Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Химиялык ыдыстармен танысу

Автор:   •  Сентябрь 13, 2020  •  Реферат  •  1,153 Слов (5 Страниц)  •  10 Просмотры

Страница 1 из 5

Та?ырыбы: Химиялык ыдыстармен танысу

Орында?ан: Сейдахмед Нурдаулет

Тобы: B05301

Химиялы? ыдыстар ж?не оларды пайдалану т?ртібі

Химиялы? т?жірибелерді ж?ргізу ?шін ж??а шыныдан жасал?ан ыдыстар ?олданылады, м?ндай шыны температураны? ?згерісіне т?зімді. К?бірек ?олданылатын ыдыстар?а шыны пробиркалар, стакандар, колбалар, конус т?різді ж?не вюрц колбасы жатады. Шыны ыдыстар?а кристаллизатор, т?рлі с?згілер, са?ат шынысы, аллонж жатады. Фарфор ыдыстан таба?шалар, тигельдер ?олданылады.

Ж?мыс кезінде ыдыстарды бекіту ?шін са?иналары ж?не ?стат?ышы бар штативтер

?олданылады. Шыны ыдыстарды ?ыздыр?анда, оларды асбест жабыл?ан металл торлар?а ?ояды. Шыны ыдыстарды? алдымен бойын ?ыздырып алу керек, пробирканы? ?ыздыруы ?за??а созылмаса, ?стат?ышты ?олданады. Фарфор тигелде затты к?шті ?ыздыру ?шін сымнан жасал?ан фарфор т?тікшелері бар ?ш б?рыш ?олданылады. ?атты заттарды ?сату ?шін ?алы? ?абыр?алы фарфор ыдыс, келі ?олданылады. С?йы?ты? к?лемін ?лшеу ?шін ?лшеуіш ыдыстар: колба, цилиндр ж?не мензуркалар пайдаланылады. ?лшеуіш колбаларды? мойнында белгісі бар, оларды? к?лемі ?р т?рлі 2л., 1л., 500мл.,250мл., 200мл., 100мл., 50мл., 25мл. болуы м?мкін. С?йы?ты?ты? белгілі к?лемін ?лшеп алу ?шін пипеткалар ?олданылады.

Пробиркалар – б?л ыдысты? ішіндегі е? к?бірек ?олданылатыны ?р т?рлі пішінді, ?рт?рлі материалдан дайындал?ан ыдысты айтады.

Олар цилиндр т?різді, т?бі до?алдан?ан, ?рт?рлі к?лемді, ?рт?рлі шынылардан дайындал?ан т?тіктер. Лабораториялы? пробиркаларды же?іл бал?итын шынылардан дайындайды. Біра?та жо?ары температурада ?олданылатын пробиркаларды ?иын бал?итын немесе кварцтан дайындайды.

?арапайым пробиркалардан бас?а градуспен белгіленген центрифуга?а арнал?ан пробиркалар бар. Пробиркалар сапалы реакцияларда, ?те тере? микро анализдерге пайдаланылады. Пробиркаларда реакция ??ю ?шін реактивтерді аз м?лшерде алын?ан ж?н. Оларда аз м?лшерде с?й?ты?ты ?айнату?а болады. Тек оны? жо?ар?ы жа?ынан ?ста?ышпен ?стау керек. С?йы?ты ?ыздыруды жо?ар?ы жа?ынан ?ста?ышпен ?стау керек.

Пробиркалармен ж?мыс жаса?ан кезде штативтер ?олданады.

Штативтерді? т?рлері: а?ашты, пласмасты, металды

жуу?а арнал?ан ершиктер ?олданады Воронкалар – с?йы?тарды ??ю ж?не с?зу ?шін ?ажет. Химиялы? воронкалар ?рт?рлі к?лемде шы?арылады. Химиялы? воронкалр ?рт?рлі к?лемде шы?арыады. Оларды? жо?ары ауыз?ы диаметрі 35, 55, 70, 100, 150, 200, 250 ж?не 300 мм болады. К?дімгі воронкаларды? ішкі ?абаты тегіс болып келеді. Егер ?уі ддату керек болса, онда ішкі ?абаты б?лдырлан?ан воронкаларды ?олданылады. С?зу ?шін ?олданылатын воронкаларды? 45°С б?рышы болады ж?не ?исайта кесілген т?тікшемен ая?талады.

Б?лгіш воронкалар - ?зара араласпайтын с?йы?тарды (мысалы, май мен суды) ажырату ?шін ?олданылады. Олар цилидр немесе груша т?різді, к?пшілігі ты?ыздалып жабылатын ты?ынмен ?амтамасызетілген. Трубканы? жо?ары жа?ында шыны ран бар. Оларды? сыйымдылы?тары ?рт?рлі, со?ан байланысты ?абыр?аларыны? ?алы?ды?тары да ?рт?рлі болып келеді. Не??рлым сыйымдылы?ы аз болса, о??рлым ?абыр?алары ж??а болады.

Химиялы? стакандар - ?рт?рлі сыйымдылы?ы (50 – 2000 мл) ?абыр?асы ж??ацилиндр т?різді ыдыстар. Ола аласа, биік т?мсы?ты, т?мсы?сыз болып келеді. Сондай – а? шкалалы конус ?абыр?алы стакандар бар. Оларды химиялы? реакцияларда, препарат дайындау ж?мыстарында ?олданылады.К?дімгі шынылардан дайындал?ан стакандарды жала? от?а ?ыздыр?анда олар сынып кетеді. Сонды?тан оларда?ы с?йы?ты ?ыздыру ?шін газ?а немесе электр плиткаларында асбестенген торша ар?ылы ?ыздырады. Су банналарында ?ыздыру?а

...

Скачать:   txt (9.2 Kb)   pdf (45.6 Kb)   docx (13.4 Kb)  
Продолжить читать еще 4 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club