Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Шетел тiлдерiн окытуда калыптастырушы және жиынтық бағалауды колданудын тиiмдiлiгi

Автор:   •  Март 20, 2021  •  Статья  •  3,064 Слов (13 Страниц)  •  75 Просмотры

Страница 1 из 13

МРНТИ: 14.35.09

Қайранов М.А.1 Досанова А.М.2

1 2Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

17M01704 - Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығының 2 курс магистранты

 2Ғылыми жетекші., PhD докторы

ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУДА ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ ЖӘНЕ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Түйіндеме

Мақала шет тілін оқытуда жаңа тиімді әдістерін зерттеу мәселесіне арналған. Бүгінгі таңда білім алушының тұлғалық дамуына бағытталған жаңа бағалау технологияларын күнделікті оқу процесіне енгізудің және оларды оңтайлы қолдану арқылы танымдық белсенділікті арттыру жолдары қарастырылады. Қазіргі заманауи білім беру саласына жаңалық енгізу, дүниежүзілік озық тәжірибелерге сүйеніп білім беру мен бағалаудың тиімділігін арттыру білім беру процесін айтарлықтай өзгертетін, жетілдіретін немесе жаңарта алатын педагогикалық тың тақырып болып келеді. Сонымен қатар, жоғарғы оқу орын базасында бағалалаудың бұл түрлерін пайдаланудағы тиімділігін, бағаның нақты бір білім алушыға, оның білім мазмұнын меңгерудегі кемшіліктері мен тиімділігін анықтау қажет. Алдағы уақытта осы бағыт бойынша жоғарғы оқу орындарында жаңа бағалау технологиясына бейімделген білім беру процесінде бағалаудың жаңа формалары мен әдістерін пайдалану мен дүниежүзілік білім беру кеңістігіне бағалаудың жаңа технологиялық жүйесіне сәйкестендірудің жолдарын қарастырып, осы аталған бағалау жүйесіне түбегейлі көшу жолдарын зерттеу қажет.

Кілт сөздер: бағалау, критериалды бағалау, қалыптастырушы және жиынтық бағалау, білім берудегі жаңа технология, шет тілі.

Кайранов М.А.1 Досанова А.М.2

1 2КазНУ им. Аль-Фараби

 1Магистрант 2 курса специальности 7M01704 - Иностранный язык: два иностранных языка

 2 Научный руководитель., Доктор PhD

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМАТИВНОГО И СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Резюме

Статья посвящена изучению новых эффективных методик обучения иностранному языку. Сегодня рассматриваются пути повышения познавательной активности за счет внедрения новых технологий оценивания в повседневный процесс обучения и их оптимального использования, направленного на личностное развитие учащегося . Инновации в современном образовании, повышение эффективности обучения и оценивание на основе лучших мировых практик - новая педагогическая тема, способная существенно изменить, улучшить или обновить образовательный процесс. Также необходимо определить эффективность использования данных видов оценивания исходя из вуза, недостатков и эффективности оценивания для конкретного студента, его владения содержанием обучения. В будущем необходимо рассмотреть пути использования новых форм и методов оценивания в образовательном процессе, адаптированных к новой технологии оценивания в высшем образовании, и привести их в соответствие с новой технологической системой оценивания в мировом образовательном пространстве.

Ключевые слова: оценивание, критериальное оценивание, формативное и суммативное оценивание, новые технологии в обучении, иностранный язык.

Kairanov M.A. 1 Dosanova A.М. 2

1 2KazNU named after Al-Farabi

1Master Degree 2 course of speciality 7M01704 - Foreign language : two foreign languages

2Scientific advisor., PhD Doctor

EFFICIENCY USE OF FORMATIVE AND SUMMATIVE ASSESSMENT IN FOREIGN LАПGUАGЕ TEACHING

Abstract

The article is devoted to the study of new effective methods of teaching a foreign language. Today they consider ways to increase cognitive activity at the expense of the introduction of new technologies in the daily process of training and their optimal use, aimed at the personal development of the student. Innovation in modern education, increasing the effectiveness of training and evaluation of the basis of the best world practice - a new pedagogical topic, able to change, improve or update the educational process. It is also necessary to determine the effectiveness of the use of these types of assessment, leaving the university, the shortcomings and the effectiveness of the assessment for a particular student, his authority over the content of training. In the future, it is necessary to consider the ways of using new forms and methods of assessment in the educational process, adapted to new technologies of assessment in higher education and to bring them into line with the new system of assessment of technology.

...

Скачать:   txt (44.8 Kb)   pdf (218.9 Kb)   docx (20.9 Kb)  
Продолжить читать еще 12 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club