Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Управління якістю продукту на міжнародних ринках

Автор:   •  Ноябрь 30, 2019  •  Курсовая работа  •  4,175 Слов (17 Страниц)  •  43 Просмотры

Страница 1 из 17

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д.ГАВРИЛИШИНА

Кафедра міжнародних економічних відносин

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Міжнародний менеджмент»

на тему

«Управління якістю продукту на міжнародних ринках»

Студентки 4 курсу групи МІМ-41

спеціальності «Міжнародний інвестиційний менеджмент»

Кім А.О.

Керівник

                                              Викл. Длугопольська Т.І

Національна шкала ________________    

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

Члени комісії  

________________  ______________________

(підпис)   (прізвище та ініціали)

________________  ______________________

(підпис)   (прізвище та ініціали)

________________  ______________________

 (підпис)   (прізвище та ініціали

 ТЕРНОПІЛЬ – 2019

ЗМІСТ

ВСТУП        3

Розділ1. Теоретичні засади управління якістю продукту.        5

Розділ2. Аналіз системи управління якістю продукту (на прикладі ТОВ „МТК”.)        8

Розділ3. Проблеми управління якістю продукції в Україні та можливості        

використання зарубіжного досвіду.        13

ВИСНОВКИ        21

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        24


ВСТУП

В умовах ринкової економіки якість є одним з найактуальніших завдань більшості підприємств. Саме за допомогою новітніх методів менеджменту якості провідні компанії досягли значних позицій на ринках світу. Високий рівень якості є провідним фактором конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємств в цілому. Тому проблема підвищення якості продукції була і залишається назрілою. А побудова ефективної системи менеджменту якості є головним завданням будь-якого підприємства.

Сучасна ринкова економіка висуває принципово нові вимоги до якості продукту, що випускається. Це пов'язано з тим, що зараз виживання будь-якої фірми, її стійке положення на ринку товаріві послуг визначається рівнем конкурентоспроможності. У свою чергу, конкурентоспроможність пов'язана з дією декількох десятків факторів, серед яких можна виділити два основних - рівень ціни та які-сть продукції. Причому другий фактор поступово виходить на перше місце. Управління якістю є однією з основних функцій як корпоративного, так і проектного менеджменту, основним засобом досягнення та підтримки конкурентоспроможності будь-якого підприємства. Якість продукції належить до числа найважливіших критеріїв функціонування підприємства в умовах відносно насиченого ринку і переважної нецінової конкуренції. Підвищення технічного рівня і якості продукції визначає темпи науково-технічного прогресу і зростання ефективності виробництва в цілому, робить істотний вплив на інтенсифікацію економіки, конкурентоспроможність українських товарів і рівень життя населення країни.  Тому проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств. Від її вирішення в значній мірі залежить успіх і ефективність національної економіки.

Відповідність міжнародним стандартам ISO серії 9000, як свідчення високої якості продукції, повинен мати кожен вид продукції, яку підприємство хоче вигідно реалізувати на ринку.

За поняттям «якість продукції», сформованим Єврoпейською організацією з контролю якості продукції, продукт вважається продуктом хорошої якості, коли за мінімальних витрат прoтягом всього його життєвого циклу він щонайбільше сприяє здоров'ю та зaдоволенню пoтреб тих, хто залучений до проектування та регенерації, за умов мінімальних витрат енергії та інших ресурсів, та за прийнятної дії на сус-пільство та зовнішнє серeдовище.

...

Скачать:   txt (60.1 Kb)   pdf (239.9 Kb)   docx (38.3 Kb)  
Продолжить читать еще 16 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club