Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Кенқияқ кен орнындағы тұтқырлығы жоғары мұнайды бу айдау арқылы өндіру

Автор:   •  Май 11, 2022  •  Курсовая работа  •  10,519 Слов (43 Страниц)  •  146 Просмотры

Страница 1 из 43

[pic 1]

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

Қ. Тұрысов атындағы геология және мұнай-газ ісі институты

Мұнай инженериясының кафедрасы

Мадияр.Е Оразова.А

Тақырыбы: “ Кенқияқ кен орнындағы тұтқырлығы жоғары мұнайды бу айдау
арқылы өндіру ”

Дипломдық жобаға

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

5В070800-Мұнай-газ ісі

[pic 2][pic 3]Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университета

Қ. Тұрысов атындағы геология және мұнай-газ ісі институты

Мұнай инженериясының кафедрасы

ҚОРҒАУҒА ЖІБЕРІЛДІ

Кафедра меңгерушісі

Сыздаков М. К.

« ''ч »                2019ж.

Дипломдық жобаға

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

Тақырыбы: “ Кенқияқ кен орнындағы тұтқырлығы жоғары мұнайды бу айдау
арқылы өндіру ”
5В070800-Мұнай-газ ісі

Орындаған:

Мадияр.Е

Оразова.А

Ғылыми жетекші: т.ғ магистрі Дихан Д.Су _

2019ж.

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университет!

Қ. Тұрысов атындағы геология және мұнай-газ ісі институты

Мұнай инженериясының кафедрасы
5В070800-Мұнай-газ ісі

БЕКІТЕМІН

Кафедра меңгерушісі

2019ж.

Дипломдық жоба орындауға
ТАПСЫРМА

Білім алушылар: Мадияр Ербосын Шерғалиұлы , Оразова Ақерке Бейбітқызы

Тақырыбы: “ Кенқияқ кен орнындагы тұтқырлыгы жоғары мұнайды бу айдау арқылы өндіру ”

Университет ректорының "17" казан 2018 ж. № 1167-6 бұйрығымен бекітілген

Аяқталған жұмысты тапсыру мерзімі: « »        2019 ж.

Дипломдық жұмыстың бастапқы берілістері дипломдық жоба алдындагы жинакталган мәліметтер бойынша        

Дипломдық жұмыста қарастырылатын мәселелер тізімі

а)        Техника-технологиялык бөлім;        

ә) Арнайы бөлім;         

б)        Экономикалык бөлім ;        .        

в)        Қауіпсіздік және еңбек қоргау бөлімі;        

г)        Қоршаган ортаны қоргау бөлімі.        

Сызбалық материалдар тізімі (міндетті сызбалар дәл көрсетілуі тиіс)

[pic 4]Бас        жоспар,        Технологиялық        сызба,        техника-экономикалық

Дипломдық жобаны (жұмысты) дайындау

КЕСТЕСІ

Бөлімдер атауы, қарастырылатын мәселелер тізімі

Ғылыми жетекші мен кеңесшілерге көрсету мерзімдері

Ескерту

Геологиялық бөлім

27.03.19 -29.03.19

Т ехника-технол огиялық Бөлім

12.04.19- 17.04.19

Арнайы бөлім

22.04.19-27.04.19

Экономикалық бөлім

27.04.19-30.04.19

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөлімі

01.05.19-02.05.19

Қоршаған ортаны қорғау бөлімі

02.05.19-03.05.19

Дипломдық жоба (жұмыс) бөлімдерінің кеңесшілері мен
норма бақылаушының аяқталған жобаға (жұмысқа) қойған
ҚОЛТАҢБАЛАРЫ

Бөлімдер атауы

Кеңесшілер, аты, әкесінің аты, тегі (ғылыми дәрежесі, атағы)

Қол қойылған күні

Қолы

Геологиялық бөлім

Дихан Д.С т.ғ. магистрі

/О. о У

д

Техника-технологиял ық

Бөлім

Дихан Д.С т.ғ. магистрі

Арнайы бөлім

Дихан Д.С т.ғ. магистрі

Экономикалық бөлім

Дихан Д.С т.ғ. магистрі

/О,

...

Скачать:   txt (142.3 Kb)   pdf (635.6 Kb)   docx (433.2 Kb)  
Продолжить читать еще 42 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club