Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Технологічний цикл товару

Автор:   •  Июнь 21, 2022  •  Курсовая работа  •  5,771 Слов (24 Страниц)  •  10 Просмотры

Страница 1 из 24

Вступ

РОЗДІЛ І. ВИРОБНИЦТВО ХУТРЯНИХ ТА ОВЧИННО-ШУБНИХ ВИРОБІВ.

  1. Асортимент хутряних та овчинно-шубних виробів та покращення їх якості.
  2. Класифікація хутряних та овчинно-шубних товарів

1.3     Основні етапи в процесі виробництва хутряних виробів

РОЗДІЛ II. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

2.1     Споживчі властивості хутряних та овчинно-шубних виробів

2.2     Маркування хутряних та овчинно-шубних товарів

2.3     Вимоги до якості хутряних та овчинно-шубних виробів

2.4     Сертифікація та особливості зберігання овчинно-хутряних товарів

РОЗДІЛ III. Технологічний цикл товару. Практична частина.

3.1 Поняття технологічного стану товару, його стадії, контроль якості та кількості

3.2 Практичне дослідження якості хутра в мережі магазинів «Світ шкіри та хутра»

Висновки
Перелік використаної літератури

ВСТУП

Сучасний стан економіки України характеризується завершенням  процесу становлення ринкових відносин. Одним з результатів цього процесу стало формування товарних ринків.

У курсовій роботі висвітлені питання організації та стану розвитку торгівлі непродовольчими товарами на підприємствах, що спеціалізуються на хутряних та овчинно-шубних товарах – сировині та готових виробах. Також приділено увагу формуванню асортименту таких підприємств та стратегії їх розвитку.

В даній курсовій роботі було доведено, що через загострення конкурентної боротьби на ринку хутра, зміни звичок споживачів та інші фактори зовнішнього середовища підприємствам необхідно витрачати більше ресурсів для привернення уваги споживачів, швидко реагувати на ринкові зміни, що, в свою чергу, впливає на асортиментний портфель компаній.

При формуванні товарно-асортиментної політики підприємство враховує попит на асортиментні позиції та наявність необхідних ресурсів: трудових, сировинних, технічних, технологічних, фінансових та інших. Формування асортиментного портфелю передбачає розробку та формування переліку товарів, які відповідають потребам ринку.

Товарознавство вивчає фактори, що визначають якість товарів та їх споживчі властивості, розробляє методики виміру цих властивостей, визначає способи збереження якості товарів при транспортуванні, збереженні та  експлуатації, досліджує причини їхнього фізичного і морального зносу [5].

У сучасних умовах вихідним пунктом формування асортименту, рівня якості і планування кількості товарів, що випускаються, є задоволення потреб споживачів. Тому товарознавство оцінює якість товарів з погляду рівня задоволення відповідних потреб на всіх стадіях життєвого циклу продукції – в процесі проектування, виробництва та споживання. Особлива увага належить розробці раціональних умов збереження, транспортування, а також використання товарів, правил догляду за ними.

Актуальність обраної теми полягає у зростаючій важливості розвитку торгівлі непродовольчими товарами, оскільки така торгівля дозволяє динамічно реагувати на зміни у ринковому середовищі та підвищувати якість життя за рахунок своєчасного задоволення попиту споживачів.

Темою роботи є вивчення асортименту та якісних показників хутряної сировини і напівфабрикатів, а також підвищення конкурентоспроможності готових виробів.

Об’єктом дослідження є мережа магазинів «Шкіра та хутро» [24].  

Предметом дослідження є товарознавство непродовольчих товарів на прикладі підприємства «Шкіра та хутро».

Мета курсової роботи полягає у дослідженні організації виробництва та асортименту хутряних виробів та пошук шляхів покращення їх якості;

Поставлена мета передбачає виконання наступних завдань:

  • дати загальну характеристику товарознавства як науки, а також теоретично обґрунтувати розвиток товарознавства непродовольчої групи на прикладі виробництва хутряних та овчинно-шубних виробів;
  • надати економіко-організаційну характеристику господарсько-фінансової діяльності мережі магазинів «Шкіра та хутро», охарактеризувати номенклатуру та асортимент його товарів, якісні та кількісні показники продукції, а також описати технологічний цикл товарів;
  • надати пропозиції з формування конкурентноорієнтованої стратегії розвитку підприємства «Шкіра та хутро»;

Дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.


РОЗДІЛ І. ВИРОБНИЦТВО ХУТРЯНИХ ТА ОВЧИННО-ШУБНИХ ВИРОБІВ

1.1. Асортимент хутряних та овчинно-шубних виробів та покращення їх якості

В сучасній економічній літературі достатній рівень уваги приділяється питанням методології формування маркетингової товарної політики та розвитку таких її складників, як конкурентоспроможність товару, асортиментна політика, життєвий цикл товарів, нові товари, товарна марка, бренд товару, його упаковка та сервісна підтримка. Значний внесок у розвиток товарознавства та маркетингової товарної політики зробили видатні вчені-економісти: Г. Ассель, М. П. Афанасьєв, Л. В. Балабанова, М.І. Белявцев, А.В. Войчак, П. Дойль, С.М. Девіс, П.С. Зав’ялов, С.М. Ілляшенко, І.В. Корнеєва, Ф. Котлер, Х. Прингл, А. Н. Романов, М. Томпсон, Х. Хершген, В.Є. Хруцький [1].

...

Скачать:   txt (79.3 Kb)   pdf (291.7 Kb)   docx (90.9 Kb)  
Продолжить читать еще 23 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club