Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

WordPress плагін для створення інтерактивних таблиць

Автор:   •  Сентябрь 16, 2023  •  Дипломная работа  •  10,570 Слов (43 Страниц)  •  10 Просмотры

Страница 1 из 43

[pic 1]

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

     Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу

     Кафедра системного проектування

 «До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________  Вадим МУХІН

(підпис)            

«___»_____________ 2023  р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

за освітньо-професійною програмою

«Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення»

зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

на тему: «WordPress плагін для створення інтерактивних таблиць»

Виконав:
студент
IV курсу, групи ДА-92 
Сірко Дмитро Євгенович                                                                       ________

Керівник:
асистент
Балобан Олег Анатолійович                                                                           

Консультант        з нормоконтролю:
доцент
Кирюша Богдан Анатолійови                                                         _________

Рецензент:
завідувач кафедри ММСА ІПСА Оксана Тимощук                                     

                 

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2022 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу

Кафедра системного проектування

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 122 "Комп'ютерні науки"

Освітньо-професійна програма – "Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______ Вадим МУХІН

«___»_____________2022 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

Сірка Дмитра Євгеновича

1. Тема роботи «Wordpress плагін для створення інтерактивних таблиць», керівник роботи ас. Балобанов Олег Анатолійович, затверджені наказом по університету від «06» червня 2022 р. № 906-с

2. Термін подання студентом роботи – 10 червня 2022 р.

3. Вихідні дані до роботи Наукові статті, книги та посилання на електронні джерела, які створення WordPress плагінів та інтерактивних таблиць.

4. Зміст роботи

1) Проаналізувати інтерактивні таблиці, визначити їх різницю зі звичайними.

2) Розглянути перелік можливостей для реалізації коду плагіну.

3) Розглянути засоби для запуску локального сервера.

4) Розробити методичні вказівки стосовно створення WordPress плагіну.

5) Розробити плагін для створення інтерактивних таблиць.

5. Перелік ілюстративного матеріалу (із зазначенням плакатів, презентацій тощо)

        1) Презентація до захисту роботи

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

Економічний

к.е.н., доц. Рощина Н.В.

7. Дата видачі завдання 02.05.2022

Календарний план

№ з/п

Назва етапів виконання дипломної роботи

Терміни виконання етапів дипломної роботи

Примітка

1

Отримання завдання

08.12.2022

2

Дослідження існуючих рішень зі створення плагінів та роботи з інтерактивними таблицями

13.03.2023

3

Ознайомлення з літературою і підготовка теоретичної частини роботи

27.03.2023

4

Огляд підходів до вирішення проблеми

06.04.2023

5

Розробка та тестування можливостей плагіну

19.04.2023

6

Виправлення помилок, знайдених при тестуванні

01.05.2023

7

Оформлення дипломної роботи

15.05.2023

8

9

Студент                                                                                                         Дмитро СІРКО

...

Скачать:   txt (130.4 Kb)   pdf (1 Mb)   docx (1.3 Mb)  
Продолжить читать еще 42 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club