Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Шпаргалка по "Истории Беларуси"

Автор:   •  Август 22, 2021  •  Шпаргалка  •  2,417 Слов (10 Страниц)  •  59 Просмотры

Страница 1 из 10

Пытанні да экзамену па курсе

«ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ»

1. Прадмет, мэта і задачы курса «Гісторыя Беларусі». Крыніцы па гісторыі Беларусі.

2. Асноўныя падыходы да вывучэння гісторыі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі.

3. Першапачатковае засяленне беларускіх зямель. Даіндаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі (каменны век).

4. Індаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі. Балты і славяне на тэрыторыі Беларусі.

5. Язычніцкія вераванні старажытных продкаў беларусаў.

6. Палітычная гісторыя Полацкага і Тураўскага княстваў у X-XIII стст.

7. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у X – сярэдзіне XIII стст.

8. Прыняцце хрысціянства і яго ўплыў на культуру беларускіх зямель у X-XIII стст.

9. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага і ўваходжанне беларускіх зямель у яго склад.

10. Эвалюцыя дзяржаўна-палітычнага ладу і заканадаўства Вялікага княства Літоўскага.

11. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Вялікага княства Літоўскага ў другой палове XIII – першай палове XVI стст.

12. Асноўныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага ў другой палове XIII – першай палове XVI стст.

13. Вытокі беларускага этнасу. Культура беларускіх зямель ў другой палове XIII – першай палове XVI стст.

14. Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў Вялікім княстве Літоўскім і Рэчы Паспалітай. Становішча праваслаўнай, каталіцкай, пратэстантскай, уніяцкай цэркваў.

15. Люблінская ўнія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай. Становішча Вялікага княства Літоўскага ў палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай.

16. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай.

17. Унутраная і знешняя палітыка Рэчы Паспалітай у другой палове ХVІ- першай палове ХVІІІ стст.

18. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай у другой палове XVIII ст. і яе падзелы.

19. Культура беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай у другой палове XVI – XVIII стст.

20. Этапы і змест палітыкі расійскага ўрада на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX стст.

21. Грамадска-палітычны рух на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX стст.: тайныя таварыствы, шляхецкае паўстанне 1830-1831 гг.

22. Вайна 1812 года і Беларусь.

23. Гаспадарка беларускіх зямель у канцы XVIII – першай палове XIX стст. Эканамічныя рэформы 1830-1840-х гг.

24. Культура беларускіх губерняў у складзе Расійскай імперыі ў канцы XVIII – пачатку XX стст.

25. Адмена прыгоннага права і асаблівасці буржуазных рэформ 1860-1870-х гг.у Беларусі.

26. Развіццё капіталізму ў сельскай гаспадарцы і прамысловасці Беларусі ў другой палове XIX ст.

27. Паўстанне1863-1864 гг. на тэрыторыі Беларусі: прычыны, ход, вынікі.

28. Фарміраванне беларускай нацыі ў другой палове XIX - пачатку XX стст.

29. Сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў ў 1900-1914 гг. Сталыпінскія рэформы.

30. Народніцкі і сацыял-дэмакратычны рух на тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX − пачатку XX стст. Узнікненне і дзейнасць Беларускай сацыялістычнай грамады.

31. Рэвалюцыйныя падзеі 1905-1907 гг. на тэрыторыі Беларусі.

32. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны і Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г.

33. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. і ўсталяванне савецкай улады ў Беларусі.

34. Першы Усебеларускі з’езд. Абвяшчэнне і дзейнасць Беларускай Народнай Рэспублікі.

35. Утварэнне ССРБ і Літоўска-Беларускай ССР.

36. Беларусь у час польска-савецкай вайны. Другое абвяшчэнне БССР.

37. Новая эканамічная палітыка ў Беларусі.

38. Удзел БССР ў стварэнні СССР. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў БССР у 20-х гг. XX ст.

39. Палітыка беларусізацыі, яе асноўныя напрамкі, ход і вынікі. Культура БССР у 1920-1930-х гг.

40. Правядзенне індустрыялізацыі і калектывізацыі ў БССР.

41. Фарміраванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР у канцы 20-х – 30-я гг. XX ст. Палітычныя рэпрэсіі ў БССР.

42. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921-1939 гг.). Уз’яднанне Заходняй Беларусі і БССР.

43. Нападзенне нацыстскай Германіі на СССР і абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі .

...

Скачать:   txt (32 Kb)   pdf (1.6 Mb)   docx (1.7 Mb)  
Продолжить читать еще 9 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club