Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Аналіз ринку акцій та інших пайових цінних паперів в Україні

Автор:   •  Март 4, 2019  •  Статья  •  1,652 Слов (7 Страниц)  •  64 Просмотры

Страница 1 из 7

АНАЛІЗ РИНКУ АКЦІЙ ТА ІНШИХ ПАЙОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

УДК 336.761.6                                                                   Кривошея Н.І.

                                                             студентка 3 курсу,

                                                                        фінансового факультету,

                                                                ХНЕУ ім. С.Кузнеця

Анотація. У статті головна увага приділена функціонуванню ринку пайових цінних паперів в Україні. Проведено аналіз ринку акцій та інших пайових цінних паперів, визначено їх роль у розвитку національного господарства. Розглянуто проблеми і недоліки даного ринку, та шляхи їх усунення.
Ключові слова
: фондовий ринок, цінні папери, акції, фінансовий ринок, інвестування, біржовий ринок.

Аннотация. В статье главное внимание уделено функционированию рынка долевых ценных бумаг в Украине. Проведен анализ рынка акций и других долевых ценных бумаг, определена их роль в развитии национального хозяйства. Рассмотрены проблемы и недостатки данного рынка, и пути их устранения.

Ключевые слова: фондовый рынок, ценные бумаги, акции, финансовый рынок, инвестиции, биржевой рынок.

Annotation. In the article the main attention is paid to the market performance of equity securities in Ukraine. The analysis of the stock market and other equity securities determined their role in the development of the national economy. Problems and shortcomings of this market, and ways of their elimination are considered.
Key words:
 equity market, securities, shares, financial market, investments, stock market.

Одним із найвагоміших питань українського ринку капіталу є необхідність вдосконалення його регулювання відповідно до процесів ринкових перетворень в країні. Побудова ефективного ринку капіталу потребує інноваційних підходів до вирішення наявних проблем.

Ринок акцій займає важливе місце серед ринків капіталів. Ліквідний та надійний ринок акцій є одним із чинників, що визначає інвестиційний клімат у країні, сприяє залученню й перерозподілу інвестиційного капіталу у перспективні сфери економіки. Тому досить актуально розглядати саме тему дослідження ринку акцій та інших пайових цінних паперів.

Ефективне функціонування ринку цінних паперів неможливе без регулюючої та контролюючої діяльності державних органів. В умовах становлення ринку цінних паперів функціонування подібних структур має велике значення.

Функціонування ринку акцій і інших пайових цінних паперів в Україні регулюється такими законами [5]:

1. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» (від 23 лютого 2006 року № 3480-IV) ;

2. Закон України «Про акціонерні товариства» (від 17  вересня  2008  року № 514-VI);

3. Закон України «Про господарські товариства» (19 вересня 1991p., №  1576-ХІ);

4. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ;

5. Закон України «Про інститути спільного інвестування» (від 5 липня 2012 року № 5080-VI).

Ринок акцій також регулюється власними нормативними документами, які розроблені фондовими біржами і є обов'язковими для виконання всіма членами асоціації.

З використанням пайових цінних паперів здійснюються [4]:

-        залучення капіталу;

-        забезпечення переходу власності на капітал від одних інвесторів до інших;

-        забезпечення перетікання капіталу (в різні галузі, території, між державами);

-        проведення контролю за діяльністю акціонерного товариства;

-        одержання доходів (дивідендів, приросту капіталу);

-        проведення реорганізації підприємств.

Згідно 3 статті Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», до пайових цінних паперів відносяться (рис. 1):

[pic 1]

Рис 1. Види пайових цінних паперів [1]

Розглянемо детальніше аналіз показників кожного виду пайових цінних паперів.

Щодо акцій, то значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій протягом зазначеного періоду, зареєстровано наступними підприємствами з метою збільшення статутного капіталу, зокрема: ПАТ «Приватбанк» та ПАТ «Ощадбанк».

...

Скачать:   txt (16 Kb)   pdf (163.9 Kb)   docx (54.1 Kb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club