Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Усулњои њалли масъалањо дар синфи 9

Автор:   •  Ноябрь 23, 2021  •  Реферат  •  4,687 Слов (19 Страниц)  •  6 Просмотры

Страница 1 из 19

ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН

ФАКУЛТЕТИ БИОЛОГИЯ

КАФЕДАИ БИОХИМИЯ

КОРИ КУРСИ

Мавзўъ: «Усулњои њалли масъалањо дар синфи 9»

Иљро кард: донишљўи курси 4-уми  ихтисоси

                        31010102, шўъбаи рўзона

Ѓанизода Маъруф

Роњбари илмї: н.и.х.дотсент Акрамзода Тохир.

ДУШАНБЕ  2017

Мундариља

        Сарсухан………………………………………………………..3

  1. Сохтори мундариљаи  курси химияи мактабї…………….5
  2. Њалли масъалањо ва машќ њамчун методи махсуси

таълими химия…………………………………………………7

  1. Методњои њалли масъалањои химияви дар синфи 8………8
  1. Намудњои реаксияњои химияви………………………..8
  2. Механизми реаксияњои химияви…………..…………12
  3. Ќонунњои асосии химия ………………………….……13
  1. Њалли масъалањои экспериментали…………………………16

Хулоса …………………..……………………………………..21

Адабиёт ……………………………………………………………….22

Сарсухан

        Муаллими химия љараёни таълими химияро ба таври умуми бояд бисёр хуб тасаввур карда тавонад. Ќисмњои асосии љараёни таълими химия инњоянд: саќсади таълим, мазмуни фанни таълим, метод ва воситањои таълими химия, таълимдињї (фаъолияти муаллими химия), омўзиш (фаъолияти хонандагоне ки химияро меомўзанд). Алоќамандии онњо дар наќшаи зер нишон дода шудааст (наќшаи 1).

Маќсади таълимро мазмун, сохт, истифодаи методњо ва воситањои гуногуни коркардшуда муайян месозанд.

Муаллими химия бояд хусусияти хоси таълими химияро дар даврањои гуногун, янеъ синяи 8, 9, 10 ва 11 тасаввур карда тавонад. Дар хонандагон бедор карда тавонистани шавќу њавас нисбат ба химия ањамияти махсус пайдо мекунад. Муаллим дар маводи таълим, сохт ва мазмуни он, ќоидањо, назарияњо ва ќонунњоро аниќ ва њаматарафа донад, дар хонандагон мањорату малакаи лозимаро њосил карда метавонад. Иљрои ин њадафњо он ваќт муяссар мешавад, ки агар муаллимќобилияти мањорати ба маводи таълими табдил додани маводи илмии химияро дошта бошад.

Ќобилияти ташкилотчигии муаллими химия дар он зоњир мешавад, ки ў то љи андоза фаъолияти маърифати (идроки), эљодї, амалии хонандагонро бо истифода аз воситањои гуногун ва методу усулњо (саволњои проблемави, корњои эљодї, озмоиши намоишї, воситањои техники таълим ва ѓ.) бедор карда метавонад.

Наќшаи 1.

[pic 1]

Дар ин љо барќарор кардани муносибатњои зарури байни муаллиму хонандагон наќши махсусро мебозад. Вазифаи тањќиќотњои муаллим дар он зоњир мегардад, ки фаъолияти њар як хонандаро ба мушоњида гирад, дарсњоро тањлил намуда, хулосањои зарурї барорад, аз усулу методњои гуногуни кор бигирад ва эљодкорона амал намояд.

Љараёни омўзиши химия нуќтањои зеринро дар бар мегирад:

а) аз тарафи хонандагон фаро гирифтани маълумоти химияви, ки муаллим баён мекунад ва ё таввасути фоситањои таълим пешнињод менамояд.

б) дарк кардани мазмуни асосњои химияи мактаби ва дар хотир мустањкам нигоњ доштани он.

в) истифодаи донишу мањорат барои аз худ кардани мазмуни фан ва њалли проблемањои таълимї – маърифатї.

г) шифоњва бо истифода аз истилоњот (забони химивї) баён карда тавонистани маълумоти химияви.

1.Сохтори мундариљаи курси химияи мактаби

        Акнун алоќаи байни ќисматњои мундариљаро дида мебароем. Маќсади асосии маърифатии маълумоти курси химияи мактаби, чи хеле ки зикр шуда буд, дониши илми њосил кардан оид ба моддањо, элементи химияви, реаксияи химияви ва истењсолоти химияви мебошад. ин мафњумњо дар раванди тамоми курси химия рушд ва такмил ёфта, дар раванди омўзиш ба таъѓироти сифатї ва миќдорї дучор мешаванд.

Бой гардонидани ин мафњумњо бо маълумоти нави сифатї дар ваќти омўхтани ин ё он назария сурат мегирад. Ин тавр муноосиба инъикос ёфтани мафњум ва назария дар илм мебошад. назарияњои муњими химияви дар даврањои гуногуни тахрихи кор карда шуцдаанд ва ба воситаи мафњумњо бо якдигар алоќаманданд. Инро сохтори мундариљаи курси химияи мактаби инъикос менамояд.

...

Скачать:   txt (56.1 Kb)   pdf (242.2 Kb)   docx (57.3 Kb)  
Продолжить читать еще 18 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club