Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Дослідження логістичного середовища на ТОВ "ТІЗ-Карбогаз"

Автор:   •  Сентябрь 8, 2019  •  Дипломная работа  •  19,016 Слов (77 Страниц)  •  17 Просмотры

Страница 1 из 77

           НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ

  економіки і менеджменту

КАФЕДРА

маркетингу і логістики

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до бакалаврської кваліфікаційної роботи на тему:

Студент групи

(шифр, прізвище та ініціали)

Науковий керівник

(                                             )

Консультанти

(                                             )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут

економіки і менеджменту

Кафедра

маркетингу і логістики

Напрям підготовки

030601 «Менеджмент» (фахове спрямування «Логістика»)

Затверджую:

ЗАВ. КАФЕДРИ

“_______”_____________________20___р.

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи

заповнюється відповідно до наказу

затверджена наказом ректора університету від “____”_______________20__р. № ________

2. Термін здачі студентом закінченої роботи

АНОТАЦІЯ

Валько Т.В. Організація інформаційного забезпечення системи матеріально-технічного постачання на прикладі ТзОВ «ВНіП «Тіз-Карбогаз»

Бакалаврська кваліфікаційна робота напряму підготовки 6.03060107 «Логістика» Національний університет “Львівська політехніка”, 2018 рік.

Бакалаврська кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел, додатків.

У першому розділі обґрунтовується теоретичні засади обраної теми.

У другому розділі наводиться загальна характеристика об’єкта дослідження та аналіз фінансово-господарської та логістичної діяльності підприємства.

У третьому розділі наведено заходи щодо покращення системи матеріально-технічного постачання на основі ефективного використання інформаційної бази на підприємстві.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, матеріальне постачання, оцінка, аналіз, управління запасами.

ANNOTATION

 Valko T.V. Information support organization for the system of material and technical supply of the example LLC «VNIP «Tiz-Karbogaz»

Bachelor qualification diploma specialty 6.03060107 «Logistic» National University “Lviv Polytechnic” 2018 year.

Bachelor qualification consists of an introduction, three chapters, conclusions and a list of references, appendices.

 The first chapter is grounded theoretical framework of the chosen topic.

The second section gives a general description of the object of research and analysis of the financial, economic and logistic activity of the enterprise.

In the third section, there are measures to improve the logistics system based on the effective use of information base in the enterprise.

Keywords: information provision, material supply, evaluation, analysis, inventory management.

ЗМІСТ

        ВСТУП        7

        РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ         10

1.1. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення управління матеріальним постачанням в логістичній організації        10

1.2. Інформаційна система як принцип ефективної організації матеріально-технічного постачання підприємства        19

1.3. Сутність матеріальних запасів та їхнє значення для ефективного функціонування господарської діяльності підприємства        33

...

Скачать:   txt (233.9 Kb)   pdf (1.2 Mb)   docx (1.5 Mb)  
Продолжить читать еще 76 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club