Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Тлумачення змісту правочинів та відмова від правочинів

Автор:   •  Май 12, 2019  •  Курсовая работа  •  8,236 Слов (33 Страниц)  •  16 Просмотры

Страница 1 из 33

ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. Поняття правочинів, їх класифікація та характеристика        5

1.1. Поняття та ознаки правочинів        5

1.2. Класифікація правочинів        8

1.3.Форма та умови дійсності правочинів        10

РОЗДІЛ 2. Класифікація недійсних правочинів        17

2.1 Нікчемні правочини        17

2.2 Удавані та фіктивні правочини        20

2.3Оспорюванні правочини        21

2.4.Правові наслідки недійсності правовочину        24

РОЗДІЛ 3. Тлумачення змісту правочинів та відмова від правочинів        29

ВИСНОВКИ        33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        35


ВСТУП

Актуальність обраної теми визначається тим,що правочини на даний момент є однією із найбільш розповсюджених підстав виникнення цивільних правовідносин, в ході яких суб’єкти набувають суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Поява в законодавстві поняття правочин є не просто новизною, а необхідністю відповідності правової системи держави сучасним тенденціям розвитку соціально-економічних відносин. Але прийняття нових законодавчих актів, не означає відсутності проблем, прогалин та суперечностей в цій сфері соціальних та економічних відносин. Ісаме тому ця тема потребує подальшого дослідження,розвитку, аналізу для найбільшого врегулювання належних відносин та поглибленої регламентації прав, обов'язків і відповідальності суб'єктів цивільних правовідносин.

Правочини завжди є правомірними діями, що спричиняють виникнення або видозміни регульованих цивільних правовідносин. Цим вони відрізняються від такого виду юридичних фактів, як делікти, які порушують цивільні права і спричиняють виникнення регульованих відносин.Воля у правочинах завжди спрямована саме на встановлення, зміну, припинення тощо цивільних прав і обов'язків. Цим вони відрізняються від юридичних вчинків, де волевиявлення спеціально не спрямоване на створення юридичних наслідків.

Об’єктом курсової роботи є центральний інститут цивільного права – правочин.

Предметом дослідження є умови дійсності та недійсності різних видів правочинів, правові наслідки визнання правочинів недійсним та ін.

Мета цієї роботи:висвітлити поняття правочинів, їх класифікацію, форм та умов їх дійсності,тлумачення змісту та відмову від правочинів.

Завдання курсової роботи:

визначитипоняття та ознаки правочинів;

–дослідити класифікацію правочинів, іх форми та умови дійсності;

–розглянутинікчемні, оспорювані, удавані та фіктивні правочини;

–визначити правові наслідки недійсності правовочину;

–охарактеризувати тлумачення змісту правочинів та відмову від правочинів;

Основними методами, за допомогою яких було здійснено дослідження стали такі загальнонаукові методи як: діалектичний (визначено поняття та ознаки правочину у цивільному праві); логічний метод(сформовано висновки за результатами написання роботи); аналіз (розкладено предмети дослідження на складові частини); а також системний метод; та порівняльно-правовий.

В ході написання курсової роботи були використані наукові джерела наступних авторів: Бірюков І. А., ЗаікаО. Ю., БорисоваВ. І., БарановаЛ. М., БєговаТ. І., Мазур О.С.,Перунова О.М., Селезень С.В., ДзераО.В., БоброваД.В., КилимникІ. І., БровдійА. М., Харитонов Є. О., Шевченко Я. М., ОпришкоВ. Ф., ШульженкоФ. П., ШимонС. І.та інших.

У першому розділі розглядається поняття правочинів, їх класифікація та характеристика, а також форми та умови дійсності правочинів.

Другий розділі присвячений класифікації недійсних правочинів.

У третьому розділі розкрито тлумачення змісту правочинів та відмова від правочинів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох взаємопов’язаних розділів, кожний з яких поділяється на відповідні підрозділи, висновків та списку використаної літератури. (29 найменувань). Загальний обсяг роботи – 37 сторінок.

...

Скачать:   txt (110.8 Kb)   pdf (347.4 Kb)   docx (40.6 Kb)  
Продолжить читать еще 32 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club