Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Ефективність управлінських рішень та ступінь їх релевантності

Автор:   •  Январь 11, 2019  •  Реферат  •  1,130 Слов (5 Страниц)  •  30 Просмотры

Страница 1 из 5

                                                    ВСТУП
        За сучасних умов розвитку трансформаційних процесів і стрімким розвитком ринкових відносин надзвичайно актуальними є питання застосування новітніх управлінських технологій, які дозволяють мобілізувати управлінський потенціал суб'єктів господарювання та досягати високого рівня конкурентоспроможності. Питання ефективності управління є невід'ємним аспектом управління підприємством, проте вони не мають однозначних рішень, а тому необхідність теоретичного обґрунтування моделювання управлінських рішень зумовлює актуальність розробки та впровадження релевантності управлінських процесів, які сприятимуть максимізації ефективності прийняття управлінських рішень на підприємствах.
     Основні положення ефективності управління відображаються в наукових працях В. Антонова, Т. Безродної, М. Височіна, О. Вороніна, Г. Козаченка, А. Куценка. Однак поза їх увагою залишаються питання релевантності управлінських процесів як здатності до консолідації уваги апарату управління до нівелювання впливу малозначних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
   Метою дослідження є удосконалення науково-теоретичної основи формування та визначення релевантності в моделюванні управлінських рішень в умовах мінливого бізнес-середовища.

1. Ефективність управлінських рішень та ступінь їх релевантності
Питання ефективності управлінських рішень - одне з центральних питань економічної науки, оскільки стосується сутності та змісту управлінської діяльності. Аналіз функцій управлінських рішень, їх чітка, обґрунтована класифікація мають важливе значення для розробки наукових основ побудови апарату управління, визначення його структури і ступеня централізації і децентралізації, встановлення кола прав і обов'язків структурних ланок (відділів, секторів, груп).
  В сучасних умовах господарювання значна увага приділяється якості управлінської інформації, ступінь релевантності якої відображає можливість ефективного її використання. У ході дослідження установлено, що релевантною інформацією називають будь-яку можливість, що дозволяє зменшити існуючу невизначеність. Носіями релевантної інформації можуть бути повідомлення, люди, організації. Інформація є одним з найважливіших понять в процесі моделювання управлінських рішень, в процесі відображення зв'язку в організованих системах.

2. Загальна характеристика процесу управління
 Процес управління - це діяльність менеджера в підпорядкованому колективі, за допомогою якого відбувається об'єднання членів колективу. Це об'єднання являє собою безперервний процес управлінської діяльності, який включає розпорядження діяльності керівника, постійно діючі регламенти, нормативи, за допомогою яких відбувається вплив. Процес впровадження елементів релевантності в моделюванні управлінських рішень засновано на переробці вхідної інформації у результативну інформацію, використану для прийняття рішення. В організаційних системах управління здійснюється на основі обробки, головним чином, економічної інформації в обсязі, необхідному і достатньому для вирішення управлінських завдань. В управлінні підприємством релевантна інформація розглядається на трьох рівнях: 1. Синтаксичний рівень визначає зовнішню форму і структуру інформаційних повідомлень, пов'язаний зі способом подання інформації незалежно від її смислових і споживчих якостей. На цьому рівні розглядаються форми подання інформації для її передачі та зберігання. Повідомлення може бути представлено у вигляді знаків і символів, перетворено у форму електричних сигналів, закодовано і промодельовано для передачі за обраним каналом зв'язку. Релевантну інформацію, розглянуту тільки щодо синтаксичного аспекту, називають релевативними даними. 2. Семантичний рівень визначає смисловий зміст релевантної інформації і співвідносить її з раніше отриманою інформацією - побудова техніко-економічних показників, проектування реквізитного складу документів, розробка логічної структури бази даних, створення системи класифікації та кодування.

3. Релевантний підхід,як основа управлінських рішень
Релевантний підхід дозволяє в процесі прийняття управлінського рішення сконцентрувати увагу тільки на релевантній інформації, що при значних обсягах інформації дозволяє полегшити і прискорити процес вироблення найкращого рішення. Це дає змогу розширити існуючий в науковій літературі спектр вимог до управлінських рішень необхідністю їх відповідності вимогам релевантності: 1. Ефективність. Під ефективністю зв’язку слід розуміти ступінь її впливу на досягнення кінцевої мети функціонування підприємства як економічної системи. При цьому синергічний ефект не зводиться до простої суми одиничних ефектів. Отримати сукупний ефект можна шляхом додаткових управлінських рішень тактичного рівня, що спрямовані на перебудову структури зв’язків між елементами більш загальної системи. 2. Економічність. Під нею розуміється мінімізація витрат по проектуванню зв’язків. 3. Своєчасність. Розуміється забезпечення реалізації зв’язків в нормативні терміни, що диктуються технологією виробництва, внутрісистемними процесами управління на оперативному рівні. Своєчасність зв’язку може іноді вести до його здорожчання, але буде сприяти підвищенню на виході системи. 4. Надійність зв’язку означає ступінь його стійкості. 5. Ступінь реальності втілення управлінських рішень. 6. Релевантність. Необхідно зазначити, що окрім відбору найбільш актуальної інформації однією з важливих характеристик релевантної інформації в прийнятті оптимальних управлінських і фінансових рішень необхідно відзначити пошук альтернативних варіантів дій, де важливо щоб керівництво компанії мало змогу своєчасно виявляти потенційні можливості і загрози, що виникають у навколишньому середовищі, в якій вона діє, і оперативно вживати необхідних заходів для захисту компанії від несподіванок, які можуть мати місце в майбутньому. Саме на цьому етапі прораховуються і розглядаються релевантні витрати .


                                            Висновок
Таким чином, з економічної точки зору, релевантними фінансовими складовими, аналізованими в процесі прийняття рішення, є майбутні потоки готівки, величина яких залежить від розглянутих альтернативних варіантів. Іншими словами, в розрахунок повинні прийматися тільки диференціальні потоки грошових коштів, а потоки, що залишаються незмінними при будь-якому варіанті, не є релевантними для розглянутого рішення. Отже, проведене теоретичне дослідження дозволило зробити висновок, що релевантність в моделюванні управлінських рішень являє собою процес урахування найбільш впливової інформації на отримання стратегічного результату діяльності суб’єкта господарювання, діапазон якої обмежено релевантними рішеннями. Фактичні дані не використовуються при обговоренні варіантів управлінських рішень, вони використовуються тільки як база для прогнозування витрат. Визначено, що релевантна економічна інформація, аналізована в процесі прийняття рішення, являє собою майбутній приріст грошових коштів, величина яких залежить від розглянутих варіантів рішення. Перспективу подальших досліджень можна синтезувати у вигляді методичного забезпечення відображення особливостей релевантності в діяльності підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності як на вітчизняних, так і на зарубіжних ринках.


                                               Література
1. Антонов, В. Общий менеджмент [Текст] : учеб. пособие / В. Антонов, Г. Серебрякова. – М. : Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2006. – 112 с.
2. Безродна, Т. М. Облікове забезпечення системи управління підприємством [Текст] / Т. М. Безродна // Вісник ХНУ. – 2008. – № 2. – С. 188–192. 3. Высочина, М. В. Разработка злементов модели оценки эффективности функционирования предприятия [Текст] / М. В. Высочина // Культура народов Причерноморья. – 2005. –№
3. – С. 24–28. ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 4 (24) 137
4. Воронін, О. Визначення показників економічної ефективності виробництва на основі модифікації ресурсного підходу [Текст] / О. Воронін // Економіка України. – 2007. – № 10. – С. 29–37.
5. Козаченко, Г. В. Організація інформаційного забезпечення оцінки ефективності управління підприємством [Текст] / Г. В. Козаченко, Л. М. Христенко // Экономика и управление. – 2006. – № 2–3. – С. 86–94.
6. Куценко, А. В. Механізм управління ефективністю діяльності системи як необхідність для досягнення її цілі [Текст] / А. В. Куценко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 212, Т. 1. – С. 147–154.

...

Скачать:   txt (15.3 Kb)   pdf (96 Kb)   docx (13.7 Kb)  
Продолжить читать еще 4 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club