Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Вдосконалення діяльності організації за рахунк сучасних инструментів менеджменту

Автор:   •  Декабрь 1, 2019  •  Дипломная работа  •  10,677 Слов (43 Страниц)  •  35 Просмотры

Страница 1 из 43

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА

ТА АРХІТЕКТУРИ»

Навчально-науковий центр заочної і дистанційної освіти 

(повне найменування центру, факультету)

Кафедра  менеджменту, управління проектами і логістики

(повна назва кафедри)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту (роботи)

магістратури

(рівень вищої освіти)

На тему «Вдосконалення діяльності організації за рахунк сучасних инструментів менеджменту.»

Виконала: студентка  6 курсу,

групи МЕН3-18МП

спеціальності.    073 «Менеджмент»                                                              (шифр і назва спеціальності)

Яковишена Катерина

Керівник  Климчук О.О.

Рецензент_________________________

м. Дніпро – 2019

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА

 АРХІТЕКТУРИ»

Інститут, факультет          Навчально-науковий центр заочної і дистанційної освіти 

Кафедра                              менеджменту, управління проектами і логістики

Рівень вищої освіти          Магістр 

Спеціальність                    073 «Менеджмент»     

Освітня програма             Менеджмент та адміністрування

Спеціалізація                    Менеджмент і адміністрування                                                                                       

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                 Завідувач кафедри

                                                                                      __________Вечеров В.Т.

                                                                                       “____” _______20__року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема проекту (роботи)___________________________________________________

________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________

Керівник проекту (роботи)_________________________________________________,

                                    ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом закладу вищої освіти від “___”__________20__року №________

2. Строк подання студентом проекту (роботи)_________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи)__________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання

видав

завдання

прийняв

Нормоконтроль

Доцент Черчата А.О.

7. Дата видачі завдання             ________________________

                                                      Студент                    ___________    _______________

                                                                                     ( підпис )                      (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи)  ___________     _______________ 

                                                                                      (підпис)                     (прізвище та ініціали)

...

Скачать:   txt (121.6 Kb)   pdf (1.1 Mb)   docx (1.2 Mb)  
Продолжить читать еще 42 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club