Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Шпаргалка по "Криминологии"

Автор:   •  Июль 18, 2021  •  Шпаргалка  •  31,008 Слов (125 Страниц)  •  9 Просмотры

Страница 1 из 125

1)Поняття та предмет кримінального права.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО - це галузь права, яка є сукупністю юридичних норм, встановлених вищим органом державної законодавчої влади - Верховною Радою України, що визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які покарання підлягають застосовуванню до осіб, які їх вчинили.

Предмет кримінального права - суспільні відносини, які виникають при вчиненні злочину між особою, яка його вчинила, та державою в особі уповноважених органів, які займаються розслідуванням злочину та відправленням правосуддя. Такі відносини врегульовуються нормами законодавства про кримінальну відповідальність та набувають форми правовідносин.

2)Наука кримінального права, її зміст та задачі.

Кримінально-правова наука - це галузь знань, певна система поглядів, ідей, концепцій і теорій щодо закону про кримінальну відповідальність, причин його застосування, перспектив розвитку кримінального права.

Наука кримінального права є частиною юридичної науки, однією із галузей суспільних наук.

Її змістом є злагоджена система кримінально-правових поглядів, ідей, уявлень про злочин і покарання.

5. Основні завдання науки кримінального права полягають у такому:

а) розробка фундаментальних проблем теорії кримінального права;

б) вироблення рекомендацій щодо вдосконалення КК і практики його застосування;

в) подальше вивчення всіх інститутів кримінального права з метою встановлення їх ефективності;

г) зміцнення тісних зв'язків з правотворчими і практичними органами;

ґ) подальше вдосконалення всієї науково-педагогічної діяльності з метою підготовки висококваліфікованих фахівців-правознавців;

д) вивчення кримінального законодавства і практики його застосування в країнах близького і далекого зарубіжжя.

В даний час важливим завданням науки кримінального права є підготовка разом з практичними працівниками коментарів до КК.

3)Принципи кримінального права (загальні та спеціальні).

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ - це вихідні, керівні ідеї, закріплені у нормах права, на яких базується кримінальне право у цілому або які відображені в окремих його положеннях та інститутах. Ними керуються як законодавець при прийнятті законів про кримінальну відповідальність, так і правоохоронні органи у своїй діяльності.

Загальні принципи, ті які притаманні будь-якій галузі України

1)Законність (ст. 29, 61, 62, 124 Конституції України)

2)Гуманізм

3)Рівність громадян перед законом

4)Демократизм

5)Справедливість

Спеціальні принципи, ті які притаманні тільки галузі кримінального права

1)Відповідальність лише за те діяння, яке вказане в ККУ (ст. 11 ККУ)

2)Відповідальність лише за наявності вини (ст. 23 ККУ)

3)Особистий характер відповідальності (ст. 65 ККУ)

4)Невідворотність кримінальної відповідальності

5)Індивідуалізація кримінальної відповідальності та покарання

4)Загальна характеристика кримінального законодавства України.

Кримінальний кодекс України (прийнятий 5 квітня 2001 р., набрав чинності з 1 вересня 2001 р.) має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

Учасниками кримінально-правових відносин є, з одного боку, особа, яка вчинила злочин, а, з іншого - держава, що виступає в особі уповноважених на те органів - органи дізнання, досудового слідства, прокуратура, суд.

КК поширює свою дію в межах державного кордону України (тобто діє на всій території України). До осіб, що підлягають відповідальності за КК, належать усі, хто вчинив злочин на території України, крім дипломатичних представників інших держав та громадян, які за законами України та міжнародними договорами не підсудні у кримінальних справах судам України.

Кримінальний кодекс України (КК) складається із Загальної та Особливої частин.

До Загальної частини включено норми, що встановлюють принципи і загальні положення кримінального права, чинність кримінального закону в просторі і часі, визначають поняття злочину, стадії вчинення умисного злочину, обставини, що виключають злочинність діяння, підстави звільнення від кримінальної відповідальності, встановлюють види покарань, особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх тощо.

...

Скачать:   txt (431.2 Kb)   pdf (709.7 Kb)   docx (154.3 Kb)  
Продолжить читать еще 124 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club