Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Фiнансова глобалiзацiя: перспективи та ризики вiдкритого фiнансового сектору

Автор:   •  Март 24, 2020  •  Статья  •  3,858 Слов (16 Страниц)  •  9 Просмотры

Страница 1 из 16

УДК 336:339

JEL Classification:

Браїла Ганна

студентка 35 групи, III курсу ФМЕ

ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ВІДКРИТОГО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Стаття присвячена актуальній зараз темі, а саме фінансовій глобалізації. У ній розглянуто основні передумови виникнення фінансової глобалізації, і чому самі фінансовий сектор є лідером у цьому процесі. Детально охарактеризовано основні особливості інтеграції фінансового сектору економіки країни, а також наслідки цього процесу як для світової економіки, так і для окремої країни. Надано рекомендації щодо головного питання: чи варто лібералізовувати фінансовий сектор.

Ключові слова: фінансова глобалізація, дезінтермідація, регіоналізація, конвергенція, фінансовий холдинг, транснаціональна корпорація.

Braila Ann

FINANCIAL GLOBALIZATION: PROSPECTS AND RISKS

OF THE OPEN FINANCIAL SECTOR

The article is devoted with the current topic of financial globalization. It examines the main prerequisites for the emergence of financial globalization and why the financial sector itself is a leader in this process. The main features of the integration of the financial sector of the country's economy are described in detail, as well as the consequences of this process for the world economy as well as for the individual country. Recommendations have been given on the key question: whether the financial sector should be liberalized.

Keywords: financial globalization, disintegration, regionalization, convergence, financial holding company, multinational corporation.

Браила Анна

ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ ОТКРЫТОГО ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

Статья посвящена актуальной сейчас теме, а именно финансовой глобализации. В ней рассмотрено основные предпосылки возникновения финансовой глобализации, и почему именно финансовый сектор является лидером в этом процессе. Детально охарактеризовано основные особенности интеграции финансового сектора экономики страны, а также последствия этого процесса как для мировой экономики, так и для отдельной страны. Предоставлено рекомендации относительно главного вопроса: стоит ли либерализовывать финансовый сектор.

Ключевые слова: финансовая глобализация, дезинтермидация, регионализация, конвергенция, финансовый холдинг, транснациональная корпорация.

DOI:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. На сьогоднішній день провідною тенденцією розвитку світової економіки стала глобалізація, де лідируючою сферою є фінансовий сектор. Фінансова глобалізація дедалі більше поширює свої масштаби. Збільшуються потоки капіталів і інвестиції, розвиваються ТНК, розповсюдження здобув державний борг, величезні зміни відбуваються на міжнародному фінансовому рину. З одного боку, ці всі процеси сприяють розвитку фінансової системи окремих країн і поширення міжнародних фінансових операцій. Однак історії відому випадки, коли прискорені зміни на МФР сприяли виникненню тривалих криз. Отже постає питання: чи варто країнам лібералізовувати свій фінансовий сектор, ризикуючи опинитися в кризі?

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фінансова глобалізація є дуже поширеною темою досліджень. Нею займаються такі вчені, як Дж. Маршал, Дж. Гелбрейт, В. Ханкель. Ця проблема є дуже поширеною і серед вітчизняних економістів. Це З. Луцишин, А. Поручник, Н. Шелудько, Ю. Пахомов та інші. Однак, не дивлячись на те, що цій темі присвячено багато робіт, деякі питання все ще залишаються без відповіді.

Мета. Розглянути особливості фінансової глобалізації, позитивні і негативні моменти, які вона може принести, і визначити, чи варто країнам лібералізовувати свій фінансовий сектор.

Виклад основного матеріалу. Світова економіка з кожним днем все більше відчуває на собі вплив такого явища, як глобалізація. Експерти Міжнародного валютного фонду називають це зростаючою взаємозалежністю країн всього світу. Цьому сприяє зростаючий обсяг транскордонних трансакцій товарів, послуг і міжнародних потоків капіталу, а також поширена дифузія технологій. Усі ці чинники призводять до того, що в довгостроковій перспективі економіку світу можна буде називати єдиною цілісною економічною системою.

...

Скачать:   txt (53.5 Kb)   pdf (271.5 Kb)   docx (40.9 Kb)  
Продолжить читать еще 15 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club