Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Особливостей ринку праці і зайнятості населення України

Автор:   •  Февраль 4, 2018  •  Курсовая работа  •  6,275 Слов (26 Страниц)  •  177 Просмотры

Страница 1 из 26

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………...3

РОЗДІЛ 1. РИНОК ПРАЦІ І ЗАЙНЯТІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ       АСПЕКТ………………………………………………………………………...5

  1. Сутність ринку праці та його структура………………...............5
  2. Характеристика складових механізму функціонування ринку праці …………………………………………………………………………....8
  3. Зайнятість і безробіття як соціально-економічні характеристики ринку праці…………………………………………………………………….14

РОЗДІЛ 2. СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ……………………………………….….................................................21

2.1.    Аналіз сучасного ринку праці в Україні……..............................21

          2.2.    Особливості функціонування ринку праці в Україні………….22

          2.3.    Регулювання зайнятості як основа регулювання ринку праці..24

ВИСНОВКИ…………………………………………………………….25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ ……………………………..27

ВСТУП

  Актуальність роботи. Актуальністю теми є перехід України до ринкової економіки, масштабні соціально-економічні зміни у всіх сферах життєдіяльності суспільства, що гостро поставили питання здатності й готовності людини адаптуватися й жити в умовах непередбачуваності глобальних змін, а також змін економічних та матеріальних умов існування. Це насамперед стосується трудової сфери, оскільки державно-регульована система залучення працівників до трудової діяльності змінюється на ринкову, яка передбачає появу нових способів пошуку роботи за заміщення вакантних робочих місць, зміну ставлення до найманої праці, нові форми оплати праці щодо. Важливе питання, що стосується зародження трудового ринку в Україні, про те, чи був раніше у країні ринок робочої сили. Протягом багатьох десятиріч вітчизняна економічна наука не визнавала наявність у нашій країні ринку праці. Зі сфери товарних відносин вилучали робочу силу. Аргументували це відсутністю в країні безробіття і наявністю загальнонародної власності як економічної основи держави. З переходом України до ринкових перетворень питання про те, що ж таке ринок праці та зайнятість населення, стали актуальними.

    Метою дослідження є вивчення особливостей ринку праці і зайнятості населення України.

  Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання:

 -розглянути поняття ринку праці та зайнятості населення;

 -дослідити та розкрити сутність ринку праці та зайнятості в економіці;

 -дослідити структуру і механізм функціонування ринку праці;

 -розкрити соціально-економічний зміст категорії безробіття і робоча сила;

 -проаналізувати стан ринку праці в Україні на сучасному етапі;

 -визначити ефективність державного регулювання неповної зайнятості в Україні на сучасному етапі.

Предметом дослідження  є теоретичні та практичні аспекти ринку праці в трансформаційній економіці України.

 Об’єктом курсової роботи є соціально-трудові  відносини в сфері зайнятості населення України.

  Методами дослідження даної курсової роботи є спостереження, аналіз, синтез.

 Інформаційної базою дослідження послужили праці вчених економістів, дані статистики, законодавча база.

РОЗДІЛ 1. РИНОК ПРАЦІ І ЗАЙНЯТІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

              1.1. Сутність ринку праці та його структура

             

              Як зазначають деякі джерела, «ринок праці – це специфічний вид товарного ринку, змістом якого є реалізація (купівля-продаж) товару особливого роду робочої сили або здатності людини до праці» [7, с. 45].    

             Поняття «ринок праці» виражає відносини між власником певного товару (власником робочої сили, її продавцем), з одного боку, і власником засобів виробництва (покупцем робочої сили, або роботодавцем), з іншого. Зазначені економічні відносини втілюються в юридичну форму (контракт, договір, угоду) і фіксуються в трудовому законодавстві. Досліджуючи проблеми ринку праці, О. Грішнова зазначає, що ринок праці – це система суспільних відносин, пов'язаних з попитом і пропозицією праці, тобто з її купівлею і продажем; це також економічний простір – сфера працевлаштування, в якій взаємодіють покупці й продавці праці; і це механізм, що забезпечує узгодження ціни і умов праці між роботодавцями і найманими працівниками та регулює її попит та пропозицію [11, с. 28].

...

Скачать:   txt (72.3 Kb)   pdf (359.8 Kb)   docx (857.2 Kb)  
Продолжить читать еще 25 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club