Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Шпаргалка по "Строительным материалам"

Автор:   •  Январь 10, 2021  •  Шпаргалка  •  5,205 Слов (21 Страниц)  •  8 Просмотры

Страница 1 из 21

1.Класификация на строителните материали.Стандартизация.

Строителните  материали са разнообразни по състав, структура и свойства вещества, които в момента на прилашането им в конструкциите се дозират, смесвт или допълнително се обработват. Строителните материали се групират по различни квалификационни признаци:

-според предназначението им те биват конструктивни, конструктивно оформени и декоративно офорени;

-според облостта на придожение – стенни, поривни, оплоизолиращи;

-според основната прилагана суровина – керамични, дървесни,на основата на минерални свързващи вещества;

-според произхода – органични, минерални и органоминерални.

-според готовността си за влагане в конструкцията те се деля на сурови( вар, цимент, гипс, дървеснна) полуфабрикати (бетонни, смеси, бои) и готови материали (блокове, тухли, столарски изделия);

-споре начина на производсството строителните материали биват пресувани, валцувани, календровани.

В някои случаи те могат да се групират по отделни свойства: плътност,изотропност и др.

Строителните материали се изпитват по общоприети норми и изисквания – стандарти. Като се съпоставят резултатите от изпитванията на даден строителен материал с изикванията, посочени в съответния Български държавен стандарт или Отраслова техническа норма.
Стандартите са документи, съдържащи определение за материала, показатели,норми и изисквания за качеството му област на приложение, методи за изпитване. При означаването му първото чисол е пореден номер, а второто – годината на утвърждаване. Например в означението на български държавен стандарт 3616-84 числото 3616 е пореден номер, а 84 е годината на утвърждаването. Утвърждаване на стандартите се извършва от Комитета по качество, стандартизация при Министерския съвет. Стандартъ задължава изпълнителите да спазват технологическите изисквания, която вод и о качественно изпълнение на строителството.

2. Физични свойства на строителните материали – обемна плътност, специфична плътност, относителна плътност и относителна порестост.

Общите свойства на сроителните материали се делят на функционални, естетически, икономически. Към функционвалните свойства се отнасят физичните свойства.Обемната плътност е масата на единица обем на материала (заедно с порите).Тя може да се изрази с формула ______________, където ____ е плътност на материала kg\m3 ______ обемът на материала в естествено състояние, m3.

Ако веществото , което образува материала, заема целия му обем, плътносттаа на материала е числено равно на плътността на веществото. От което е съставен.Плътността на веществото се нарича специфична плътност на материала ___________, където ______ е плътност на веществото

________ е плътният обем на материала (обем на веществото).
Степента на запълване на материала към плътността на веществото се нарича относителна плътност на материала ___________, където ______ е специфична плътност на материала
. Порестостта е отношение на обема на порите на материала към неговия общ обем _________________________,където m  е масата на материала; _____съответно специфичната и обемната плътност на материала; ____ относителната плътност нна материала. Пористостта се изчислява и в проценти.
Порестост на някои строителни материали обикновен бетон 11-21, дъб 42-55, пенопласт 93-98 и т.н.
От пористостта и плътността зависят якостта, топплопроводността. Водопопивнгостта и др .

3. Хидрофизични свойства – хигроскопичност, влажност, водопоглъщаемост, водонасищане, коефициент на водонасищане, водонепропускливост, влагоустойчивост, водоустойчивост, устойчивост на циклично замразяване и размразяване.
      Материалите имат свойства да поемат влага от въздуха, когато между влажността на материалите и влагата във въздуха няма равновесия. Свойството на материалите да  поемат влага от въздуха се нарича хигроскопичност. За мярка на хигроскопичността служи отношението межзду влагата, погълната от материала при 100% относителна влажност на въздуха и при температура 20 С и сухата му маса. Хигроскопичността се изразява в проценти. Влажността е количеството вода, което се съдържа в капилярите, порите и повърхността на материала, отнесено към сухата му маса. Понякога влажността се определя спрямо обема на материала. За изчисляване на влажността се използват формулите ____________, където

...

Скачать:   txt (67.8 Kb)   pdf (181.6 Kb)   docx (26.4 Kb)  
Продолжить читать еще 20 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club