Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Шпаргалка по "Информатике"

Автор:   •  Июнь 28, 2020  •  Шпаргалка  •  22,198 Слов (89 Страниц)  •  4 Просмотры

Страница 1 из 89

1-билет

1. Мәліметтер типі. Java-ның басты ерекшеліктерінің бірі - бұл қатаң типтелген тіл болып табылады. Бұл дегеніміз, әр айнымалы және тұрақты белгілі бір типті білдіреді және бұл тип қатаң түрде анықталады. Деректер түрі айнымалы немесе тұрақты сақталатын мәндер ауқымын анықтайды.

Сонымен, Java-да айнымалыларды құру үшін қолданылатын негізгі мәліметтер типтерінің жүйесін қарастырайық және ол келесі түрлермен ұсынылған.

Boolean: boolean isActive = false;

boolean isAlive = true;

byte:-128 ден 127 –ге дейінгі бүтін сандар жиынынан, 1 байт

byte a = 3;

byte b = 8;

short: -32768 -ден 32767-ге дейінгі бүтін сандар жиынынан, 2 байт

short a = 3;

short b = 8;

int: -2147483648 –ден  2147483647-ге дейінгі бүтін сандар жиынынан, 4 байт

int a = 4;

int b = 9;

long:–9 223 372 036 854 775 808-ден 9 223 372 036 854 775 807-ге дейінгі және 8 байт орынды алады.

long a = 5;

long b = 10;

double: ±4.9*10-324-ден ±1.8*10308-ге дейінгі нақты сандарды, 8 байт орынды алады

double x = 8.5;

double y = 2.7;

float: -3.4*1038-ден 3.4*1038-ге дейінгі нақты сандарды, 4 байт

float x = 8.5F;

float y = 2.7F;

2. Scanner класының әдістері. Мысал. Консольден кіру үшін  System  класында in объектісі анықталған. Алайда, System.in нысаны арқылы тікелей жұмыс жасау ыңғайсыз, сондықтан Scanner  класын пайдаланады, ол өз кезегінде System.in қолданады. Мысалы, сандарды енгізетін шағын бағдарлама:

[pic 1]

Scanner класы java.util папкасында болғандықтан, алдымен import java.util.Scanner  импорттау нұсқауын қолданып импорттаймыз.

Scanner объектісінің өзін құру үшін System.in объектісі оның конструкторына беріледі. Осыдан кейін біз енгізілген мәндерді аламыз. Мысалы, бұл жағдайда алдымен енгізу үшін шақыруды басып шығарамыз, содан кейін num айнымалысындағы енгізу нөмірін аламыз.

Енгізілген санды алу үшін пернетақтадан енгізілген бүтін санды қайтаратын in.nextInt (); әдісі қолданылады.

Бағдарлама мысалы:

[pic 2]

Scanner класында пайдаланушы енгізген мәндерді алуға мүмкіндік беретін бірнеше әдістер бар:

next(): кіріс жолын бірінші пробелге дейін оқиды

nextLine (): барлық енгізу жолын оқиды

nextInt (): енгізілген int санын оқиды

nextDouble (): енгізілген қосынды оқиды

nextBoolean (): логикалық мәнді оқиды

nextByte (): енгізілген байт санын оқиды

nextFloat (): енгізілген float санын оқиды

nextShort (): енгізілген short санын оқиды

Мысалы, адам туралы ақпаратты енгізу үшін бағдарлама:

[pic 3][pic 4]

3. Comparable және Comparator интерфейстері. Сұрыптау. Жоғарыда айтылған тақырыпта String объектілерін жұмыс істейтін TreeSet коллекциясының мүмкіндіктері қаралды. Жаңа элементтер қосылған кезде TreeSet жаңа объектіні қажетті жерге орналастыру арқылы автоматты түрде сұрыптайды. Егер объекті ретінде жолдарды емес, өзіміздің жеке кластарды пайдалансақ, мысалы Person класы:

class Person{

     private String name;

    Person(String name){

     this.name=name;

    }

    String getName(){return name;}

}

Person объектілерін салыстыру және сұрыптау үшін олар Comparable интерфейсін қолдануы керек. Мысалы:

[pic 5]

Comparable интерфейсте ағымдағы объектіні параметр ретінде берілген объектімен салыстыратын бір жеке int compareTo(E item) әдісі бар. Егер бұл әдіс теріс санды қайтарса, онда ағымдағы объект параметр арқылы берілгенге дейін орналастырылады. Егер әдіс оң санды қайтарса, онда екінші объектіден кейін орналасады. Егер әдіс нөлді қайтарса, онда екі объект тең болады.

Comparator интерфейсі. Comparator интерфейсінде бірнеше әдістер бар, олардың негізгісі compare() әдісі болып табылады:

[pic 6]

compare әдісі сандық мәнді де қайтарады - егер ол теріс болса, онда а объектісі b объектісінен алдын тұрады. Егер әдіс нөлді қайтарса, онда объектілер тең болады. Интерфейсті пайдалану үшін алдымен осы интерфейсті жүзеге асыратын компаратор класын құру қажет:

[pic 7]

Енді салыстыруды жол бойынша жүргіземіз. Мұнда TreeSet объектісін құру үшін компаратор класын қолданамыз:

[pic 8]

...

Скачать:   txt (185.9 Kb)   pdf (3.1 Mb)   docx (791.8 Kb)  
Продолжить читать еще 88 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club