Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Саясаттың негізгі түсініктемелерiне салыстырмалы талдау

Автор:   •  Сентябрь 25, 2021  •  Контрольная работа  •  458 Слов (2 Страниц)  •  239 Просмотры

Страница 1 из 2

Орындаған: Зайдулла Игі-Тілектес

Қабылдаған: Махмутов Бекен Лесбекұлы

Такырыбы: "Саясаттың негізгі түсініктемелерiне салыстырмалы талдау"

Саясат (гр. politika - мемлекетті басқару енері) - алғашында мемлекеттік және

когамдык iстер немесе мемлекеттік басқару шеберлігі деген мағынаны бiлдiрген. Кейiн келе

оның мағынасы кеңейіп, ол бірнеше мағынаны бiлдiрдi:

1. өз мүдделерiн iске асыруга, коргауга багытталган және саяси билiктi колында устауга, оны пайдалануға

байланысты мемлекеттер, алеуметтік топтарды жеке адамдар мен бірлестіктердің космет;

2. Мемлекеттiң iстерiне қатынасу, анын кызметінің максатын, мазмұнын анықтау; 3.ддамдардың өзара катынастарына белгiлi бiр мақсатқа жетуге бағытталган (c-apeкeттiң сипатын 4. мемлекеттiк жане кокамдык емiрдiн кунделiктi окигалар жиынтыгы

Саясаттың негізгі мақсаты - когамдык емiрдiн негiзгi салаларын интеграциялау,

когамның біртұтастығын және турактылыгын камтамасыз ету.

Саясат саласында колданылатын

негізгі түсініктемелер саясаттың кұрамдас бөліктері болып табылады. Оларға: билік, саясат субъектiлерi, саяси ұйым, саяси қатынастар, саяси сана, саяси мәдениет жатады. Кейде олар саясаттану ғылымынын басты категориялары деп те аталады. Бұл құраушы беліктер немесе саясаттын элементтері, саясатқа бағдар, сипат, мақсат береді. Мәселен билік саясатты жузеге асыру бағыты мен тәсілін ұсынады.Биліктің көмегімен мемлекеттің белгілі бір таптардың, топтардың саясаты жүзеге асырылады. Саясаттың сипаты мен бағыты билiктiн онын ресурстарының, құралдары мен қайнар кездерiнiң, коғамда орнаган режим мен жүйелердін ерекшеліктерінің көмегімен өзгеруі мүмкін. Көптеген жағдайларда саясат жекеленген субъектілердің саяси кешбасшы, саяси топтар, таптарға, партиялардын әрекеттерiне де байланысты болады.Саясаттың негізгі түсініктемелерiнiң бiрi ол

козғалыстар жатады. саясат субьекктiлерi болып табылады. Саясат субъектілеріне жататындар, саяси iс

әрекеттерін басты мақсат кермейтiн, бiрак саяси тiршiлiкке катысып, ез ықпалын тигiзiп Саясаттың субъектiлерi -

туратын тулгалар немесе мекемелер. басты субъектісі-тулга одан кейін, мемлекеттік билік органдары мен басқармалары, кешбасшылар мен саяси партиялар, козгалыстар, әлеуметтік топтар жатады. Булар саясат тіршілігіне араласып, өз мүдделерiн iске асыруды максат етедi және әркайсысының арқауында белгілі бір әлеуметтік топтар турады. Сонымен қатар, саясаттың субъектісі ретінде тұлғалар мен әлеуметтік ужымдарда, көздеген саяси максаттарына қол жеткізу үшін, ездерi жоспарлаған бағдарламаларын іске асыру барысында таныла алады. Саясат субьектілерінде өз мүдделерін қорғау барысындағы саяси кенiстiкте жүрiп жаткан саясат тіршілігіне зор ықпалын тигiзiп жататын саяси кешбасшылары да табылып жатады.

...

Скачать:   txt (7.2 Kb)   pdf (38.1 Kb)   docx (8.6 Kb)  
Продолжить читать еще 1 страницу »
Доступно только на Essays.club