Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Шляхи удосконалення валютного ринку України

Автор:   •  Февраль 9, 2019  •  Курсовая работа  •  9,983 Слов (40 Страниц)  •  24 Просмотры

Страница 1 из 40

Зміст

ВСТУП……………………………………………………………………………….…4

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування валютного ринку……………………....6

1.1. Сутність, структура та основні функції валютного ринку…………………….. 6

1.2. Валютні операції, види та класифікація………………………………………...13

1.3. Нормативно-правове забезпечення валютного ринку…………………………17

РОЗДІЛ 2. Стан валютного ринку як складової фінансового ринку України…… 19

2.1. Характеристика основних суб’єктів валютного ринку………………………..19

2.2. Аналіз структури та елементів валютного ринку країни……………………... 25

РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення валютного ринку України……………………..35

3.1. Зарубіжний досвід функціонування валютного ринку……………………..….35

3.2. Удосконалення системи валютного ринку України …………………………...39

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………...49

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………. 51

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………..54

Вступ

Ефективність будь-якої національної економіки залежить не лише від результатів її внутрішньої діяльності, а й від її участі в світових економічних відносинах, ступеня її інтеграції у світове господарство. Результати зовнішньоекономічної діяльності кожної країни пов'язані з поняттями валюти, валютного ринку, валютних курсів, валютної системи тощо.

Необхідність валютного ринку зумовлена розвитком міждержавних економічних зв'язків і закінченням у XX столітті формування національних валютних систем. Водночас світовий економічний простір об'єктивно рухався в бік поглиблення процесів інтернаціоналізації та транснаціоналізації виробництва й, відповідно, руху капіталів. Виникла потреба у спільному міждержавному розв'язанні гострих логічних економічних і соціальних проблем. Зростає роль фінансового сектора світової економіки, його вплив на темпи і пропорції світогосподарських зв'язків.

Саме тому валютний ринок та його розвиток в сучасних умовах є дуже актуальною темою. Адже у сучасній економіці ринок слугує основою побудови як національного господарства - на рівні країни, так і світового господарства - на глобальному рівні. Не є винятком й валютний ринок. Валютні відносини мають ознаки хаотичності, оскільки проявляють дії і прагнення окремих економічних суб’єктів за різноманітності їхніх інтересів та мотивацій. У цьому зв’язку важливою постає проблема дослідження сучасного стану функціонування валютного ринку, оскільки саме він є об’єктивним організатором валютних відносин, який сегментує та впорядковує прагнення різноманітних економічних агентів, а також, маючи зворотний вплив на валютні відносини, здійснює їх своєрідне регулювання.

Метою курсової роботи є систематизувати та узагальнити теоретичні та практичні питання розвитку валютного ринку в сучасних умовах країни та розробити науково обґрунтовані рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення валютного ринку.

Предметом дослідження є процес розвитку валютного ринку в сучасних умовах країни.

Об’єктом дослідження даної роботи є валютний ринок, суб’єкти валютного рину, а також структура цього ринку.

Відповідно до поставленої мети у роботі передбачено вирішення таких основних завдань:

  •           уточнити сутність понять “ валютний ринок ”,  “ валютний курс ”,  “валютні операції ”  і показати їх роль в економічній системі країни;
  •         з’ясувати економічний зміст, різновиди та функції валютних ринків, розкрити їх роль та основи організації в економіці;
  • розглянути механізм курсоутворення і фактори, які на нього впливають;
  • проаналізувати  валютний курс за різні періоди і зробити висновки щодо його динаміки;
  •         проаналізувати сучасний стан валютного ринку, а також перспективи його розвитку.
  •   розробити пропозиції з удосконалення валютного ринку.

                Під час написання курсової роботи використовувалися такі методи дослідження, як узагальнення, аналіз і синтез для дослідження теоретичних основ функціонування валютного ринку .

Під час написання курсової роботи ми користувалася науковою літературою таких фінансистів як В.В. Васильєва, Еш С.М., Б.С. Івасів, Ю.Г. Козак, С.О. Маслова, Савлук М.І., та інших науковців, а також Закон України «Про валютне регулювання та валютний конроль» від 19. 02.1993, Закон України «Про валюту» від 23.09.1994.

...

Скачать:   txt (140.2 Kb)   pdf (566.9 Kb)   docx (150.6 Kb)  
Продолжить читать еще 39 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club