Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Як звернутися до суду

Автор:   •  Июль 15, 2021  •  Реферат  •  8,423 Слов (34 Страниц)  •  5 Просмотры

Страница 1 из 34

[pic 1]

Як звернутися до суду

           Суд розглядає тільки письмові звернення, які відповідають установленій законом формі.

          Заявник готує звернення (позовну заяву, заяву або скаргу) до суду самостійно або з допомогою адвокатів чи інших фахівців у галузі права, які надають юридичні консультації з цього приводу.
            Відповідно до ст. 59 Конституції України, кожен має право на правову допомогу і є вільним у виборі захисника своїх прав.
       Прийом позовних заяв, заяв, скарг, судових справ та інших документів, які безпосередньо стосуються розгляду судових справ, здійснюється працівниками загальної канцелярії. Зазначені документи можуть також надсилатися поштою.
            Письмові звернення реєструються, належно оформлюються і передаються судді.
            У цивільних судових справах, крім справ наказного провадження, та адміністративних справах суддею визначається дата судового слухання (попереднього судового засідання чи судового засідання), виписуються повідомлення учасникам, які беруть участь у справі, і надсилається ухвала про відкриття провадження у справі, де зазначається найменування суду, прізвище та ініціали судді, номер справи, сторони у справі і суть позовних вимог, час і місце проведення засідання та пропозиція в зазначений строк надати письмові пояснення та заперечення.
           Працівники суду, які проводять прийом громадян, не вправі давати юридичні консультації або виконувати прохання чи вимоги, що не входять до їхніх посадових обов'язків.
        Документи, які стосуються розгляду судової справи, можна також подати до суду безпосередньо під час попереднього судового засідання.

Як відбувається судовий розгляд

      Судовий розгляд справ здійснюється державною мовою.

      Особи, які беруть участь у справі і не володіють або недостатньо володіють українською мовою, у порядку, встановленому Законом, мають право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача.
     Судові справи розглядаються в залах судових засідань, які мають відповідну нумерацію. Під час судового розгляду справи здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Фіксування судового засідання технічними засобами здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду.
      Перед початком слухання секретар судового засідання або судовий розпорядник з'ясовує явку учасників судового процесу і запрошує їх до зали судового засідання.
          Присутні в залі судового засідання повинні дотримуватися порядку судового розгляду, який забезпечується головуючим суддею та судовим розпорядником.
          Усі присутні в залі судового засідання при вході до нього судді повинні встати.
        Учасники судового процесу, а також інші особи, які перебувають у залі судового засідання, зобов'язані звертатися до судді (суду) словами "Ваша честь", "Високий суд" і підкорятися розпорядженням головуючого. Звернення одного учасника судового процесу до іншого починається словом "шановний (шановна)".
           Запитання до судді, суду з боку учасників процесу та присутніх у залі судового засідання не допускаються.
         Учасник цивільного, адміністративного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення у залі судового засідання фото і кінозйомки, відео-звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

       Процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства:
■ головуючий попереджає особу, яка порушує порядок у судовому засіданні або не виконує його розпоряджень, про неприпустимість неналежної поведінки при здійсненні судочинства;
■ у разі повторного вчинення зазначених дій головуючий вправі вивести із зали будь-яку особу, яка порушує порядок у судовому засіданні або заважає розгляду справи;
■ у випадку видалення із зали учасника судового процесу, за відсутності якого справа розглядатися не може, суд вправі відкласти її розгляд. При цьому всі витрати, пов'язані з зупиненням проваджен¬ня, покладаються на винного;
■ у разі неподання без поважних причин письмових чи речових доказів, витребуваних судом, та неповідомлення причин їх неподання головуючий може постановити ухвалу та тимчасово вилучити ці докази для дослідження судом;
■ у разі неявки в судове засідання належно викликаного свідка головуючий може піддати його примусовому приводу через органи внутрішніх справ з відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.
        Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, ставити запитання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, про-слуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення й ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.
            Особи, які беруть участь у справі позовного провадження, для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати всі наявні у них докази чи повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання.
           Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно дотримуватися своїх процесуальних прав і виконувати процесуальні обов'язки.
        Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Необхідно також довести обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Докази не можуть ґрунтуватися на припущеннях.

...

Скачать:   txt (100.8 Kb)   pdf (336.8 Kb)   docx (313.3 Kb)  
Продолжить читать еще 33 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club