Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Міжбюджетні відносини та їх удосконалення

Автор:   •  Ноябрь 26, 2018  •  Курсовая работа  •  16,405 Слов (66 Страниц)  •  503 Просмотры

Страница 1 из 66

        

Міністерство освіти і науки україни

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут 

Кафедра фінансів, банківської справи та підприємництва

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни “Бюджетна система України”

на тему:  Міжбюджетні відносини та їх удосконалення”

                                                  Студента 3 курсу 234  групи

                                             Галузь знань 072 «Управління та адміністрування»

    Спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

   Романов Олександр

                                                  Керівник: к.е.н., доцент Рошило В. І.        

                                                                                  (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

                                                          Національна шкала ______

                                                        Кількість балів ______Оцінка ЄКТС _______

                                                          Члени комісії _________    ________________

                                                                                                                   (підпис)                (прізвище та ініціали)

                                                                                                                  _____________      _______________________

                                                                                                                        (підпис)                 (прізвище та ініціали)

                                                                                                                  _____________      _______________________


ЗМІСТ

ВСТУП

2

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

5

1.1. Сутність та механізм регулювання міжбюджетних відносин

5

1.2.  Система міжбюджетних трансфертів

13

РОЗДІЛ 2.

МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ МІСТА ЧЕРНІВЦІВ ЗА 2015-2017 РОКИ

23

2.1. Склад та структура бюджетних ресурсів територіальної громади міста

23

2.2. Динаміка та структура міжбюджетних трансфертів в доходах бюджету міста

35

РОЗДІЛ 3.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

38

3.1. Оцінка зарубіжного досвіду розвитку регіонів та можливість його застосування в Україні

38

3.2. Пріоритети формування дієвої системи міжбюджетних трансфертів в Україні

44

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

55

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

58

ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність теми. Інтеграційний вибір України зумовлює необхідність реформування бюджетної системи в межах розширення повноважень органів місцевого самоврядування з наданням їм більшої самостійності у вирішенні соціально-економічних завдань місцевого значення. Це вимагає формування адекватного механізму регулювання міжбюджетних відносин, який би відповідав інтересам органів державної влади та місцевого самоврядування. Використовуючи такий механізм органи державної влади можуть створити умови для інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів, стимулювання ділової активності та підвищення добробуту населення. Проте сучасна модель взаємодії різних рівнів влади є недосконалою, проявами чого є посилення бюджетної асиметрії, наявність високодотаційних регіонів, збільшення залежності місцевих бюджетів від фінансової допомоги з центру.

...

Скачать:   txt (209.1 Kb)   pdf (917.2 Kb)   docx (124 Kb)  
Продолжить читать еще 65 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club