Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Қоршаған орта және денсаулық

Автор:   •  Октябрь 11, 2020  •  Тест  •  2,284 Слов (10 Страниц)  •  8 Просмотры

Страница 1 из 10

«Қоршаған орта және денсаулық» пәнi бойынша «ОЗ» факультетінiң 1 курс студенттерiне арналған 1 аралық бақылау тесттерi

$$$001

Бiрiншi периодты факторларға нелер жатады?

 1. жыртқыштар, паразиттер
 2. температура, жарық, мұхит суының толысуы мен тартылуы
 3. температура, ылғалдылық
 4. судың химиялық құрамы
 5. түр аралық бәсекелестiк

{Дұрыс жауабы}=

{Күрделiлiгi}= 1

$$$002

Биотикалық факторлар деген не?

 1. организмдерге сыртқы факторлардың әсерi
 2. популяциялар арасындағы өзара қарым-қатынас
 3. организмдер және популяциялар арасындағы өзара әрекеттесулер
 4. табиғатқа адамның iс-әрекеттерi
 5. организмге күштi ықпал жасайтын қоректiк факторлар

{Дұрыс жауабы}=

{Күрделiлiгi}= 1

$$$003

Организмнiң жылылыққа төзiмдiлiгiнiң күштiлiгi қандай терминмен көрсетiледi?

 1. эвригалды
 2. стеногалды
 3. стенотермиялы
 4. эвритермиялы
 5. стенотопты

{Дұрыс жауабы}=

{Күрделiлiгi}= 2

$$$004

Жарық сүйгiш өсiмдiктер қалай аталады?

 1. гелиофильдер
 2. гелиофобтар
 3. скиофильдер
 4. ксерофильдер
 5. ксерофобтар

{Дұрыс жауабы}=

{Күрделiлiгi}= 2

$$$005

Экологиялық валенттiлiк деген не?

 1. экологиялық маңызы күштi химиялық элементтердiң валенттiлiгi
 2. организмнiң қоршаған ортаның белгiлi бiр жағдайына төзiмдiлiк, бейiмдiлiк көрсеткiшi
 3. организмнiң экология заңдарына сәйкес тiршiлiк етуi
 4. қоршаған ортадағы жағдайдың жақсарту көрсеткiшi
 5. абиотикалық жағдайдың нашарлау валенттiлiгi

{Дұрыс жауабы}=

{Күрделiлiгi}= 2

$$$006

Продуценттер деген не?

 1. жан-жануарлар
 2. организм жасайтын өнiм
 3. бiрiншi кезектегi өнiм жасаушы организмдер
 4. екiншi кезектегi өнiм жасаушы организмдер
 5. организм өнңмдерiмен қоректенетiндер

{Дұрыс жауабы}=

{Күрделiлiгi}= 1

$$$007

Консументтер деген не?

A) бiрiншi кезектегi өнiм жасаушы организмдер

В)ассимиляцияланған заттармен қоректенiп, оларды өзгерiстерге ұшырататын организмдер

 1. аралық қоректенетiндер
 2. организм жасайтын өнiм
 3. микроорганизмдер

{Дұрыс жауабы}=

{Күрделiлiгi}= 1

$$$008

Гетеротрофты организмдерге нелер жатады?

 1. аралық қоректенетiн жануарлар
 2. өлi белоктармен қоректенетiн жыртқыштар

С) органикалық заттар және олардың қосылыстарымен қоректенетiн организмдер

 1. аэробты бактериялар
 2. екiншi организм арқылы күн көретiн паразиттер

{Дұрыс жауабы}=

{Күрделiлiгi}= 2

$$$009

Организмдердiң сыртқы факторлар әсерiне төзiмдiлiк диапазоны не деп аталады?

 1. экологиялық ойық
 2. экологиялық валенттiлiк
 3. дефляция
 4. пирамида
 5. экологиялық қуыс

{Дұрыс жауабы}=

{Күрделiлiгi}= 1

$$$010

Электромагниттiк өрiс қай факторға жатады? А) Биотикалық фактор

В) Абиотикалық фактор С) Императивтi фактор

D) Iшкi фактор

Е) Түр аралық фактор

{Дұрыс жауабы}=

{Күрделiлiгi}=1

$$$011

Бiр түрге жататын организмдер арасындағы өзара әрекеттесулер қандай рекцияларымен анықталады?

 1. топтық эффектiмен
 2. массалық эффектiмен
 3. гетеротиптiк реакцияларымен
 4. гомотиптiк реакцияларымен
 5. бәсекелестiкпен

{Дұрыс жауабы}=

{Күрделiлiгi}= 1

$$$012

Популяция тығыздығы деген не?

 1. жеке түрлердiң организмдер саны
 2. белгiлi бiр кеңiстiк өлшемiне келетiн жеке организмдердiң саны
 3. белгiлi кеңiстiк өлшемiне есептелген популяцияның жеке организмдер саны
 4. организмдердiң бiр аймақта орналасу ерекшелiктерi
 5. экологиялық ойықтағы популяциялар саны

{Дұрыс жауабы}=

{Күрделiлiгi}= 1

$$$013

Демэкология ненi зерттейдi ?

А) адам және қоғамның жағдайын

 1. Популяциялық экологиясын
 2. Организмдердiң хал-жағдайын
 3. Дара организмдер экологиясын
 4. Тiршiлiктiң физико-химиялық жағдайларын

{Дұрыс жауабы}=

{Күрделiлiгi}= 2

$$$014

Популяциядағы уақыт бiрлiгiiшiнде дүниеге келген дара организмдер саны қалай аталады:

...

Скачать:   txt (40.7 Kb)   pdf (123.9 Kb)   docx (45 Kb)  
Продолжить читать еще 9 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club