, барабан

В

кварцты пластина, электродтар

С

электронды уақыт релесі, қоғалтқыш

D

транзистор, реле орамасы, басқарғыш түйіспе

Е

қозғалтқыш, ажыратқыш

 

 

16.

Қозғалтқыштардың күштік тізбегін жиі дистанционды коммутациялауға арналған электромагнитті аппарат

А

контактор

В

датчик

С

контроллер

D

магнитті қосқыш

Е

ауыстырып қосқыш

 

 

17.

Қолмен басқару аппараттарына командалық аз қуатты құрылғылар

А

магнитті қосқыш

В

контроллерлер

С

басқару кілттері , басқыштар, команда – аппараттар

D

рубильниктер

Е

ажыратқыш

 

 

18.

Сигнализация түрлері

А

ішкі және сыртқы

В

біріншілік және соңғы

С

жүйелі және жүйесіз

D

дыбыстық және жарықтық

Е

дыбыс және ескерту

 

 

19.

Үздіксіз жүретін технологиялық процестерді және бақыланатын шамаларды берілген мәнінде ұстау

А

технологиялық қорғау

В

автоматты резервті қосу

С

дистанционды бақылау

D

автоматты реттеу

Е

алыстан басқару

 

 

20.

Технологиялық параметрді автоматты бақылау қалай жүзеге асырылады?

А

ТПАБЖ көмегімен

В

оператордың көмегімен

С

өлшеу аспаптарының көмегімен

D

салыстыру блок көмегімен

Е

салыстыру аспаптарымен

 

 

21.

Жабдықтың технологиялық параметрін өзгерткен кезде қандай жағдай болады?

А

режимдік парметрлер өзгереді

В

шығыс параметрлер өзгереді

С

агрегет жұмысын тоқтады

D

ішкі ауытқулар болады

Е

кіріс параметрлер өзгереді

 

 

22.

Өндірістегі манометрдің қосымша тексерілу айналымы. Ең кем дегенде бір рет

А

1 жылда

В

айда

С

жарты жылда

D

тоқсанда

Е

ай сайын

 

 

23.

Технологиялық процесте технологиялық режимнің бұзылуына әкелетін әрекет

А

қолмен

В

автоматты

С

басқару

D

технологияық парметрдің берілген мәнінен ауытқуы

Е

бақылау

 

 

24.

Температураны бақылау үшін қолданылатын аспап

А

вискозиметр

В

потенциометр

С

термометр

D

манометр

Е

ротометр

 

 

25.

Оператордың көмегінсіз резерв механизмдері тоқтатылуы немесе істен шығу жағдайларында қосатынымыз

А

Технологиялық қорғауды

В

Автоматты реттегішті

С

Сигнализацияны

D

Блокировканы

Е

Басқару кнопкасын

 

 

26.

Телемеханика – бұл...

А

Температураны өлшеу

В

Мұнай скважиналарынан мұнай алу

С

Қашықтықта басқару, қозғалатын және қозғалмайтын объектілердің жағдайын бақылау сұрақтарын зерттейтін техникалық ғылым саласы

D

Аккумуляторлы бактағы су деңгейін өлшеу

Е

қысымды өлшеу

 

 

27.

Технологиялық параметрдің ең маңыздысы

А

Санауыш

В

Темпаратура

С

Манометр

D

Потенциометр

Е

қысым

 

 

28.

Манометрлік термометрдің құрамы

А

Аралық түрлендіргіш

В

Барабан, редуктор

С

Термобаллон, капиляр, манометр, сынап

D

Реттеу уақыты, тербеліс, өшу дәрежесі,максималдық каскадтық ауытқу

Е

түрлендіргіш

 

 

29.

Ластанған ағынды суларды тазалаудың әдістері

А

Физико-химиялық

В

Механикалық, физико-химиялық, химиялық, биологиялық

С

Биологиялық

D

Механикалық

Е

физикалық

 

 

30.

t-латын әрпімен белгіленетін шама

А

Тығыздық

В

Ылғалдылық

С

Температура

D

Қысым

Е

Деңгей

31.

Монтаждық жұмыстарды жүргізу үшін қолданылатын сызба

А

Оперативті

В

Монтаждық

С

Принципиалдық

D

Құрылымдық

Е

электрлік

 

 

32.

Электр қозғалтқыштың айналу бағытының өзгеруі

А

Ток

В

Басқару

С

Қателік

D

Реверс

Е

кернеу

 

 

33

Уақыт аралығында заттардың алмасуы

А

Температура

В

Ылғал

С

Қысым

D

Шығын

Е

уақыт

 

 

34.

Шығынды өлшейтін аспаптар

А

Потенциометрлер

В

Манометрлер

С

Деңгей өлшегіш

D

Шығын өлшегіш

Е

санауыш

 

 

35.

Процестің өлшенген мәні

А

Келісілмеген шама

В

Жоспарланған шама

С

Нақты мән

D

Қоздырғыш әсер

Е

Реттеуші әсер

 

 

36.

Механикалық, физико-химиялық және шикізатты өндеуге бағытталған барлық үдерістердің жиынтығы

А

Басқару

В

Технологиялық процесс

С

Басқару процесі

D

Технологиялық режим

Е

бақылау

 

 

37.

Технологиялық процесті толықтай сипаттайтын технолгиялық параметрлердің жиынтығы

А

Басқару

В

Басқару объектісі

С

технологиялық процес

D

Технологиялық режим

Е

Технологиялық процесс

 

 

38.

Орамасы берілетін электр сигналына сәйкес электр жетегінің әлсіз басқару тізбегін коммутациялауға арналған

А

Уақыт датчигі

В

Электромагнитті реле

С

Командоконтроллер

D

Магнитті қосқыш

E

Ток релесі

39.

Сораптардың типтерін ата  

А

ЦН-300/120, ЦНС-400/210, 12Д-6,8НДВ

В

КМ-300

С

Ремиконт- 100

D

РП-9

E

КНП-100

 

 

40.

Тиекті реттеуші құрылғыларда үздіксіз реттеуді жүргізу үшін қандай дроссельдейтін реттеуші органдар қолданылады?

А

Сектор, тарелка

В

компрессорлар

С

Ысырма, дроссель

D

Қалқан (заслонка), клапан

E

реттегіш

 

 

41.

Өлшеуді зерттейтін ғылым

А

Электротехника

В

Автоматты реттеу

С

Метрология

D

Статистика

E

телемеханика

 

 

42.

 Өтімділік режимінің реттеу процесінің сапасы

А

Аралық түрлендіргіш

В

Термобаллон,капилляр,сынап

С

Барабан,редутор

D

Реттеу уақыты,тербеліс,өшу дәрежесі, максималды каскадты ауытқу

E

реле

43.

Сұйықтың тығыздығын өлшеу үшін қолданатын аспап

А

ареометр

В

манометр

С

потенциометр

D

термометр

E

ротометр

 

 

44.

Сезімтал элементтерінің керілу принципінде жұмыс жасайтын термометрлер

А

Сынапты  

В

керілу  

С

Ұлғаю    

D

Манометрлік  

E

ұлғайтқыш

 

 

45.

Ортаның шығысына  әсер ететін ауыспалы гидравликалық кедергіні ұсынатына атқарушы құрылғының звеносы

А

Атқарушы механизм      

В

Реттеуші орган

С

Басқару объектісі

D

Атқарушы құрылғы  

Е

Автоматты басқару

 

 

46.

Сұйықтың тығыздығын өлшеу үшін жиі қолданылатын аспаптар

А

Изотопты  

В

Ішкі,сыртқы

С

Автоматты,мқолды

D

Букайлы, салмақты, гидростатикалық, электрлік

Е

Салмақты, қалтқылы

 

 

47.

Қозғалтқыштар,редуторлар,барабаннан тұратын реле

А

Электрондық уақыт релесі  

В

Қозғалтқыштың уақыт релесі

С

Токтық

D

Геркондық

Е

Ток релесі

 

 

48.

Метрологиялық атауы бойынша аспаптар

А

механикалық,зертханалық және үлгілі деп бөлінеді

В

негізгі және қосымша деп бөлінеді

С

автоматты және жергілікті

D

ішкі және сыртқы

Е

зертханалық

 

 

49.

Манометрлік термометрдің бөлінуі    

А

2

В

3

С

6

D

7

Е

10

50.

Желілік компрессорлық станциясы деп....

А

газ турбиналы қондырғылырда бақылау және сигналдау бірнеше параметрді жүзеге асырылатын станциясы

В

аппарат механизмдерінің қосу және сөндіру уақытындағы қателіктерінің алдын алу мақсатында қолданылатын стансасы

С

магистральды газ құбырлары арқылы газды тасымалдау үшін қолданылатын стансасы

D

жер асты қоймаларына газды айдау үшін қолданылатын стансасы

Е

газды айдау үшін

Құрастырушы: арнайы пән оқытушысы                          Муханбетова Р.Ж.

...

Скачать:   txt (16.5 Kb)   pdf (157.6 Kb)   docx (21.7 Kb)  
Продолжить читать еще 3 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club