Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Договір оренди

Автор:   •  Декабрь 9, 2020  •  Реферат  •  8,597 Слов (35 Страниц)  •  31 Просмотры

Страница 1 из 35

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра трудового, земельного та господарського права

Реферат на тему:


«Договір оренди
»

Виконала:

Студентки 4 курсу, 3 групи
факультету №1 ННІПК
спеціальність «Право»
Іванюк Юлії Ігорівни

Перевірив:

Науковий керівник, професор

Кострицький І.Л.

м. Одеса – 2020 рік

ЗМІСТ

ЗМІСТ…………………………………………………………………………….2

ВСТУП …………………………………….……….…………………………….3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ

ОРЕНДИ……..….…………………………………………………………………5

1.1. Поняття договору оренди ……………….…………………………………..5

1.2. Істотні умови договору оренди ……………………………………………..7

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБ

ОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ……………….………………………17

2.1. Права та обов'язки сторін у договорі оренди………………………………17

2.2. Порядок укладення договору……………………………………………….25

ВИСНОВКИ …………………………………………….……………………….28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………….…………………………31

ВСТУП

 Актуальність теми. Договір про оренду, регульований Цивільним Кодексом України, відноситься до традиційних договорів цивільного права і завжди займав вагоме місце у законі, в тому числі в кодифікованих актах. У господарських взаєминах значне поширення мають відносини оренди. Як у п роцесі господарювання суб’єктів підприємницької діяльності, так і в побутов ому житті громадян трапляється безліч ситуацій, коли ту чи іншу річ купувати обтяжливо або взагалі не вигідно (наприклад, у разі її тимчасової потреби). Поряд з тим деякі громадяни чи організації, що мають відповідне майно, тимча сово самі його не використовують. За таких обставин найліпшим способом задоволення потреб обох сторін видається укладання договору майнового най му (оренди), який слугує своєрідним засобом взаємодопомоги зацікавлених о сіб. За допомогою оренди реалізуються як інтереси власника щодо отриман ня доходу з наявних у нього виробничих фондів, так і інтереси орендаря, який, не обтяжуючи себе щоразу придбанням необхідного обладнання, устаткуванн я тощо у власність, має змогу ефективно використовувати найняте ним майно для здійснення своєї статутної діяльності. Тож договором оренди охоплюється широке коло економічних відносин - від оренди великих виробничих комплек сів для їх господарської експлуатації до побутового прокату предметів домаш нього ужитку. Останніми роками практика показала, що законодавство має багато про галин щодо орендних відносин. Перш за все йдеться про вузьке коло об'єктів оренди. Багато об'єктів, які були виключені з цивільного обороту і не могли бути предметом оренди, необхідно було включити в цю сферу. Все сказане вище і зумовлює актуальність дослідження даної курсової роботи. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі передачі майна за договором оренди.

Предметом - перехід відносин власності, які виникають при укладенні договору майнового найму. Метою написання курсової роботи є комплексне дослідження кола про блем, які характеризують зміст та специфіку укладання договору оренди.

Реалізація поставленої мети здійснюється шляхом вирішення кількох основних завдань: 1.Дослідити поняття та значення договору оренди в цивільному законод австві України. 2.Висвітлити особливості договору майнового найму.

В якості методів дослідження в роботі використані такі, як аналіз, синте з, дедукція, індукція, структурно-правовий та порівняльний методи. Вони доз воляють виявити особливості співвідношення норм ЦК, окремих законів, що регулюють питання договорів оренди, які надалі дозволять не допустити право ву помилку при тлумаченні юридичних норм і складанні правової документа ції.

...

Скачать:   txt (104.8 Kb)   pdf (326.6 Kb)   docx (33.9 Kb)  
Продолжить читать еще 34 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club