Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Гидротермотерапия, механотерапия және спецификалық емес қуаттандырушы емдеу әдістерін қолдану

Автор:   •  Май 11, 2022  •  Реферат  •  1,246 Слов (5 Страниц)  •  7 Просмотры

Страница 1 из 5

Гидротермотерапия, механотерапия және спецификалық емес қуаттандырушы емдеу әдістерін қолдану

Бақылау сұрақтарын жауап:

1.Сумен емдеу олардың қандай қасиеттеріне негізделген

• су – тітіркендіргіш (бұл жерде оның температуралық факторының әсерінің рөлі зор);

• су – еріткішжәнетемператураныжеткізуші;

• судыңжылусиымдылығыжоғары (1 грамм затты 1 градусқа жылытуға кететін жылудың мөлшері, грамм/каллория);

• Судың жылу өткізгіштігі жоғары (1 º температурада көлдененң кесініңкөлемі 1 см² заттан 1 секундтаөтетінжылулық - каллория).

2.Жалпы емдік көрсеткіштерін және бұл емдерді қолдануға болмайтын ауруларды айтып беріңіз

Сумен байланысты процедураларды тері жарақаттарында (ылғалды экзема, гангрена) қолдануға болмайды.

3.Суды емдік ретінде пайдалану әдіс

Суменемдеудіңнегізгітәсілдері. Суменемдеудіанықтап, оныңдозасынбелгілеуүшін 3 жағдайдыескерукерек:

1. Судыңтітіркендірукүші мен механикалыққысымыныңмөлшерін;

2. Әсерететінуақытыныңұзақтығын;

3. Әсерететіндененіңкөлемін.

Малдәрігерліктәжірибедесуменемдеуүшінжиіқолданылатынәдістер:

 Сумен жуу – арнайы аспаптардыпайдалануарқылыорындалады;

 Суды белгілібірбиіктіктенмалдыңжелкетұсына, арқасына, ішіне, аяғынақұю;

 суланғанзаттыденеге басу, таңыпқою;

 Майер, Меликсетян, Андрейцевтердіңдармтампонаторларынқолданаотырып, тікішекарқылы клизма қою;

 арнайыщеткаларды, жөкеніжәнет.б. заттардыпайдаланаотырыпсуменысқылау;

 әртүрлізондтарменмалдыңасқазанын, алдыңғықарыншақтарынжуу;

 акушерлік-гинекология ауруларында малдыңжатыры мен қынабынжуу;

 компресс қою;

 жалпыжәнежергіліктіванналардыпайдалану.

Малдәрігерліктәжірибедеванналардыңбірнешетүрлері бар:

• емдеуваннасы – ваннағаемдікдәрілікзаттардысалыпмалдышомылдыру;

• тұзды ванна – 300 литр суға 1-5 кг ас тұзынсалыперітеді;

• креолин ваннасы - 100 литр суға 2,5 кг тазаланғанкреолиндіқосады;

• лизол ваннасы - 100 литр суға 2 литр лизол қосады;

• күкіртті натрий ваннасы;

• темеківаннасы - 50 литр суға 7,5 кг темекісалыпқайнатады да, суығанерітіндіге 1 кг карболқышқылы мен 1 кг натрий сілтісінқосып, көлемін 250 литргежеткізеді;

• Гауффеванасы.

Жергілікті ванна малдыңаяқтарына, емшектерінеқолданылады.

• Душтарденегетемпературалықжәнемеханикалықәсеретеді. Олардыңсудыңтемпературасынабайланыстыбірнешетүрлері бар: суық (16-23º), индиферентті (28-33º), жылы (33-40º), ыстық (40º-танжоғары). Душтағысудыңқысымабайланысты: төменгіқысымды (0,3-1 атм.), орташақысымды( 1,5-2 атм.) жәнежоғарғықысымды (3-4 атм.) болыпбөлінеді. Душтағы судыңшашыратылутүрлерінебайланысты: жаңбырлатқыш, циркулды, шанышқылайтын, шаңды, жоғарыбағытталған, жылулықтыреттейтіндуштар бар. Кейбірдуштаролардыұсынғанавторлардыңаттарыменаталады. Мысалы, малдәрігерліктәжірибеде Шарко – шапшыпағатын, Шотланд – желпіпшашырататындуштарқолданылады.

• Малдыңденесінсергітіп, организмніңтонусынжоғарылатуүшіншомылдыруәдістерінқолданады;

• Жоғарыдаайтылыпкеткен вапоризация әдісі;

• Құрғақжылулық пен салқындатупроцедураларықолданылады. Олүшінәртүрліфендержәнеэлектрқыздырғыштарыпайдаланылады. Әртүрліфендерылғалдыэкземада, үсікте, жатырауруларындажәнеісіктердепайдаланылады. Электрогрелкалардыплевраның, өкпелердің, бұлшықеттердің, буындардыңқабынуларындақолдануғаболады.

...

Скачать:   txt (21.4 Kb)   pdf (65.6 Kb)   docx (15.2 Kb)  
Продолжить читать еще 4 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club