Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Правовий прецедент як джерело права

Автор:   •  Май 30, 2018  •  Курсовая работа  •  5,454 Слов (22 Страниц)  •  301 Просмотры

Страница 1 из 22

                                       МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Навчально-науковий інститут права та психології

кафедра теорії та філософії права

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Теорія держави і права»

спеціальністю 081 «Право»

на тему:

«Правовий прецедент як джерело права»

Науковий керівник:

Чорнобай Олена Леонідівна,

доцент кафедри ТФП, к.ю.н., доцент

                                                                                          Виконав:

Язвінська Софія Андріївна

студент групи ПВ-11

заочної форми навчання

                                                            Львів – 2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

 

Інститут___________________________________________________________

Кафедра___________________________________________________________

Спеціальність___________________________________________

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач 

кафедри теорії та філософії права

________д.ю.н., професор С.С. Сливка

«_____»______________20___р.

 

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни «Теорія держави і права»

Студента __________ курсу групи___________

____________________________________________________________________

   (прізвище, ім’я, по батькові)

Тема курсової роботи_______________________________________________

Вихідні дані _____________________________________________________

 

Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які належить  розробити)

_______________________________________________________

 

Дата видачі завдання “___”________________20__р.

Керівник курсової роботи _____________________________________________________

        (підпис, прізвище, ініціали)

Завдання до виконання прийняв ​“___”________________20__р.

Термін здачі курсової роботи     ​“___”________________20__р.

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри теорії та філософії права 

Протокол №___ від “___”_____________20__

Зміст

Вступ…………………………………………….4

Розділ 1. Правовий прецедент

Історія розвитку поняття правовий прецедент……………………………………………..……..6

Класифікація…………………………………………..….....8

Ознаки……………………………………………………...11

Адміністративний і судовий прецедент….........................12

Структура…………………………………………………..13

Переваги та недоліки ……………………………………..14

Розділ 2.Судовий прецедент

Загальні характарестики………………………………......15

Місце судового прецеденту в системі джерел українського права……………………………………………………..….17

Прецедент як джерело права в англо-американській сім'ї………………………………………………………....21

Запровадженню судового прецеденту в Україні...............23

Розділ 3. Адміністративний прецедент……...…24

Висновки………………………………………27

Список використаних джерел……………...29

                                     Вступ

  Теоретична актуальність теми моєї курсової роботи визначається неефективністю сучасного законодавства України в судовій системі та діяльності державних структур щодо його здійснення; запозиченням принципів, норм і цінностей західноєвропейської цивілізації, яка ігнорує правову культуру і правовий менталітет народу України; формуванням судової системи України на тлі кардинальних змін в правовій системі та у системі людського буття, що, по суті, залишається без уваги в теоретичних і прикладних дослідженнях юристів України.

...

Скачать:   txt (74.4 Kb)   pdf (432.5 Kb)   docx (771.6 Kb)  
Продолжить читать еще 21 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club