Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Жүректұсыныңауырғандығы

Автор:   •  Ноябрь 23, 2021  •  Реферат  •  1,956 Слов (8 Страниц)  •  5 Просмотры

Страница 1 из 8

13 апта

  1. Жүректұсыныңауырғандығы:

Жүректұсыныңауыруы

Жеделжәрдемкөмегінежүгінетіннауқастардыңеңжиіайтатыншағымы—  жүректұсыныңауруы.

Жүректұсындағыауырсынуәртүрліболуымүмкін. Жүрекқысылады, шаншиды, қысады, ашиды, сыздапауырады, тартыпауырадыжәнет.б. Ауырсынуазғантайжердеболуымүмкіннемесебүкілкеудетұсынаберілуімүмкін. Қосымшақолға, иыққа, мойынға, жақтыңастыңғыбөлігіне, асқазанға, жауырынтұстарғатарайды. Уақытыжағынанкейдебірнешеминутқақанасозыладынемесекейдесағаттап, күндепауырады. Демалғанда, қолдықимылдатқанда, оқысәрекетжасағанда, физикалықжәнеэмоциялықкүштүскенде, кейдетынышқалыпта та, тамақтансоң да жүректұсындаауырсынуболады.

Себептері:

Жүрекауырсынуыныңбірнешесебептері бар. Оларжүрекқантамыраурулары, атапайтқанда стенокардия, жүрекинфаркті, жүрекжәнеоныңқабықтарыныңқабынуы, ревмотологиялықзақымдар. Бірақкөпжағдайлардажүректіңауруынаағзаныңбасқада да ауруларысебепболады. Мысалы, невроз, қабырғаауруларында, асқазан-ішекжолдарыауруыжәнет.б.

Жүректегіаурудыекінегізгібөліккебөліпқарауғаболады:

  • Жүректіңқысыпауруы. Жүректіңишемиялықауруларындаболатынауырсыну.
  • Кардиалгия. Жүректіңқабынуынанпайдаболған, жүректіңтуабіткенаурулары мен ақауларынан, жәневегетативті-тамырлық дистония салдарынанпайдаболғанауырсынутүрі.

Жұректіңқысыпауруы( немесеишемиялық, стенокардиялықауырсыну) –. физикалықжәнеэмоциялықкүште, жүргендепайдаболады. Ауырсынунауқастынышқалыпқатүскендебасыладынемесенитроглицеринменбасады(дәрінідәрігердіңкеңесінсізқолдануғаболмайды!). Ишемиялықауырсынуқыздырып, ашытып, қысылыпауыру, жаншылусияқтысипаттарғаие. Әдеттеауырсынутөстұсындаболып, солиыққа, қолға, солжауырынныңастына, жақтыңастыңғыбөлігінеберіледі. Ентігусиимптомы да жиібайқалады. Төстұсындапайдаболып, кеуденіңсолжағынақарайберілетін, өтеқаттықысылып, басып, ашытып, қыздырыпауыруыөткір миокарды инфарктісініңсимптомдарыныңбірі. Бұлауырунитроглицеринменбасылмайды.

Кардиалгия – жүректіңревмотологиялықауруларында, миокардит, перикардитте (жүрекқабықтарыныңқабынуаурулары) болатынауырсыну. Бұлаурулардажүрексыздап, шаншыпауырады. Ауру тынысалғанда, жөтелгендебайқалады. Бұлауырсынудынитроглицеринмен баса алмайды, бірақ ауру басатындәрі-дәрмекпенбасуғаболады.

Көпжағдайлардакеудеауырсынуыжүреккеқатыстыболмайшығады.

Егержүректұсындағыауырсынудененіқозғалтқанда(еңкею, бұрылу), тереңдемалғанда, қолдардықимылдатқандапайдаболып, валидол немесенитроглицерин сияқтыдәрілердіішкендеқоймаса, демекауырсынукеудерадикулитінемесеқабырғашеміршегіауруларынанпайдаболуымүмкін.

Егерқабырғааралығындақаттыауырсынупайдаболса, ондабұлбелдегітемірткеауруыныңалғашқыбелгісі, ал егержүректұстақысқажәнежиісыздап, шаншыпауыратынболса, демекбұл невроз ауруыныңбелгілеріболғаны.

Стресс және депрессия мойын-иықтұсынауыртады, бұл да жүреккеберіеді. Кейдеіштіңкебуі де жүреккеәсеретіп, қысымтүсіріп, оныңжұмысынбұзады.  Науқасентігіп, жүрегісыздап, шаншыпауырады.

Егержүректамақтансоңнемесеаштықтанкейінауырса, ондаасқазан-ішекжолдарын, ұйқыбезінтексерту керек. Соныменқатар, арқаомыртқаныңәлсіреуі, қисаюы, остеохандрозсияқтыаурулар да жүректұсынаауырсынубереді.

Көмек көрсету:

Дереу барлық қозғалыстарды, физикалық жаттығуларды тоқтату керек. Содан соң аяқтары жерге тимейтіндей етіп отырғызу керек. Бұл жүрекке түсетін салмақты азайту үшін қажет. Ары қарай киімдерінің алдын ағытып, таза ауа кіруі үшін терезені, есікті ашу керек. Содан кейін нитроглицериннің бір таблеткасын немесе нитроспрейдің дозасын қабылдау керек. 5 минут күтіп, егер ауру басылмаса, дәріні тағы бір рет қабылдау керек.Жедел жәрдем шақырып, ол келем дегенде тыныштық күйінде болуы керек.

1. ОТКРЫТЬ ФОРТОЧКИ ИЛИ ОКНО.

...

Скачать:   txt (42 Kb)   pdf (745.6 Kb)   docx (1.2 Mb)  
Продолжить читать еще 7 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club