Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Collecting, the analysis and structurization of data in the professional environment (development of the database)

Автор:   •  Ноябрь 25, 2021  •  Реферат  •  2,815 Слов (12 Страниц)  •  1,866 Просмотры

Страница 1 из 12

[pic 1]

                   

                                             IWS

Theme: Collecting, the analysis and structurization of data in the professional environment (development of the database). Stage 1.

                                                                         Prepared by: Berdibekova Ulzhan,

                                                                         Speciality:  General medicine

                                                                         Group:135

                                                                         Checked by: Tastanova A.S.

                                          Nur – Sultan 2021 y.

Жоспар:

Кіріспе                                                         ………………………………..2

Негізгі бөлім                                          

 1. Деректер базасы. Деректер базасын басқару жүйесі

                                                                              …………………....3

 1. Кәсіби ортада деректерді жинау, талдау   ……………….………..6
 2. Ақпаратты құрылымдау       ………………………………..………8

Қорытынды                    ……………………………………………………9

Әдебиеттер тізімі…………....……………………………………………..10

Кіріспе

   Кәcіби орта-пәндік және әлеуметтік еңбек жағдайларының жиынтығы. Пәндік еңбек жағдайларының жиынтығы (ұйым құрылымы, пәні, кұралдары, еңбек құралдары, эргономикалык, технологиялык, кәсіби жене баска міндеттерді орындаудың ерекшеліктері) жене әлеуметтік жағдайлар (тұлғааралық қатынастар, ұжымдағы климат, жұмыска қанағаттану және т.б.), адамға есер ететін факторлардың табиғаты бойынша кәсіби орта салыстырмалы түрде жайлы жене стрессті (немесе экстремалды) болуы мүмкін. Әскери кызметтің кәсіби ортасы- такырыптың ерекшелігімен, кұралдарымен, кұралдарымен, экономикалық жағдайларымен, адамдар арасындағы қатынастармен жане т.б. болып табылады.  Адамның кәсіби іс-әрекетін әлеуметтік, материалдык жене рухани жағдайлар сипаттайды:

 • Өзара әрекеттесу процестері;
 • Осы өзара ерекеттесуді ұйымдастыру және жүзеге асыру жолдары;
 • Өзара ерекеттесудің мазмұны;
 • Белгілі бір жагдай (дамушы, темендетуші);
 • Өзара әрекеттесуге дайындык және кабылдау үшін жеке шарттар;
 • Өзара әрекеттесу нәтижелері;
 • Акларатты қаныктыру;
 • Экологиялык тазалық.

   Кeсіби ортаны калыптастырудын негізін мамандардың кәсіби жене коммуникативтік іс-ерекетінің (тікелей жене жанама) кауымдастығы құрайды. Оған белгілі бір мамандыктың мамандары кіреді, оларды мақсатқа жетудің жене оларға жүктелген міндеттерді орындаудың жалпылығы біріктіреді. Кәсіби ортаның маңыздылығы, бір жагынан, салык органдарынын сырткы әлеуметтік ортада карастырылған кызметінкәсіби түрде жүзеге асыруын қамтамасыз етсе, екінші жағынан ұйымның ішкі ортасындағы кадрлардың кәсіби дамуына әсер етеді. Кәсіби орта кәсіпқойлықтың өсуіне ықпал етуі де, кедергі болуы да, басқару органдарының өздері қызметінің тиімділігін арттыруы немесе әлсіретуі мүмкін. Сонымен қатар, жас мамандар немесе студенттер үшін кәсіби орта тәжірибе ғана емес, дисциплина мен нормалық ережелерді үйренуге әсер етеді. Бұл факторлар жас маманның кәсіби ортада деректерді жинауына, оны зерттеуге және құрылымдауға ықпал етеді.

Негізгі бөлім

   Деректер базасы. Деректер базасын басқару жүйесі.

   Кең мағынада деректер фактілер, мәтін, графика, суреттер, дыбыстар, аналогтық немесе сандық бейне сегменттері болып табылады. Деректерді өлшеу, эксперимент, арифметикалық және логикалық операциялар нәтижесінде алуға болады. Деректер сақтауға, беруге және өңдеуге жарамды нысанда ұсынылуы тиіс. Басқаша айтқанда, деректер - бұл деректер жеткізушілері ұсынатын және тұтынушылар деректерге негізделген ақпаратты қалыптастыру үшін пайдаланатын шикізат.

...

Скачать:   txt (34.4 Kb)   pdf (156.6 Kb)   docx (63.1 Kb)  
Продолжить читать еще 11 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club