Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Методологічні підходи до вивчення туристичної діяльності

Автор:   •  Апрель 22, 2018  •  Лекция  •  6,425 Слов (26 Страниц)  •  185 Просмотры

Страница 1 из 26

ТЕМА 1. Методологічні підходи до вивчення туристичної діяльності

План

 1. Методологія як наука про методи дослідження в туризмі
 2. Роль методології при дослідженні туристичної діяльності
 3. Методика наукових досліджень в туризмі
 4. Функціональні особливості науки про туризм
 5. Вимоги до методів дослідження в туризмі
 6. Значення наукових дисциплін при методологічному дослідженні в туризмі
 7. Основні принципи методології туризму
 8. Теоретичні та емпіричні методи дослідження в туризмі
 9. Особливості наукових досліджень в туризмі

 1. Методологія як наука про методи дослідження в туризмі

        Методологія (в її широкому розумінні) - це вчення про структуру, логічну організацію, методи та засоби діяльності.

        Методологія в науці - це вчення про принципи побудови, форми і способи наукового пізнання.

        Методологія виступає як засіб теоретичного пізнання і перетворення дійсності.

        Методологія як вчення про методи дослідження в туризмі складає сукупність поглядів, результат пізнання й осмислення практики життя, що дозволяє створювати конкретні теоретичні судження про досліджувані явища і процеси в даній сфері діяльності. Для вивчення туризму як виду діяльності людей, що успішно розвивається як галузь світового господарювання, проводять дослідження за допомогою різних методів.

        У науці про туризм вчені та фахівці в своїх дослідженнях спираються на загальну, спеціальну та приватну методологію.

        Загальна методологія забезпечує правильні і точні уявлення про загальні закони розвитку туризму, його своєрідності і складові компоненти, а також місце і роль в ньому тих явищ, які вивчають учені й фахівці. В її основі лежить діалектичний підхід до розуміння сутності туризму. Дана методологія виходить з матеріальності оточуючого нас світу, в якому матерія знаходиться в безперервному русі, розвитку.

        Рушійні сили розвитку навколишнього світу (матерії) підкоряються законам діалектики - єдності і боротьби протилежностей. Спеціальна методологія дозволяє формулювати закони та закономірності, що відносяться до своєрідності формування, розвитку і функціонування феноменів, які досліджуються.

        Дана методологія при дослідженнях конкретних явищ і процесів в туризмі дозволяє застосовувати відповідні методи і принципи, методики, способи і прийоми, щоб визначити кінцеві результати досліджень. В основі спеціальної методології лежать наступні принципи:

 • науковість - ґрунтується на загальнонауковому знанні і будується з урахуванням досягнень суміжних наук, наприклад економіки, юриспруденції, управління, інформатики та соціології;
 • наочність - реалізується в основних методах навчання, що спираються на необхідність створення зорового образу, що сприяє кращому його засвоєнню і запам'ятовуванню;
 • доступність - базується на обліку особливостей персоналу, можливості засвоєння того чи іншого рівня складності змісту навчання туристичної діяльності;
 • єдність теорії та практики навчання - ґрунтується на діалектиці і реалізується в процесі діяльності, що передбачає обов'язковість досягнення рівня практичного застосування отриманих знань для повного і точного їх засвоєння;
 • виховує характер навчання - обумовлюється збігом напрямів навчання і виховання, оскільки навчання спрямоване на формування особистісних якостей у фахівців, що реалізує основну мету виховання.

        Приватна методологія являє собою сукупність методів, способів, прийомів і методик дослідження конкретних явищ туристкої діяльності, які складають об'єкт і предмет її аналізу.  В її основі лежать наступні принципи:

 • детермінізм - причинна обумовленість психічних процесів, що відбуваються під час освоєння видів і форм туризму, явищ і процесів з якісного обслуговування споживачів, отримання прибутку;
 • єдність свідомості і діяльності - показник єдності розвитку свідомості і діяльності, коли свідомість виникає, розвивається і проявляється в діяльності;
 • розвиток - показник нерозривного зв'язку туризму з іншими галузями наук і загального розвитку - інтелектуального, емоційного, соціального;
 • особистісний підхід у навчанні - орієнтування дослідників на вивчення індивідуальних і соціально-психологічних особливостей фахівців.

        Розглянуті принципи методології дають уявлення про рушійні сили розвитку науки про туризм, про соціальну обумовленість розвитку і вдосконалення діяльності фахівців.

 1. Роль методології при дослідженні туристичної діяльності

         Предметом дослідження в теорії туризму є туристична діяльність, завданнями якої є:

 • вивчення туристських заходів (екскурсій і подорожей);
 • прогнозування розвитку видів і форм туризму;
 • моделювання характеристик нових туристських центрів;
 • відновлення функцій організму в процесі туристських заходів, екскурсій і подорожей.

        Методологія дослідження туристичної діяльності дозволяє обґрунтувати науковий підхід до вивчення та вирішення теоретичних і практичних питань туризму.

...

Скачать:   txt (83.3 Kb)   pdf (350.8 Kb)   docx (40.8 Kb)  
Продолжить читать еще 25 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club