Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Управлiння транспортним забезпеченням туристичноi дiяльностi

Автор:   •  Март 17, 2023  •  Курсовая работа  •  7,199 Слов (29 Страниц)  •  11 Просмотры

Страница 1 из 29

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Менеджмент туризму”

на тему: УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Студента (ки) ____ курсу ____групи напряму підготовки _____________

спеціальності ___________________

                                    (прізвище та ініціали)

Керівник _______________________

_______________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, ПІБ)

  Національна шкала ______________

  Кількість балів: ___оцінка: ЕСТS __

Члени комісії ____________  __________________

            (підпис)                               (прізвище та ініціали)

        ____________  ______________

            (підпис)                               (прізвище та ініціали)

        ____________  __________________

            (підпис)                               (прізвище та ініціали)

Київ – 201_ рік

ПЛАН

ВСТУП …………………………………………………………………………...….. 3

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

1.1. Сутність транспортного забезпечення та транспортного обслуговування туристичної діяльності ................................................................................................ 5

1.2. Вплив транспортного забезпечення на якість туристичного продукту .......... 7

1.3. Особливості транспортного забезпечення у сфері туризму в сучасний період ..................................................................................... 9

Розділ 2. АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «CARLSON WAGONLİT TRAVEL»

2.1. Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства «Carlson Wagonlit Travel» .......................................................................................... 17

2.2. Оцінка транспортного забезпечення туристичного підприємства «Carlson Wagonlit Travel» ......................................................................................................... 24

Розділ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «CARLSON WAGONLİT TRAVEL»

3.1. Зарубіжний досвід транспортного забезпечення туристичної галузі та його вплив на ефективність діяльності туризму  ............................................................. 26

3.2.  Розробка практичних рекомендацій в контексті фермування ефективної моделі транспортного забезпечення туристичного підприємства «Carlson Wagonlit Travel» ......................................................................................................... 29

ВИСНОВКИ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ ………………………………………………. 32

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………...……..... 34

ВСТУП

Актуальність. Туристичний сектор пов'язаний з діяльністю понад 50 галузей, розвиток яких в цілому сприяє створенню нових робочих місць, диверсифікації економіки, збереженню та розвитку культурного та природного потенціалу.  Він також підвищує рівень інноваційності національної економіки, сприяє гармонізації відносин між різними країнами. Так, відповідно до Закону України "Про туризм" [1], туристичний продукт включає попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, що поєднує послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням та розміщенням. Як зазначається в різних публікаціях, вартість транспортних послуг може досягати 60% і більше від вартості туристичного продукту. Роль транспорту в розвитку туризму є безумовною, про що свідчать результати досліджень і розробок українських та зарубіжних вчених.

Метою дослідження є повний та всебічний аналіз дослідження сутності транспортного забезпечення та транспортного обслуговування туристичної діяльності.

Мета дослідження та його структура обумовили постановку і виконання таких завдань:

  • дослідження сутності транспортного забезпечення та транспортного обслуговування туристичної діяльності;
  • зясування впливу транспортного забезпечення на якість туристичного продукту та особливостей транспортного забезпечення у сфері туризму в сучасний період;
  • організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства «Carlson Wagonlit Travel”;
  • оцінка транспортного забезпечення туристичного підприємства «Carlson Wagonlit Travel»;
  • дослідження зарубіжного досвіду транспортного забезпечення туристичної галузі та його вплив на ефективність діяльності;
  • розробка практичних рекомендацій в контексті фермування ефективної моделі транспортного забезпечення туристичного підприємства «Carlson Wagonlit Travel».

Предметом дослідження є процес з управління транспортним забезпеченням туристичної діяльності.

Об’єктом дослідження є підприємство «Carlson Wagonlit Travel».

Методи наукового дослідження. Основу становить діалектичний метод наукового пізнання соціальних явищ, що дало можливість об’єктивно оцінити сучасний стан наукової розробки та визначити зміст окресленого питання. За допомогою системно-структурного методу проаналізовано сутність досліджуваних категорій та їх предметно-компонентний склад. Метод порівняння використовується при вивченні зарубіжного досвіду. Метод моделювання використано при формуванні висновків й рекомендацій до розділів курсової роботи та загальних оцінок.

...

Скачать:   txt (100.9 Kb)   pdf (260.9 Kb)   docx (230.3 Kb)  
Продолжить читать еще 28 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club