Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Аналіз розвитку майнового страхування в Україні

Автор:   •  Май 31, 2018  •  Статья  •  2,070 Слов (9 Страниц)  •  243 Просмотры

Страница 1 из 9

Бабік  І.О.

Здобувач освітнього ступеня «магістр»

ФП з(м)

ВТЕІ  КНТЕУ

Аналіз розвитку майнового страхування в Україні

У даній статті пропоную розглянути основи розвитку майнового страхування в Україні та напрямки його удосконалення. Без розвинутої системи страхування економіка успішно функціонувати не може. Майнове страхування в перспективі має стати одним із основних механізмів поновлення порушених  майнових інтересів осіб у випадках непередбачуваних природних, техногенних та інших явищ, що має позитивно впливати на зміцнення фінансів держави.

Ключові слова: ринок майнового страхування, майнове страхування, добровільне страхування,обов’язкове страхування, страхування майна юридичних осіб, страхування майна фізичних осіб.

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними завданнями. Сучасний етап розвитку економіки та міжнародних відносин, процеси ринкової трансформації національної економіки, входження України до системи світових господарських зв’язків зумовлюють необхідність розвитку ринку страхування майна з урахуванням світового досвіду та національних особливостей. Особливо актуальною є проблема формування та подальшого розвитку страхового ринку для країн із перехідною економікою, зокрема для України, де відбуваються кардинальні зміни в економічній систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку фундаментальних питань теорії та практики страхування майна зробили такі вчені – Агєєва П.П.  Базилевич В.Д., Бойко О.С., Вовчак О.Д., Ніколаєва А.М., Остапук І.М., Осадець С.С., Плиса В.Й.,  Рубан С.О. та інші.

страхування в Україні, а також з’ясування умов, в яких розвивається даний ринок страхування. Здійснення огляду ринку майнового страхування в Україні та розгляд динаміки страхових премій та виплат даної галузі страхування, встановлення основних тенденцій і проблем розвитку даної галузі та шляхів вирішення останніх.

Майнове страхування є одним із обов'язковим елементом кожної економічної та соціальної системи суспільства. В розвинених державах майнове страхування займає важливу позицію на ринку страхування, адже воно надає гарантії поновлення порушених майнових інтересів у випадку непередбачуваних природних, техногенних та інших явищ. В Україні ринок майнового страхування знаходиться лише на етапі розвитку. Його успішний розвиток залежить від вдосконалення законодавчої бази, підвищення конкурентоспроможності страхових компаній та подальшої інтеграції країни у міжнародні структури [3].

Майнове страхування - одна з найдавніших категорій суспільних відносин. Зародившись у періоди розпаду первіснообщинного ладу, воно поступово стало неодмінним супутником суспільного виробництва. Ризиковий характер суспільного виробництва– головна причина занепокоєння кожного власника майна i товаровиробника за своє матеріальне благополуччя. На цьому грунтi закономірно виникла ідея відшкодування матеріального збитку шляхом солідарного розподілу між зацікавленими власниками майна. Майнове страхування – це галузь страхування, в якiй об’єктом страхування є майно, яке належить фізичним i юридичним особам [10].

Страховики  здійснюють свою діяльність через страхових посередників, які є одними із трьох головних дійових осіб на страховому ринку поряд зі страхувальником і страховиком.  Посередницькі функції можуть виконувати: персонал страхових компаній, агенти, брокери, банки, туристичні агентства, відділення зв'язку, агентства нерухомості, автосалони [4].

На сучасному етапi економiчного розвитку України, страхування загалом та страхування майна,  є  молодою перспективною галуззю. До майнового страхування у свiтовiй практицi вiдносять будь-яке страхування, що не пов’язане з особистим страхуванням та страхуванням відповідальності. Його предметом є майновi iнтереси, що пов’язанi з володiнням, користуванням та розпорядженням [7].

...

Скачать:   txt (28 Kb)   pdf (326.8 Kb)   docx (187.9 Kb)  
Продолжить читать еще 8 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club