Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Кәсіпорынның іскерлік белсенділгін бағалау және талдау

Автор:   •  Январь 15, 2018  •  Реферат  •  1,123 Слов (5 Страниц)  •  1,412 Просмотры

Страница 1 из 5

Жұмабек А.Б

4 -курс студенті

Абылай хан ат.ҚазХҚжӘТУ,

Алматы қаласы,

аijanjumabekova81@gmail.com

Жетекшісі: Экономика

кафедрасының

 аға оқытушысы

Нурпеисова Н.С

Кәсіпорынның іскерлік  белсенділгін бағалау және талдау

Түіндеме

Бұл мақалада кәсіпорынның іскерлік белсенділігі мен оның қызметінің тиімді бағалауы және талдаудың негізгі қаржылық айналымы қалпы талқыланған. Кәсiпорын тиiмдiлiгi мен оның қызметiнiң пайдалылығының дәрежесiн бейнелеп көрсетуін талқылайды. Iскерлiк белсендiлiктiң талдауы мен тиiмдiлiк деңгейлерін зерттеуде болады және айналымдылықтың түрлi қаржы коэффициенттердiң серпiнiн, кәсiпорынның қызметiнiң қаржы нәтижелерiн, салыстырмалылығын, көрсеткiшін, тиiмдiлiгін анықтайды. Қаржы аспектiсiнде кәсiпорын iскерлiк белсендiлiк оның ақшалай қаражаттарын айналымның жылдамдығында көрiнедi. Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін қаржылық жағдайында оның қаражат айналымының жылдамдығын анықтауы, іскерлік белсенділікті талдау және де кәсіпорынның қаражатын қаншалықты тиімді пайдаланғанын анықтауға мүмкіндік беретінін талқыланған.  Кәсiпорынның тиiмдiлiгi оның қызметiнiң пайдалылығының дәрежесiн бейнелеуін көрсетедi

Түйінді сөздер: iскерлiк белсендiлiк, iскерлiк белсендiлiктің тиiмдiлiгі, талдау, iскерлiк белсендiлiктiң қаржы аспектiсi.

 Аннотация

В этой статье деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота его средств. Рентабельность предприятия отражает степень прибыльности его деятельности. Анализ деловой активности и рентабельности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости и рентабельности, которые являются относительными показателями финансовых результатов деятельности предприятия. Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется в скорости оборота его денежных средств. То есть финансовое положение активности предприятия находится в непосредственной зависимости от того что, насколько быстро средства вложенные в активы превращаются в реальные деньги.

Ключевые слова: деловая активность, анализ деловой активности, рентабельности, финансовый аспект деловой активности.

Summary

In this article, business enterprises active in the financial aspect is manifested primarily in the turnover rate of its funds. Profitability reflects the degree of profitability of its operations. Analysis of business activity and profitability is to explore the levels and dynamics of various financial ratios turnover and profitability, which are relative indicators of the financial performance of the enterprise. Business enterprises active in the financial aspect is manifested in the rate of turnover of his funds. That is, the financial position of the enterprise activity is directly dependent on that, how quickly the funds invested in assets are converted into real money.

Keywords: business activity, business activity analysis, the profitability, the financial aspect of business activity.

Іскерлік белсенділік дегеніміз – ұйымдастыру мәдениетінің елеулі нышаны, қызметтің белгілі бір жеке іс бабындағы аса маңызды белгісі, ұтымды ұйымдасқан, істің мүддесіне айқын бағдарланған белсенділік; қызметкердің мінез-құлқының белгісі, жеке басының қасиеті, қабілет-қарымы, еңбексүйгіштігі, өзінің кәсіптік міндеттеріне іскерлікпен қарауы, еңбек қызметін тиімді пайдалана білуі, қол астындағы қызметкерлердің қызметін ұйымдастыра білуі, іске жұмылдыра білуі. Мұндай қадір-қасиетке ие адам (іскер адам) барлық нәрседен іс үшін пайдалы жақтарды, нышандарды байланыстарды, қатынастарды көре біледі, іс үшін пайдалы нәрсені ала біледі. Іскерлікті іс үшін пайдалы олжаларды іздеп тауып, ұтымды пайдалану жолындағы белгілі бір психологиялық бағдар ретінде қарауға болады. Іскерлік кез келген қызметкер үшін, әсіресе, басшылар үшін құнды қасиет болып табылады. Іскерлік жақсы пысықталған, тиімді әлеуметтік технологияларды, ұжымдық еңбекті ұйымдастыру рәсімдері мен ережелерін шеберлікпен пайдалануға негізделеді. Басшының іскерлігі ұйымды басқаруға және қызметкерлерге басшылық жасауға іскерлікпен қарау қағидатын дәйектілікпен іске асыруды көздейді. Іс жүзінде басшының іскерлігі мақсаттарды, міндеттер мен тапсырмаларды дәл де нақты анықтаудан, тәсілдер мен құралдарды, межеленген міндеттерді шешуге, алға қойылған мақсаттарға қол жеткізетін барлық қажетті амалдарды дәл де нақты анықтаудан, межеленген іс-қимылдарды дәйектілікпен, сабырмен (у-шусыз, абыржымай) жүзеге асырудан, жұмыстың кез келген сатысында қызмет нәтижелерін мұқият бағалаудан және бақылаудан, өзінің және өзіне бағынышты адамдардың уақытын ұтымды пайдаланудан және нақты үнемдеуден (бұл әсіресе, іс бабындағы кеңестерді ұйымдастыру мен өткізуге қатысты) көрініс табады. 

...

Скачать:   txt (17.5 Kb)   pdf (160.3 Kb)   docx (16.5 Kb)  
Продолжить читать еще 4 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club