Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Аналитики туристичного потунцiалу Вiнницькоi областi

Автор:   •  Июнь 18, 2022  •  Статья  •  2,781 Слов (12 Страниц)  •  14 Просмотры

Страница 1 из 12

УДК: 338.48(477.44)

Магістр спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

У статті проведено аналіз туристичного потенціалу Вінницької області. Встановлено, що Вінниччина володіє сукупністю необхідних та унікальних ресурсів, які формують передумови для ефективного та високоприбуткового розвитку туристичної сфери (вигідне географічне розташування, сприятливий клімат, різноманітний рельєф, унікальне поєднання природнорекреаційних ресурсів та культурно-історичної спадщини, санаторно-курортна база). Проаналізовано проблеми розвитку туристичної галузі у Вінницькій області. Це: недостатньо розвинена інфраструктура; погана система транспортного обслуговування туристів; якість надання туристичних послуг. Систематизовано перелік питань, які необхідно вирішити в найближчій перспективі.

Ключові слова: туризм; туристичний потенціал; туристична сфера; зелений (сільський) туризм; туристи.

Virna I.S.

Master of Specialty 241 "Hotel and Restaurant Business"

ANALYSIS OF TOURIST POTENTIAL OF VINNITSA REGION

The article analyzes the tourist potential of the Vinnytsia region. It has been established that Vinnytsya Region has a set of necessary and unique resources that form the preconditions for efficient and highly profitable development of the tourism sector (favorable geographical location, favorable climate, diverse relief, unique combination of natural and recreational resources and cultural and historical heritage, sanatorium and resort base). The problems of tourism industry development in Vinnytsia region are analyzed. These are: insufficiently developed infrastructure; poor system of transport services for tourists; the quality of providing tourist services. The main directions of development of the tourism industry and the directions of their development are considered

Keywords: tourism; tourist potential; tourist sphere; green (rural) tourism; tourists.

Постановка проблеми. За умови ефективного використання туристично-рекреаційних ресурсів Вінниччина могла б увійти до провідних туристичних регіонів України. Однак туристичний потенціал Вінницької області сьогодні повністю не розкрито. Основними перепонами на цьому шляху виступають переважно чинники управлінського, фінансово-економічного, екологічного, інформаційного, соціального та культурного характеру. Тому для подальшого розвитку туристичної галузі області важливим є аналіз сучасного стану справ у даній сфері, виявлення перспектив та розробка обґрунтованих пропозицій щодо зміцнення позицій Вінницької області на ринку туристичних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Комплексному теоретично-практичному дослідженню питань розвитку туризму присвячені праці таких вітчизняних вчених як: Кожухівської Р.Б. [4]; Левицької І.В. [5], Гловацької В.В. [1], Талалая В.А. [7], Ткаченко Т.І. [8], Шульгіної Л.М. [9]; Кальченко О.М. [3]; Мельниченко О.А. [6,]; Гук Н.А. [2] та інших. В більшості праць розглядаються: основні питання які гальмують розвиток галузі; чинники, що мають ключовий вплив на розвиток туризму. Зокрема, Р.Б. Кожухівська [4, с.84] розглядає питання щодо потреби регулювання, підтримки та контролю з боку держави туристичної сфери, ідентифікує основні принципи побудови державної політики розвитку туризму в Україні. Дослідник визначила основні функції та чинники, що мають вплив на розвиток цієї галузі та дають змогу покращити та стабілізувати стан економічного боку сфери туризму. О.М. Кальченко [2, с.99], розглядаючи особливості інноваційного розвитку туристичної галузі України, проаналізував існуючі інноваційні впровадження у туризмі, основні проблеми, що гальмують розвиток вітчизняної туристичної галузі, визначив напрямки інноваційного розвитку туризму в Україні. Питаннями теорії та практики функціонування туристичного підприємства в умовах конкурентного ринкового середовища, а також конкурентоспроможності як складової цього процесу, присвячено праці Л.М. Шульгіної [6]. Ткаченком Т.І. запропоновано концептуальні засади формування ринкового механізму управління туризмом і суб’єктами туристичного бізнесу, моделями економічного зростання і сталого розвитку в умовах конкурентного середовища [8, с.356]. Актуальними залишаються питання дослідження розвитку туристичної галузі на регіональному рівні.

...

Скачать:   txt (39.9 Kb)   pdf (179.5 Kb)   docx (19.6 Kb)  
Продолжить читать еще 11 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club